0

Taal brengt
mensen samen.

Welkom op de website van Luc Ockers
Willkommen auf der Webseite von Luc Ockers
Welcome to the website of Luc Ockers
Bienvenue sur le site web de Luc Ockers
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ลุค โอ๊คเกอร์ส

www.ockers.beSearch this site


Disclaimer


Attention: I am translator-interpreter, not diamond trader. For any information about buying or selling diamonds, please, consult the Diamond High Council in Antwerp (Belgium) at www.hrd.be.

Diamantterminologie / diamond terminology / terminologie du diamant

Use Control-F to search.

Nederlands
Deutsch
English
français
0,2 gram = 1 karaat = 100 punten 0,2 Gramm = 1 Karat = 100 Punkte 0.2 grams = 1 carat = 100 points 0,2 grammes = 1 carat = 100 points
achtkant Achtkant eight cut diamond diamant taille 8/8
alle zuiverheidsbepalende kenmerken optekenen sämtliche reinheitsbestimmende Merkmale aufzeichnen to note down all characteristics having a bearing on the clarity noter toutes les caractéristiques qui déterminent la pureté
Antwerp cut Antwerp cut Antwerp cut Antwerp cut
Antwerpsche Diamantwerkersbond (in 1895 opgericht) Antwerpener Diamantarbeiterbund (1895 gegründet) Antwerp Diamond Workers Association (established in 1895) Union des Ouvriers Diamantaires d'Anvers (créée en 1895)
Antwerpse diamantindex Antwerpener Börsenindex Antwerp Diamond Index index anversois du diamant
balans (die tot op een honderdduizendste van een gram nauwkeurig weegt) Waage (die eine Messgenauigkeit von 1 Hunderttausendstel Gramm aufweist) scale (up to 1/100,000 of a gram accurately) balance (précise jusqu'au cent-millième de gramme)
Belgisch-Luxemburg Instituut voor de Wissel (BLIW) Belgisch-Luxemburgisches Wechselinstitut Belgian-Luxembourg Exchange Institute Institut Belgo-Luxembourgeoise du Change (IBLC)
Belgische Vereniging van Handelaars, In- en Uitvoerders van Geslepen Diamant (Belgischer Verband der Händler, Im- und Exporteure von geschliffenen Diamanten) Belgian Association of Traders, Im- and Exporters of Polished Diamonds Association belge des commerçants, importateurs et exportateurs de diamants taillés
beoordelen van de kwaliteit van geslepen diamanten die Qualität geschliffener Diamanten beurteilen to grade the quality of polished diamonds évaluer la qualité des diamants taillés
boart en gruisdiamant Bort und Diamantstaub boart and grits boart et grits
bodemonderzoek Bodenuntersuchung soil research prospection
boren van beton op landingsbanen Bohren von Beton auf Landebahnen drilling of reinforcing bars on runways -
brekingsindex Brechungswinkel refractive index indice de réfraction
Centrale Dienst voor Contingenten en Vergunningen (CDCV) (Zentraler Dienst für Kontingente und Genehmigungen) Central Office for Contingents and Licences Office central des contingents et des licences (OCCL)
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven Zentralrat der Wirtschaft Central Council for the Industry Conseil central de l'économie (CCE), (Conseil central pour l'industrie)
certifiëringsinstelling Zertifizierungsanstalt certification lab institution de certification
controle op diamantverrichtingen Kontrolle des Diamantengeschäfts control on diamond transactions contrôle des transactions diamantaires
de 4 C's [carat (gewicht), clarity (zuiverheid), colour (kleur), cut (maaksel)] die 4 großen C [carat (Gewicht), clarity (Reinheit), colour (Farbe), cut (Schliff)] the 4 C's [carat (weight), clarity, colour, cut] les 4 C [carat (poids), clarity (pureté), colour (couleur), cut (taille)]
De afmetingen van een diamant worden uitgedrukt in millimeter. Die Abmessungen eines Diamanten werden in Millimeter ausgedrückt. The measurements of a diamond are expressed in millimetres. Les dimensions d'un diamant sont exprimées en millimètres.
De baguette is steeds rechthoekig met altijd wisselende facetten, wat hem tot een geliefde ringsteen maakt. Der Baguetteschliff ist stets rechteckig mit immer wechselnden Facetten, was ihn zu einem beliebten Ringstein gemacht hat. The baguette is always rectangular and has alternating facets, which makes it a favourite ring stone. La baguette est toujours rectangulaire. L'alternance de ses facettes la destine surtout aux applications annulaires.
De belangrijkste symmetrie-afwijkingen en de "proportions" worden eerst beoordeeld op basis van een aantal objectief opgemeten gegevens. Men gebruikt hiervoor een Dia-Mension-systeem: met behulp van een camera worden zeer snel een groot aantal metingen verricht, waarna een computerprogramma deze resultaten verwerkt. Die größten Symmetrieabweichungen und die Verhältnisse werden zunächst anhand einer Reihe objektiver Messergebnisse beurteilt. Hierzu wird ein "Dia-Mension-System" verwendet: mit Hilfe einer Kamera werden sehr rasch eine große Anzahl Messungen vorgenommen, welche dann von einem Computerprogramm verarbeitet werden. The main symmetry-deviations and the proportions are first judged based on objective, measured data. For this purpose, a Dia-Mension system is used: with the aid of a camera a large number of measurements are taken, after which these are interpreted by a computer. Les principaux écarts de symétrie et les proportions sont déterminés en premier lieu sur la base d'une série de données objectives mesurées. On utilise pour ce faire un système appelé "Dia-Mension": une caméra effectue très rapidement un grand nombre de mesures, après quoi un programme informatique traite ces résultats.
De beste kleur wordt "exceptional white+" genoemd, de laagste kleur op de schaal is "tinted colour". Tussen haakjes worden ook de quoteringen volgens een alfabetische kleurschaal vermeld, gaande van D, de beste kleur, tot S-Z. Die bestmögliche Farbe wird als "exceptional white+" bezeichnet, während die niedrigste Stufe die Bezeichnung "tinted colour" trägt. Zwischen Anführungszeichen wird darüber hinaus die Bewertung der Färbung gemäß einer alphabetischen Farbskala angegeben, welche von D (beste Farbe) bis S-Z reicht. The best colour is called "exceptional white+"; the lowest colour on the scale is called "tinted colour". Between brackets, the colour grade is given according to an alphabetic scale ranging from D, the best colour, to S-Z. La meilleure couleur est appelée "exceptional white+", la couleur la plus basse sur l'échelle est "tinted colour". Entre parenthèses figurent également les cotes selon l'échelle de couleurs alphabétique, qui vont de D (la meilleure couleur à S-Z.
De beste zuiverheidsgraad wordt loupe clean genoemd, letterlijk loepzuiver. Der beste Reinheitsgrad wird als loupe clean (lupenrein im wörtlichen Sinne) bezeichnet. The best clarity grade is called loupe clean, literally meaning clean when viewed through a loupe. Le meilleur degré de pureté est appelé loupe clean, qui signifie littéralement pur sous la loupe.
de Cullinan der Cullinan the Cullinan diamond le Cullinan
De graad van fluorescentie wordt bepaald door de steen onder langegolf-UV-licht te vergelijken met zogenaamde "masterstones", speciale teststenen die de grens bepalen tussen de verschillende graden. De fluorescentiegraden zijn: nil, slight, medium en strong. Der Fluoreszenzgrad wird bestimmt, indem man den Stein unter langwelligem UV-Licht mit sogenannten "Masterstones" vergleicht, besonderen Teststeinen, welche die Grenzen zwischen den verschiedenen Fluoreszenzabstufungen festlegen. Die möglichen Abstufungen sind: nil, slight, medium und strong. The degree of fluorescence is determined by comparing the diamond to a series of masterstones - special teststones indicating the limits between the different grades - under long-wave UV-light. The fluorescence grades are: nil, slight, medium and strong. Le degré de fluorescence est déterminé par comparaison de la pierre sous rayonnement ultraviolet avec ce qu'on appelle des "masterstones", ou pierres spéciales de test qui fixent la limite entre les différents degrés. Les degrés de fluorescence sont: nil, slight, medium et strong.
De hartvorm heeft uiteraard een sterk emotionele waarde en is dan ook een populaire verlovingsdiamant. Der Herzschliff hat naturgemäß einen stark gefühlsbetonten Wert und ist daher als Verlobungsdiamant beliebt. The heart shape has, of course, a high emotional value and is thus popular as engagement diamond. Il va sans dire que la taille en forme de cœur a des connotations émotionnelles prononcées. Ce qui en fait le diamant de fiançailles par excellence.
De kleur van de diamant wordt bepaald door visuele vergelijking met een internationaal goedgekeurde reeks masterstones. Die Farbe eines Diamanten wird durch Vergleich mit einer Reihe international anerkannter "Masterstones" bestimmt. Allgemein gilt, je feiner das Weiß, desto seltener und teurer. The colour of a diamond is determined by comparing it to an internationally approved series of masterstones. La couleur du diamant est elle aussi déterminée par comparaison visuelle avec une série de masterstones agréée sur le plan international.
De kleur wordt benoemd volgens de International Colour Grading Scale. Die Farbe wird nach Maßgabe der International Colour Grading Scale benannt. The colour grades are named according to the International Colour Grading Scale. La couleur est qualifiée d'après l'International Colour Grading Scale.
de kleuroorsprong bepalen den Ursprung der Farbe bestimmen to determine the colour origin déterminer l'origine de la couleur
de Koh-i-Noor (Berg van Licht) der Kohinoor, der Koh-i-Noor (Berg von Licht) the Koh-i-Noor (Mountain of Light) le Koh-i-Noor (Montagne de lumière)
De laagste graden in de zuiverheidsschaal, aangeduid met de P van Piqué, betreffen insluitsels die door een ervaren waarnemer met het blote oog kunnen worden vastgesteld. Afhankelijk van de belangrijkheid onderscheidt men P1, P2 en P3. Die niedrigsten Reinheitsgrade der Skala, die mit dem P von Piqué gekennzeichnet sind, enthält Einschlussunreinheiten, die von einem erfahrenen Betrachter mit bloßem Auge erkannt werden können. Je nach Umfang und Bedeutung unterscheidet man zwischen P1, P2 und P3. The lowest clarity grades on the scale (indicated by P for Piqué) refer to inclusions that can be seen by an experienced grader with the naked eye. Depending on the importance of the characteristics, P1, P2 and P3 are distinguished. Les degrés inférieurs de l'échelle de pureté, indiqués par le P de Piqué, concernent des inclusions qu'un observateur expérimenté peut identifier à l'œil nu. Suivant l'importance des inclusions, l'on distingue P1, P2 et P3.
De markies of navette, die boven en onder gepunt uitloopt, kan naargelang van zijn juweeltoepassing breder of smaller zijn. Der Marquise- oder Navetteschliff, der oben und unten spitz zuläuft, kann je nach Verwendung des Diamanten breiter oder schmaler sein. The marquise or navette, which issues in a point above and below, can be broader or narrower depending on its application in the design of the jewel. La marquise ou la navette est une forme pointue aux deux extrémités. Il peut être plus large ou plus étroit selon son application en joaillerie.
De mensen kopen en verkopen volgens de traditionele regels. Een handdruk en de woorden "Mazal U' Bracha" zijn voldoende om een koop te sluiten. Man kauft und verkauft nach traditionellen Regeln. Ein Handschlag und die Worte "Mazal U' Bracha" genügen für einen Kaufabschluss. People buy and sell according to the traditional rules. A handshake and the words "Mazal U' Bracha" are sufficient to make a deal. La vente et l'achat se déroulent selon des règles traditionnelles. L'affaire est conclue lorsque les deux parties se serrent la main en disant "Mazal U' Bracha".
de Orloff (oorspronkelijk Zon van de Zee genoemd) der Orlow (ursprünglich Sonne des Meeres genannt) the Orlov diamond (originally called the Sun of the Sea) l'Orloff (s'appelait à l'origine "Soleil de la mer")
De ovale briljant is een bij diamantjuwelen graag gebruikte variante van de klassieke ronde vorm. Der Ovalschliff ist bei Diamanten eine gerne gewählte Variante des klassischen Rundschliffs. The oval brilliant is a popular variant of the classic round form in diamond jewellery. Le brillant ovale est une variante recherchée du brillant rond.
De "proportions", de onderlinge verhoudingen tussen de verschillende delen van de diamant, bepalen het vuur en de schittering van de steen. Indien de verhoudingen niet optimaal zijn, kunnen er ongewenste visuele effecten optreden. Die "Proportions", das Verhältnis der verschiedenen Teile des Diamanten zueinander, sind ausschlaggebend für das Feuer und das Funkeln des Steins. Bei nicht optimalen "Proportions" können ungewünschte visuelle Effekte auftreten. The proportions, the relationship between the various parts of the stone, determine the fire and brilliance of the diamond. If the proportions are not optimal, undesirable visual effects may occur. Les proportions ou rapports internes entre les différentes parties du diamant déterminent le feu et la brillance de la pierre. Si les proportions ne sont pas idéales, il peut apparaître des effets visuels indésirables.
de Regent der Regent the Regent le Régent
De ronde briljant is met zijn 57 facetten en een minimum aan verlies bij het slijpen, de klassieke en meest gewaardeerde moderne slijpvorm. Der Rundschliff ist mit seinen 57 Facetten und einem minimalen Schleifverlust die klassische und am meisten geschätzte Form des modernen Diamanten. The round brilliant cut is, with its 57 facets and minimum loss in cutting, the classic and most popular modern brilliant cut. Le brillant rond comporte 57 facettes et sa forme - classique et très apprécié - permet une taille à rendement élevé.
De smaragdvorm is een geraffineerde variante van de baguette met een roemrijke juweeltraditie. Der Smaragdschliff ist eine raffinierte Variante des Baguetteschliffs mit einer ruhmreichen Juwelentradition. The emerald shape is a refined variant of the baguette with a famous jewel tradition. La taille émeraude est une variante raffinée de la baguette et peut se vanter d'une tradition célèbre en joaillerie.
De stenen worden bewaard in partijbriefjes. Die Steine werden in Steinbriefen aufbewahrt. The stones are kept in parcels. Les pierres sont emballées littéralement sous pli.
de Ster van Zuid-Afrika der Stern von Südafrika the Star of South Africa l'Étoile de l'Afrique
De uitgestrekte zandvlakten aan de kustlijnen worden ontgonnen door het systematisch wegschrapen van de grondlagen (kustlijnontginning). Die ausgedehnten Sandflächen an den Küstenlinien werden durch systematisches Abschaben von Erdschichten abgebaut (Küstenlinienabbau). Exploitation of sandy coastal strata is done by open terrace construction (marine mining). L'exploitation de gravier diamantifère du littoral est menée par la construction de terrasses ouvertes (les gisements littoraux et marins).
De zuiverheid van een diamant wordt bepaald door het aantal, de grootte, de helderheid en de ligging van de interne en externe kenmerken, belangrijke structuurverschijnselen en transparantie. [clarity] Die Reinheit eines Diamanten wird durch die Anzahl, Größe, Helligkeit und Lage der inneren und äußeren Merkmale, deutliche Strukturkennzeichen und Transparenz bestimmt. [Clarity] Als lupenrein bezeichnet man Diamanten, die unter 10facher Vergrößerung keine Einschlüsse, Spannrisse oder Luftbläschen aufweisen. [Der Spiegel] The clarity - or purity - of a diamond is determined by the number, the size, the brightness and the location of the internal and external characteristics, important structure phenomena and transparency. [clarity] La pureté d'un diamant est déterminée par le nombre, la clarté et la localisation des caractéristiques internes et externes, par des phénomènes structurels importants et par la transparence. [clarity]
Departement Certificaten (HRD) [Werkt samen met de Antwerpse Universiteit. Het departement geeft op wetenschappelijke manier diamantcertificaten uit. Deze certificaten beschrijven op zo nauwkeurig mogelijke wijze de kwaliteit en de kenmerken van een diamant.] Zertifizierungsabteilung, Departement Zertifikate (HRD) [Arbeitet mit der Antwerpener Universität zusammen. Das Departement verfasst auf wissenschaftliche Weise Diamantzertifikate, die eine sehr genaue Beschreibung der Qualität und Merkmale eines Diamanten geben.] Certificates Department (HRD) [Co-operates closely with the Antwerp University. The department draws up diamond certificates in a scientific way. These certificates describe the quality and the characteristics of a diamond as accurately as possible.] Département des Certificats (HRD) [Collabore étroitement avec l'université d'Anvers. Ce département fournit - d'une manière scientifique - des certificats de diamants qui contiennent une description aussi précise que possible de la qualité et des caractéristiques d'un diamant.]
Dia-Mension-systemen Dia-Mension-Systeme Dia-Mension systems systèmes de mesures de dimensions et proportions
Diamant is het hardste mineraal dat de mens kent. Zijn hardheidscoëfficiënt bedraagt 10 op de schaal van Mohs. Diamant ist das härteste Material, das der Mensch kennt (Härtegrad 10 nach der Mohsschen Härteskala). Diamond is the hardest mineral known to man (its hardness coefficient is 10 on the Mohs scale). Le diamant est le minéral le plus dur qui existe (coefficient de dureté = 10 sur l'échelle de Mohs).
Diamant is splijtbaar in vier hoofdrichtingen. Diamant lässt sich in vier Hauptrichtungen spalten. - -
Diamant wordt gevormd samen met kimberlietmagma in de bovenste mantel van de aardkorst op een diepte vanaf 150 km. Diamanten bilden sich im Kimberlitmagma in einer Tiefe ab 150 km in der obersten Erdschale. - Le diamant se forme dans le manteau supérieur en même temps que le magma de kimberlite, à partir d'une profondeur de 150 km.
diamantbedrijf Diamantfirma, Diamantbetrieb diamond company société diamantaire
diamantbewerkingsatelier Diamantenbearbeitungswerkstatt, (Diamantenbearbeitungsstelle) diamond workshop atelier de diamant
diamantcertificatenlaboratorium Labor für Diamantgraduierung diamond certification laboratory laboratoire de certification de diamant
Diamantclub van Antwerpen (opgericht in 1893) (Antwerpener Diamantclub (1893 gegründet)) Diamond Club of Antwerp (established in 1893) Club Diamantaire d'Anvers (créé en 1893)
diamantexpert Diamantexperte diamond expert expert diamantaire
diamantgereedschappen Diamantwerkzeuge diamond tools outils diamantés
diamantindustrie Diamantindustrie diamond industry industrie diamantaire
diamantkloofgereedschappen Diamantspaltgeräte diamond cleaving equipments Diamantspaltgeräte
diamantmicroscoop [De HRD-microscopen, standaard uitgerust met ingebouwde verlichting en een vernuftige gem-manipulator met vacuümsysteem, zijn onmisbare hulpmiddelen bij het diamantonderzoek.] Diamantmikroskop [HRD-Mikroskope mit ihrem eingebauten Beleuchtungssystem und ihrem praxistauglichen Gem-Manipulator mit Vakuumsystem sind unverzichtbare Hilfsmittel für die Untersuchung von Diamanten.] diamond microscope [The HRD microscopes, standard equipped with built-in illumination and an ingenious gem manipulator with vacuum system, are very valuable tools in diamond grading.] microscope spécialement conçu pour les diamants [Les microscopes HRD, équipés d'origine d'un éclairage intégré et d'un manipulateur pour pierres pratique avec système à vide, constituent des accessoires indispensables pour l'analyse du diamant.]
diamantparel diamantene Perle (Kugel) diamond pearl perle de diamant
diamantpoeder Diamantpulver diamond powder poudre de diamant
diamantsieraden Diamantschmuck diamond jewellery joyaux ornés de diamants
diamantslijpmachines en -gereedschappen Diamantschleifmaschinen und -Werkzeuge diamond cutting machines and tools machines et outils pour la taille du diamant
diamantsnijmachines en -gereedschappen Diamantreibemaschinen und -Werkzeuge diamond bruting machines and tools machines et outils pour le débrutage du diamant
diamantzaagmachines Diamantsägemaschinen und -Werkzeuge diamond sawing machines and tools outils pour le clivage du diamant
Diamond Office (HRD) [regelt de in- en uitvoer, de douaneformaliteiten en de organisatie van een veilige, snelle verzending] Diamond Office (HRD) [erledigt die Ein- und Ausfuhr, übernimmt sowohl die Zollformalitäten als auch einen sicheren, raschen Versand] Diamond Office (HRD) [regulates importation and exportation as well as the customs formalities and the organisation of safe, rapid shipment] Diamond Office (HRD) [intervient pour toute importation et exportation, prenant soin des formalités douanières et organisant l'expédition, pour en assurer la sécurité et la rapidité]
dodecaëder [12 vlakken] Dodekaeder (das) dodecahedron dodécaèdre
Door verwering en erosie wordt een belangrijk deel van de kegelvormige diamanthoudende kimberlietpijp afgebroken en weggevoerd en kunnen secundaire diamantvindplaatsen ontstaan, bijvoorbeeld in rivierbeddingen (placer). Erosion und Verwitterung zerstören größtenteils die Diamanten enthaltenden Kimberlitkegel; das freikommende Material wird anderwärts angehäuft, wodurch beispielsweise in Flussbetten (Seifen) sekundäre Diamantenvorkommen entstehen können. - Sous l'effet de l'érosion et de la corrosion atmosphérique, une partie importante de la veine conique diamantifère se détache avant d'être emportée pour aller constituer éventuellement des filons secondaires de diamant dans les lits des rivières (gisement alluvionnaire).
drilboren Drillbohrwerkzeuge drill bores perforatrices
echtheidstest [Er zijn verschillende manieren om de echtheid van diamant te controleren, onder meer op basis van hardheid, lichtbreking en warmtegeleiding.] Echtheitstest [Anhand verschiedener Methoden kann die Echtheit eines Diamanten überprüft werden, unter anderem anhand der Messung der Härte, der Lichtbrechung und der Wärme leitenden Eigenschaften.] authenticity test [There are various methods of testing a diamond, based on its particular characteristics such as hardness, light refraction and heat conductivity.] test d'authenticité [Il existe plusieurs méthodes pour contrôler l'authenticité d'un diamant, basées entre autres sur la dureté, la diffraction lumineuse et la conduction thermique.]
Economische Studiedienst (HRD) (Ökonomischer Studiendienst (HRD)) Market Research Service (HRD) Service d'étude du marché (HRD)
edelsteendiamant Schmuckdiamant gem quality diamond diamant destiné à la joaillerie
Edelstenenfederatie Verband des Edelsteinhandels Precious Stones Federation Fédération des pierres précieuses
een douanekantoor en een postkantoor uitsluitend voor diamantverzendingen eine Zollstelle und ein Postamt speziell und ausschließlich für die Versendung von Diamanten a customs office and a post office for diamond transactions only un bureau des douanes et un bureau de poste réservés exclusivement aux transactions de diamants
een extern nummer dat op de ontvangstbon wordt afgedrukt en een intern nummer waarmee de steen naar het lab gaat eine externe Nummer, die auf dem Empfangsschein abgedruckt ist, und eine interne Nummer, unter der der Stein dem Labor überstellt wird an external number for use of the client, which is printed on the receipt note, and an internal number to follow the stone in the lab le numéro externe est imprimé sur le bon de réception, tandis que le numéro interne accompagne la pierre au laboratoire
een geconcentreerd diamanthoudend residu ein diamantenhaltiges Konzentrat a concentrated diamond-containing residue un résidu riche en diamant
een geelachtige basiskleur eine gelbliche Grundfärbung a basically yellowish colour une couleur de base jaunâtre
Een goede finish grade getuigt van het vakmanschap van de slijper. Ein guter Fertigungsgrad zeugt vom Sachverstand und vom handwerklichen Können des Schleifers. A good finish grade testifies of the workmanship of the diamond polisher. Un bon "finish grade" témoigne du savoir-faire du tailleur.
Een klein aantal diamanten heeft een kleur die afwijkt van het normale type. De mooiste kleuren worden "fancy colours" genoemd. Eine geringe Anzahl von Diamanten hat eine Farbe, die von der Normalfarbe abweicht. Die schönsten Farben werden "fancy colours" genannt. Some diamonds have a colour different from the normal type. The most beautiful of these are called "fancy colours". Un petit nombre de diamants présentent une couleur différente des types normaux. Les plus belles couleurs sont appelées "fancy colours".
een perfecte rondist eine perfekte Rundiste a perfect girdle un rondiste parfait
een tekening van de basisvorm eine Zeichnung der Grundform des betreffenden Schliffs a drawing of the basic shape un dessin de la forme de base en question
fantasiekleuren Phantasiefarben fancy colours diamants couleur fantaisie
fantasieslijpsel Phantasieschliffe fancy shapes diamants taille fantaisie
Fluorescentie is het effect waarbij onzichtbaar ultraviolet licht omgezet wordt in zichtbaar licht. Sommige stenen gloeien als het ware op wanneer ze in het donker onder langegolf ultraviolet licht worden bekeken. Als "Fluorescence" bezeichnet man den Effekt, durch den unsichtbares UV-Licht in sichtbares Licht umgewandelt wird. Manche Steine leuchten auf, wenn sie im Dunkeln unter langwelliger Ultraviolettbestrahlung betrachtet werden. Fluorescence is the effect whereby invisible ultraviolet light is transformed into visible light. Some stones light up spectacularly in the dark when irradiated by long-wave ultraviolet light. La fluorescence est le phénomène par lequel un rayonnement ultraviolet invisible est converti en lumière visible. Lorsque certaines pierres sont placées dans un lumière ultraviolette à ondes longues, elles deviennent luminescentes.
Gemmologisch Instituut (HRD) [Geeft op internationaal niveau cursussen en seminaries in edelsteenkunde en diamantevaluatie.] Gemmologisches Institut (HRD) [Veranstaltet internationale Kurse und Seminare über Edelsteinkunde und die Erteilung von Zertifikaten für Diamanten.] Gemmological Institute (HRD) [Gives courses and seminars on international level on gemmology and on the certification of diamonds.] Institut de Gemmologie (HRD) [Organise des cours et des séminaires au niveau international, relatifs à la gemmologie et à l'authenticité des diamants.]
gemmologische instrumenten gemmologische Instrumente gemmological instruments instruments gemmologiques
geslepen grove diamanten große geschliffene Diamanten large-size diamonds diamants taillés gros
geslepen middelgrove diamanten mittelgroße geschliffene Diamanten medium-size diamonds diamants taillés moyens
gesofistikeerde apparaten voor colorimetrische analyse ausgefeilte Geräte zur Kolorimetrieanalyse sophisticated apparatus for colorimetric analysis appareils sophistiqués pour l'analyse colorimétrique
gespecialiseerde diamantbank spezialisierte Diamantenbank specialized diamond bank banque spécialisée
gestandaardiseerde D-65-lampen [deze lampen hebben een kleurtemperatuur van 6.500 Kelvin en beantwoorden aan de CIE-standaard] standardisierte D-65-Lampen [diese Lampen haben eine Farbtemperatur von 6.500 Kelvin und genügen den Normen der CIE] standardized D65-lamps [these lamps have a colour temperature of 6,500 Kelvin and meet the CIE standard] lampes D-65 normalisées [ces lampes possèdent une température de couleur de 6.500 Kelvin et répondent à la norme CIE]
Groepering der Industriediamantfirma's in België (Interessenverband der belgischen Industriediamantfirmen) Belgian Federation of Industrial Diamond Dealers Fédération belge des commerçants en diamant industriel
grondstofverlies Rohstoffverlust - -
handsnijmachine Handreibmaschine manual bruting machine machine de débrutage manuelle
hardheid Härte hardness résistance
het bewaren van een strikte anonimiteit die Wahrung vollständiger Anonymität preserving the strictest anonymity assurer un anonymat strict
Het gesmolten diamanthoudende kimberliet baant zich een weg via diepe scheuren (breuken) in de aardkorst naar de oppervlakte. Geschmolzener, Diamanten enthaltender Kimberlit sucht sich durch tiefe Risse (Brüche) in der Erdkruste einen Weg bis zur Oberfläche. - La kimberlite diamantifère en fusion se fraie un chemin vers la surface à travers les crevasses (fissures) profondes de l'écorce terrestre.
Het reeds in de Renaissance bekende snijden, de tweede bewerking in het proces, is het rond maken van het grondvlak van het gezaagde (of gekloven) stuk, waardoor dit min of meer de vorm van de geslepen diamant krijgt. Hiervoor wordt de gezaagde diamant, opnieuw met behulp van een dop, in de kop van een draaibank aangebracht. Door een andere diamant die op een lange houten snijstok is bevestigd, in contact te brengen met de gezaagde steen, wordt aan dit exemplaar de gewenste, afgeronde vorm gegeven. Het diamantgruis dat hierbij vrijkomt, wordt opgezogen en zorgvuldig in een klein reservoir verzameld. Das bereits in der Renaissance bekannte Reiben, die zweite Stufe der Bearbeitung, besteht darin, die Grundfläche des zersägten (oder gespaltenen) Rohdiamanten rund zu machen, d. h. die Rondiste anzulegen, wodurch der Stein mehr oder weniger die Form eines geschliffenen Diamanten erhält. Zuvor wird der zurechtgesägte Diamant erneut mit Hilfe einer Doppe auf eine Reibmaschine aufgekittet. Der zurechtgesägte Diamant wird mit einem anderen Diamanten, der auf einem langen hölzernen Reibhalter befestigt ist, gerieben, wodurch der Stein die gewünschte abgerundete Form erhält. Der dabei anfallende Diamantstaub wird abgesaugt und sorgfältig in einem kleinen Behälter gesammelt. The second step in the process is girdling, which was already known in Renaissance times. This is the rounding of the base of the sawn (or cleaved) piece so that it has more or less the form of a polished diamond. To do this, the sawn diamond, again in a dop, is mounted on the chuck of a lathe. The desired rounded form is achieved by turning it against another diamond mounted on a long wooden dop. The diamond dust that is created, is carefully collected in a small reservoir. L'ébrutage, déjà bien connu pendant la Renaissance, constitue la deuxième phase du façonnage. Cette opération consiste à arrondir la base du diamant scié (ou clivé) afin de lui donner une forme approximative du diamant taillé. Le diamant scié est cimenté dans un dop, que l'on fixe ensuite sur le tour. Pour le travailler, on se sert comme outil d'un second diamant également monté sur un dop et dont le frottement contre la première pierre permettra de donner à celle-ci l'arrondi voulu. La poussière de diamant qui s'échappe au fur et à mesure du travail, est aspirée et soigneusement recueillie dans un petit réservoir.
Het tekenen: elke diamant is uniek. Iedere steen moet daarom uitvoerig worden bestudeerd om te bepalen op welke manier hij het voordeligst kan worden bewerkt met het minste gewichtsverlies en de grootste zuiverheid. Met een pennetje en Chinese inkt zal de richting aangegeven worden waarin de diamant gekloofd of gezaagd moet worden. Das Markieren: Jeder Diamant ist einzigartig. Daher muss jeder Stein sorgfältig untersucht werden, wie er mit dem geringsten Gewichtsverlust und der größten Reinheit auf die günstigste Weise bearbeitet werden kann. Mit einer Tuschefeder wird angegeben, in welcher Richtung der Diamant gespalten oder zersägt werden muss. The marking: Each diamond is unique. Each stone must therefore be studied in detail in order to determine the most advantageous manner to work it with the least loss of weight and the greatest clarity. With a pen and India ink, the direction in which the diamond must be cleaved or sawn is indicated. Le marquage : chaque diamant est unique. Dès lors, chaque pierre doit être examinée attentivement avant d'établir le programme de façonnage qui donnera le meilleur rendement, à savoir avec un minimum de perte en masse et un maximum de pureté. Après cet examen de la pierre, on y dessine à l'encre de Chine le meilleur plan de clivage et, si le clivage ne s'impose pas, le trait de sciage. On appelle cette opération le marquage.
Hoge Raad voor Diamant vzw (HRD) [= overkoepelende organisatie voor de Belgische diamanthandel en -nijverheid] Hoher Rat für Diamanten G.o.E. (HRD) [= Dachorganisation im Dienste des belgischen Diamanthandels und der Diamantindustrie] Diamond High Council (HRD) [= non-profit organisation at the service of the Belgian diamond trade and industry] Conseil Supérieur du Diamant asbl (HRD) [= organisation de coordination au service du commerce et de l'industrie du diamant en Belgique]
Hope-diamant, de Hope, de Grote blauwe diamant Hope-Diamant, der Hope, der große blaue Diamant the Hope, the Great Blue Diamond le Hope, le Grand Diamant Bleu
In de rivierbeddingen wordt de diamant geoogst door het sorteren en wassen van de opgeschepte, opgepompte of uitgebaggerde grindlaag (alluviale mijnbouw). In Flussbetten werden Diamanten durch Sortieren und Waschen der geforderten, heraufgepumpten oder ausgebaggerten Kiesschicht gewonnen (alluvialer Bergbau). In the riverbeds, the diamonds are harvested by sorting and washing the dug, pumped, or dredged river gravel (alluvial mining). Dans les lits des rivières, la récolte du diamant se fait par le triage et le lavage du gravier (exploitation alluviale).
In zijn ongeslepen vorm is diamant een nogal vage kristalvorm, zonder echte glans. Enkel een opeenvolging van bewerkingen geeft hem zijn uiteindelijke facettenvorm en schittering. In ungeschliffenem Zustand sind Diamanten ziemlich unscheinbare Kristalle ohne echten Glanz. Erst mehrere Bearbeitungen verleihen ihnen ihre endgültige Facettenform und ihr Funkeln. In its unpolished form, a diamond is a rather vague crystal form, without any real lustre. Only a succession of processes gives it its final facet form and brilliance. A l'état brut, le diamant se présente comme un morceau de cristal de carbone, sans lustre. Une série d'opérations spécifiques va lui donner sa forme à facettes et son éclat.
industriediamant Industriediamant industrial diamond diamant industriel
insluitsels (onzuiverheden binnen in de steen) Einschlussunreinheiten im Stein inclusions (impurities inside the stone) inclusions (impuretés emprisonnées dans la pierre)
International Diamond Council (IDC) International Diamond Council (IDC) International Diamond Council (IDC) International Diamond Council (IDC)
International Diamond Manufacturers Association (IDMA) International Diamond Manufacturers Association (IDMA) International Diamond Manufacturers Association (IDMA) International Diamond Manufacturers Association (IDMA)
International Rules for Grading Polished Diamonds International Rules for Grading Polished Diamonds International Rules for Grading Polished Diamonds International Rules for Grading Polished Diamonds
Jedifabeurs Jedifa(-Fachmesse) Jedifa trade fair foire Jedifa
Joint Committee [1975; opdracht: de normen, onderzoeksmethoden en nomenclatuur internationaal standaardiseren] Joint Committee [1975; Auftrag: die Normen, Untersuchungsmethoden und Namengebung international standardisieren] Joint Committee [1975; create an international standard for rules, working methods and nomenclature] Joint Committee [1975; chargé de standardiser les normes, méthodes d'examen et nomenclatures sur le plan international]
juweelontwerpwedstrijd Wettbewerb für Schmuckentwurf jewellery design contest concours de création de bijoux
kathode-luminescentie-apparatuur Kathodenstrahleinrichtungen cathode luminescence apparatus appareil à cathodoluminescence
kleur van de huid Feuer, Farbenspiel colour couleur
kleurmeetinstrumenten voor diamanten Farbmessgerät für Diamanten diamond colour measuring instruments instruments de mesure pour la couleur des diamants
kleurschiftingsvermogen Dispersion Dispersion dispersion
kloven spalten to cleave, to cut cliver
koolstof Kohlenstoff carbon carbone
laserinscriptie Laserinskription laser inscription inscription à laser
laserinstrumenten Laserinstrumente laser instruments (instruments à laser)
loepzuiver lupenrein flawless d'une très grande pureté
maatregelen ter ondersteuning van de diamantindustrie Maßnahmen zur Förderung der Diamantenindustrie measures to support the diamond industry mesures particulières de soutien à l'industrie diamantaire
machines en gereedschappen voor de diamantbewerking Maschinen und Werkzeuge für die Diamantbearbeitung machines and tools for the diamond industry machines et outillages diamantaires
mêlee Mêlee mêlée mêlée
Met het zagen verdeelt men de diamant in een aan zijn groeirichting tegengestelde richting. Alvorens een diamant te zagen, wordt hij versteld: de getekende steen wordt met een pasta (bestaande uit een mengeling van gips en lijm) in een koperen dop gezet. Na een bepaalde baktijd, waardoor de pasta verhard is, wordt de dop op een zaagmachine gemonteerd. De diamant wordt tegen de snel (15.000 toeren per minuut), verticaal draaiende schijf gebracht en zeer langzaam gezaagd. De uiterst dunne zaagschijf, die vervaardigd is uit fosforbrons, wordt voorzien van met olie vermengd diamantpoeder. Het zagen van een grote steen kan dagen, soms weken, duren. Een nieuwe techniek werd ontwikkeld om met laserstralen diamant te zagen. Mit dem Sägen wird der Diamant entgegen seiner Wachstumsrichtung geteilt. Vor dem Sägen wird ein Diamant befestigt, d. h. der markierte Stein wird mit einer Paste (eine Mischung aus Gips und Lehm) in einem kupfernen Halter eingebettet. Nach einer bestimmten Trockenzeit, in der die Paste hart geworden ist, wird die Doppe auf eine Sägemaschine montiert. Der Diamant wird gegen die sich mit großer Geschwindigkeit (15.000 Umdrehungen je Minute) senkrecht drehende Scheibe geführt und sehr langsam durchgesägt. Die hauchdünne Sägescheibe aus Phosphorbronze ist mit einer Mischung aus Öl und Diamantstaub beschichtet. Es kann Tage, manchmal sogar Wochen dauern, bis ein großer Stein durchgesägt ist. Eine neue Technik ist entwickelt, bei der Diamanten mit Hilfe von Laserstrahlen zersägt werden. By sawing, the diamond is divided against the grain. Before a diamond is sawn, it is secured: the marked stone is set in a copper dop with a paste consisting of a mixture of plaster and glue. After a specific baking time in which the paste is hardened, the dop is mounted on the saw. The diamond is set against a high speed (15,000 rpm) vertical blade and sawn very slowly. The extremely thin saw blade, which is made of phosphor bronze, is coated with diamond powder mixed with oil. The sawing of a large stone can sometimes take days or weeks. A new technique of sawing diamonds with laser beams was developed. Le sciage s'opère dans un sens opposé à celui du grain. Préalablement, on fixe la pierre marquée dans un dop en cuivre, à l'aide d'une pâte (composée d'un mélange de plâtre et de colle). Après un temps de cuisson déterminé qui fait durcir la pâte, le dop est monté sur une scieuse. Le diamant est alors scié lentement à l'aide d'un disque vertical qui tourne à une vitesse élevée (15.000 tours/minute). Ce disque ultra-fin de bronze phosphoré est régulièrement enduit d'un mélange d'huile et de poudre de diamant. Le sciage d'une grosse pierre peut prendre des jours et parfois des semaines. Une nouvelle technique a été développée : le sciage au moyen de rayons de laser.
Na loupe clean volgen de zuiverheidsgraden vvs1/vvs2, wat staat voor "very very small internal characteristic(s)", m.a.w. uiterst kleine insluitsels, die zeer moeilijk te vinden zijn met de loep 10x. Daarna volgen vs1/vs2 (very small internal characteristic(s) of heel kleine insluitsels) en si1/si2 (small inclusions of kleine insluitsels). Auf loupe clean folgen die Reinheitsgrade vvs1/vvs2 (abgekürzt für "very very small internal characteristic(s)", d. h. äußerst kleine Einschlussunreinheiten, die nur sehr schwer mit einer 10x-Lupe zu erkennen sind) und si1/si2 (small inclusions oder kleine Einschlussunreinheiten). Loupe clean is followed by the clarity grades vvs1/vvs2, which stand for very very small characteristics, very hard to find with the loupe. The next grades, in descending order, are vs1/vs2 (very small characteristics) and si1/si2 (small inclusions). Après loupe clean suivent les degrés de pureté vvs1/vvs2, qui signifient "very very small internal characteristic(s)", c'est-à-dire des inclusions extrêmement petites, très difficiles à observer sous la loupe 10x. Viennent ensuite vs1/vs2 (very small characteristic(s) ou très petites inclusions) et si1/si2 (small inclusions ou petites inclusions).
Nationaal Comité der Juweliers (Nationalverband der Juweliere) National Jewellers' Committee Comité national des bijoutiers
Nationaal Comité der Juweliers, Uurwerkmakers, Goud- en Zilversmeden - - Comité national de la bijouterie, horlogerie, joaillerie et orfèvrerie
natuurlijke diamant Naturdiamant natural diamond diamant naturel
normale kristalvorm normale Kristallform normal crystalline form -
octaëder [8 driehoekige vlakken] Oktaeder (das) octahedron octaèdre
Om een ruwe steen te kloven wordt hij in een snel drogende cement op een houten stok vastgezet. Met een andere, scherpe diamant - die op een kleinere stok is aangebracht - wordt een kerf gemaakt. Vervolgens wordt een stalen kloofmes met afgeronde snede in de kerf geplaatst. Een korte hamerslag op deze kling doet de steen splijten. Deze bewerking wordt evenwijdig met de groeiwasrichting van het kristal uitgevoerd. Ein roher Stein, der gespalten werden soll, wird mit einem schnell trocknenden Kitt auf dem Ende eines hölzernen Halters befestigt. Mit einem anderen, scharfen Diamanten, der auf einem kleineren Halter befestigt ist, wird eine Kerbe in ihn geritzt. Dann wird eine Stahlklinge mit stumpfer Schneide auf die Kerbe gesetzt und der Stein mit einem kurzen Hammerschlag auf diese Klinge gespalten. Diese Bearbeitung findet parallel zur Wachstumsrichtung des Kristalls statt. To cut a rough stone, it is first set in quick drying cement on a wooden holder or dop. With another, sharp diamond placed on a smaller wooden dop, a groove is made. Then a steel wedge with a rounded edge is placed in the groove. A sharp blow with a mallet on this blade splits the stone. Cleaving is done parallel with the grain of the crystal. Pour le clivage, on fixe la pierre brute dans du ciment spécial au bout d'un manchon. Moyennant un autre diamant aiguisé - fixé lui aussi dans un manchon - le cliveur fait une entaille à l'endroit même du marquage. Ensuite il dispose une lame d'acier dans l'entaille et d'un coup sec il fend la pierre. Cette opération se fait parallèlement au sens du grain du cristal.
onzuiverheid Einschluss, Trübung impurity impureté
Op het HRD-certificaat worden twee aspecten van het maaksel beoordeeld: de afwerkingsgraad (finish grade) en de verhoudingen (proportions). Bij het beoordelen van de finish grade wordt vooral rekening gehouden met symmetrie-afwijkingen van de slijpvorm en de facetten. Im HRD-Zertifikat werden zwei Aspekte der Machart berücksichtigt: der Fertigungsgrad (finish grade) und die Verhältnisse (proportions). Bei der Beurteilung des Fertigungsgrades wird vor allem Symmetrieabweichungen der Schliffform und der Facetten Rechnung getragen. On the HRD certificate, two aspects of the cut are judged separately: the finish grade and the proportions. When examining the finish grade, attention is mainly paid to possible symmetry-deviations and facets. Dans le certificat HRD, deux aspects de la taille sont évalués: le degré de finition (finish grade) et les proportions. L'évaluation du finish grade tient surtout compte des écarts de symétrie de la forme de taille et des facettes.
Op het speciale kleurcertificaat wordt bijzondere aandacht besteed aan de specifieke kenmerken van kleurstenen zoals de kleurbeschrijving, de oorsprong van de kleur, de luminescentie en de uitgevoerde onderzoeken (UV-luminescentie, absorptiespectrum, luminescentiespectrum,...). Auf dem speziellen Farbzertifikat wird den besonderen Merkmalen von Farbsteinen besondere Aufmerksamkeit gewidmet: Farbbeschreibung, Farbursprung, Lumineszenz und vorgenommene Untersuchungen (UV-Lumineszenz, Absorptionsspektrum, Lumineszenzspektrum,...). On the colour certificate, attention is paid to the characteristics especially important for colour diamonds, such as the colour description, the colour origin, the luminescence and the examinations performed (UV-luminescence, absorption spectrum, luminescence spectrum,...). Le certificat spécial de couleur consacre une attention particulière aux caractéristiques spécifiques des pierres de couleur, comme la description de la couleur, l'origine de la couleur, la luminescence et les examens effectués (luminescence UV, spectre d'absorption, spectre de luminescence, etc.).
Op verzoek kan men de diamant in een plastic houder laten verzegelen, samen met een microfoto van het certificaat. De verzegeling behoedt de diamant niet alleen voor beschadiging en aanklevend stof en vet, het is meteen een garantie dat men het juiste certificaat bij de juiste steen krijgt. Auf Wunsch kann man den Diamanten in einen Kunststoffbehälter versiegeln lassen, dem ein Mikrofoto des Zertifikats beigelegt wird. Diese Versiegelung beschützt den Diamanten nicht nur vor Beschädigung und Verschmutzung durch anhaftende Stoffe und Fett, sondern stellt zugleich eine Garantie dafür dar, dass einem bestimmten Stein das richtige Zertifikat beiliegt. Upon request of the client, the diamond can be sealed in a plastic holder together with a microfilm of the certificate. Not only does the sealing keep the diamond safe from damage, grease and dirt, it is also a guarantee that a given certificate and the accompanying stone actually belong together. Sur demande, le diamant peut être scellé dans une pochette plastique, accompagné d'une microphotographie du certificat. Ce scellement protège le diamant contre les dommages et l'adhésion de poussières et de graisse, et offre en outre une garantie de recevoir le certificat correspondant à la pierre.
open dagbouw Tagebau open-pit mining extraction à ciel ouvert
open terrasbouw offener Terrassenbau open terrace construction excavation en terrasses
partijbriefje Steinbrief box for diamonds boîte pour diamants
Pearshape heet deze vorm, of pendeloque. De Ster van Zuid-Afrika heeft deze peervorm die vaak in hangers wordt gebruikt. Der Tropenschliff. Der Stern von Afrika hat diese Birnenform, die oft für Ohrgehänge verwendet wird. Pear shape or pendelogue is the name of this form. The Star of South Africa has this pear shaped form, which is often used in pendants. Cette taille s'appelle le pear shape ou pendeloque et est surtout destinée à être incorporée dans les pendentifs. La fameuse Étoile de l'Afrique du Sud est taillée en forme de poire.
percussieboren Schlagbohrwerkzeuge percussion bores foreuses à percussion
professioneel diamantair professioneller Diamanthändler professional diamond dealer diamantaire professionnel
relatieve dichtheid Mohshärte, Mohs'sche Härte Mohs' scale hardness densité selon l'échelle de Mohs
robijn Rubin (der) ruby rubis
ruwbevoorrading Bevorratung mit Rohdiamanten (provision of rough diamonds) réserves en diamants bruts
ruwe diamant Rohdiamant rough diamond diamant brut
saffier Saphir (der) sapphire saphir
shape, slijpvorm [ronde briljant, peervorm, ovaalvorm, markiesvorm, hartvorm, smaragdvorm] Shape, Schleifform [runder Brillant, Birnenform, Ovalform, Rosettenform, Herzform, Smaragdform] shape [round brilliant, pear cut, oval cut, marquise cut, heart cut, emerald cut] shape, taille [brillant rond, forme en poire, forme ovale, forme en marquise, forme en cœur, forme en émeraude]
sierdiamant Schmuckdiamant, Schmuckstein diamond of gem quality diamant de qualité gemme
slijpen schleifen to polish tailler
slijper Schleifer diamond polisher tailleur
slijperij Schleiferei polishing factory taillerie
slijperij voor gekleurde edelstenen Schleiferei für farbige Edelsteine colour stones polishing factory taillerie de pierres précieuses de couleur
slijpinstrument Schleifinstrument polisher instrument de taille
slijpschijf Schleifscheibe (polishing disc) disque à polir
smaragd Smaragd (der) emerald émeraude
snijden schneiden to cut tailler, couper
Sociaal Secretariaat (HRD) Sozialer Dienst (HRD) Social Secretariat (HRD) Secrétariat social (HRD)
spectrofotometer Spektrallichtmesser spectrophotometer spectrophotomètre
Syndicaat der Belgische Diamantnijverheid (SBD) (Gewerkschaft der belgischen Diamantindustrie) Syndicate of the Belgian Diamond Industry Syndicat de l'industrie diamantaire belge
synthetische boart (synthetische Bort) synthetic boart boart synthétique
synthetische diamant synthetischer Diamant synthetic diamond diamant synthétique
Ten slotte wordt de diamant geslepen op een slijpersmolen (het slijpen). Deze machine bestaat uit een horizontaal draaiende gietijzeren slijpschijf, die uiteraard met diamantpoeder bedekt is. De sneden steen wordt in een verstelbare dop geklemd - die volgens een bepaalde hoek wordt ingesteld - en met behulp van een tang op de schijf gedrukt. Het hierbij gevolgde procédé noemt men het kruiswerk. Zowel op de kroon (het gedeelte boven de rondist, d.w.z. het vlak met de grootste diameter) als op het paviljoen (het gedeelte onder de rondist) slijpt men aanvankelijk 4 facetten. De overige facetten worden telkens op de ribben van de vorige facetten aangebracht, door de dop te verstellen. In totaal telt een briljant 57 facetten: de tafel (het grote centrale facet), 32 facetten op de kroon en 24 facetten op het paviljoen. De slijpvorm is natuurlijk van de grootte en de vorm van de ruwe diamant afhankelijk. Zum Schluss wird der Stein auf einer Schleifmühle geschliffen (das Schleifen). Dieses Gerät besteht aus einer sich waagerecht drehenden gusseisernen Schleifscheibe, die natürlich mit Diamantstaub beschichtet ist. Der geriebene Stein wird in eine verstellbare - in einem ganz bestimmten Winkel eingestellte - Doppe eingebettet und mit Hilfe einer Zange auf die Schleifscheibe gedrückt. Dieses Verfahren nennt man das Kreuzwerk. Sowohl auf dem Oberteil (der Teil oberhalb der Rondistebene, d. h. der Fläche mit dem größten Durchmesser) als auch auf dem Unterteil (der Teil unterhalb der Rondistebene) schleift man zunächst vier Ecken. Die Facetten werden dann durch Verstellen der Doppe immer auf die Kanten der Ecken geschliffen. Insgesamt weist ein Brillant 57 Facetten auf: die Tafel (die größte Facette in der Mitte), 32 Facetten auf den Oberteil und 24 Facetten auf dem Unterteil. Der Schliff hängt natürlich von der Größe der Form des Rohdiamanten ab. Die Brillanz eines Steins wird von seiner Schliffqualität bestimmt, das heißt von den Proportionen und den Winkeln, in denen die Facetten zueinander stehen. Bei sehr gutem Schliff können die Steine einen Schleifverlust von bis zu 75% haben. Finally, the diamond is faceted on a polishing wheel. This machine consists of a horizontal, circular cast-iron disc that is, of course, charged with diamond dust. The cut stone is clamped in an adjustable dop, which is set at a particular angle, and with the aid of clamps pressed against the disc. This process is called gross work. Both on the crown (the part above the girdle, i.e. the plane with the greatest diameter) as on the pavilion (the part under the girdle), 4 facets are first placed. The rest of the facets are placed on the ribs of the preceding facets by resetting the dop. In total, a brilliant has 57 facets: the table (the large central facet), 32 facets on the crown, and 24 facets on the pavilion. The facet form is, of course, dependent on the size and the form of the rough diamond. Finalement, le diamant est taillé sur une meule de facettage. Ce sont des plateaux en fonte, couverts de poudre de diamant et qui tournent horizontalement. La pierre sciée est fixée dans un dop orientable, qui se tient sur le plateau tournant à l'aide d'une pince. Le procédé suivi s'appelle le travail en croix, qui s'entame par la taille de quatre facettes, aussi bien sur la couronne (la partie supérieure au rondiste = la surface au plus grand diamètre) que sur le pavillon (partie inférieure au rondiste). Les autres facettes se taillent sur les arêtes des facettes présentes par le déplacement du dop. La taille brillant comporte 57 facettes: la table (la grande facette centrale), 32 facettes sur la couronne et 24 facettes sur le pavillon. La forme de taille dépend bien sur de la grandeur et de la forme du diamant brut.
trepaneerboren Hohlbohrwerkzeuge trepanning bores trépans
vakbekwame arbeiders fachkundiges Spezialhandwerk skilled workers main-d'œuvre hautement qualifiée
Vereniging van Handelaars in Ruwe Diamant (Verband der Händler in Rohdiamanten) Association of Traders in Rough Diamonds Association des commerçants en diamants bruts
Vereniging van Kempische Diamantwerkgevers (VKD) (Verband der Diamantarbeitgeber der Kempen) Association of Kempen Diamond Manufacturers Association des fabricants diamantaires campinois
vindplaatsen van diamant Fundstätten von Diamanten where diamonds are found gisements de diamants
vlakslijpen van autowegen Planieren von Autobahnen grinding down of highways -
Volgens de IDC Rules is een steen loupe clean wanneer een ervaren diamantexpert met een loep met een vergroting van 10x, gecorrigeerd op chromatische en sferische afwijkingen, onder gestandaardiseerd kunstlicht geen interne kenmerken kan onderscheiden. Laut den Regeln des IDC ist ein Stein lupenrein, wenn ein erfahrener Diamantexperte mit einer zehnfach vergrößernden und chromatische und sphärische Abweichungen korrigierten Lupe unter standardisiertem Kunstlicht keine inneren Merkmale erkennen kann. According to the IDC Rules, a diamond is loupe clean if, after an examination by an experienced grader with a loupe 10x (corrected for spherical and chromatic aberration), under standardized light conditions, it has been found free of internal characteristics. Selon les IDC Rules, une pierre est loupe clean si un expert diamantaire expérimenté ne peut pas distinguer de caractéristiques internes avec une loupe ayant un grossissement de 10x, corrigée pour les aberrations chromatiques ou sphériques, sous lumière artificielle standardisée.
waardebepalingen voor edelstenen en juwelen Schätzungsbericht für Edelsteine und Juwelen appraisal reports for gems and jewellery rapports d'évaluation pour gemmes et bijoux
Wanneer het kimberlietmagma zeer dicht bij het aardoppervlak is gekomen, scheurt dit open en door deze explosieve uitbarsting ontstaat een kegelvormige kimberlietpijp die gevuld is met gebroken kimberliet (massieve Breccie) en puin van de doorbroken gesteentelagen (aan de oppervlakte yellow ground, daaronder blue ground). Gelangt jedoch das Kimberlitmagma sehr dicht an die Oberfläche, so reißt diese; durch dieses explosionsartige Bersten bilden sich Kimberlitkegel, die mit gebrochenem Kimberlit (massive Brekzie) und Gesteintrümmern aus den durchbrochenen Lagen (Gelbschicht an der Oberfläche, darunter Blauschicht) gefüllt sind. - Une fois que le magma de kimberlite s'est fortement rapproché de la surface terrestre, il éclate et cette explosion entraîne la formation d'une veine conique, contentant des fragments de kimberlite (brèche massive) et des débris des bancs de roche fracturés (yellow ground en surface et blue ground en sous-sol).
Wanneer het magma afkoelt vooraleer de oppervlakte te bereiken, wordt een kimberlietgang (sill of dyke) gevormd, die bestaat uit massief kimberlietgesteente dat diamant kan bevatten. Kühlt das Magma ab, bevor es bis an die Oberfläche gelangt ist, so bildet sich ein Kimberlitgangstock aus massivem Kimberlitgestein, welches Diamanten enthalten kann. - Préalablement à son arrivée en surface, le magma refroidit. A ce stade se forme un filon de kimberlite (sill of dyke), constitué de roche de kimberlite massive, susceptible d'être diamantifère.
Wanneer transacties worden gedaan door een makelaar en wanneer een akkoord werd bereikt tussen hem en de koper, wordt het partijbriefje verzegeld door het in een enveloppe te stoppen met daarop de prijs per karaat en de handtekening van de koper. Een verzegeld lot noemt men een cachet. Dit blijft geldig tot het sluitingsuur van de handelszaal op de eerste werkdag die volgt op die van de overeenkomst. Werden Geschäfte über einen Makler abgewickelt und wurde eine Einigung zwischen ihm und dem Käufer erzielt, wird der Steinbrief versiegelt, indem er in einen Umschlag gelegt wird, auf dem der Preis pro Karat und die Unterschrift des Käufers angegeben sind. Eine versiegelte Partie heißt Cachet. Dieses Cachet bleibt bis zur Schließung des Handelssaals am erstfolgenden Werktag nach dem Kaufabschluss gültig. When a broker handles transactions, and an agreement has been reached with the buyer, the parcel is sealed by putting it in an envelope with the signature of the buyer and the price per carat on it. A sealed lot is a cachet. A cachet with a price remains valid until the closing hour of the trade room the following workday. Lorsque les transactions ont été menées par un courtier et lorsque ce dernier a obtenu un accord avec l'acheteur, le pli est scellé, c'est-à-dire qu'on le glisse dans une enveloppe munie de la signature de l'acheteur ainsi que du prix par carat. Un lot scellé s'appelle un cachet. Le cachet et son prix restent valables jusqu'à l'heure de fermeture de la salle des transactions et le premier jour ouvrable suivant.
wereldcentrum van de handel in bewerkte diamant Weltzentrum des Handels mit bearbeiteten Diamanten world diamond centre centre mondial du commerce du diamant
Wetenschappelijk en Technisch Onderzoekscentrum voor Diamant (WTOCD) [Bestudeert de bestaande productiemethodes en streeft, met behulp van nieuwe technieken, naar een verhoging van de productiviteit en een vervolmaking van de kwaliteit.] Wissenschaftliches und Technisches Forschungsinstitut für Diamanten (WTOCD) [Untersucht bestehende Produktionsverfahren und strebt mit neuen Techniken nach einer Produktivitäts- und Qualitätsverbesserung.] Scientific and Technical Research Centre (WTOCD) [Studies the existing production methods and strives, with the aid of new techniques, to increase productivity and improve quality.] Centre de recherches scientifiques et techniques pour le diamant (WTOCD) [Examine les méthodes de production existantes et se propose d'améliorer la productivité et de perfectionner la qualité, à l'aide de techniques nouvelles.]
World Federation of Diamond Bourses (WFDB), (Wereldbond van diamantbeurzen) World Federation of Diamond Bourses (WFDB), (Weltverband der Diamantbörsen) World Federation of Diamond Bourses (WFDB) World Federation of Diamond Bourses (WFDB), (Fédération internationale des bourses de diamant)
zuivere diamant durchsichtiger Diamant pure diamond diamant pur

Laatste wijziging / letzte Aktualisierung / last update / dernier changement : 15 August 2011 - © Luc Ockers - All rights reserved.