0

Taal brengt
mensen samen.

 
Welkom op de website van Luc Ockers
Willkommen auf der Webseite von Luc Ockers
Welcome to the website of Luc Ockers
Bienvenue sur le site web de Luc Ockers
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ลุค โอ๊คเกอร์ส

www.ockers.be
Search this site


Disclaimer

Belgisch-Nederlandse en Belgisch-Duitse termen
belgisch-niederländische und belgisch-deutsche Begriffe

Use Control-F to search.
Dit glossarium is het resultaat van mijn jarenlange terminologische onderzoek in diverse bronnen (cf. lijst onderaan). De hier weergegeven Belgisch-Nederlandse begrippen komen doorgaans uit officiële bronnen zoals het Belgisch Staatsblad, de Belgische wetboeken en publicaties van Belgische overheidsdiensten. De Nederlandse termen zijn soms klakkeloos vertaald Frans, maar hebben in de loop van de Belgische geschiedenis toch ingang gevonden in het (Belgisch-) Nederlandse taalgebruik, al was het maar omdat het vaak om officiële juridische begrippen gaat. Hetzelfde geldt jammer genoeg minstens evenzeer voor de Belgisch-Duitse begrippen. In dit glossarium zijn ook termen opgenomen die niet exclusief of typisch Belgisch zijn, maar vaak ook in een Belgische context voorkomen.

Voor up-to-date terminologie in de drie landstalen van België (Nederlands, Frans, Duits) raadpleegt u bij voorkeur de terminologiedatabanken van de Centrale dienst voor Duitse vertaling in Malmédy.

Dieses Glossar ist das Ergebnis meiner jahrelangen terminologischen Forschungsarbeit in verschiedenen Quellen (siehe Liste unten). Die hier aufgenommenen belgisch-niederländischen Begriffe sind meistens offiziellen Quellen wie dem Belgischen Staatsblatt, den belgischen Gesetzbüchern und Veröffentlichungen belgischer Behörden entnommen. Bei den niederländischen Begriffen handelt es sich gelegentlich um wortwörtlich aus dem Französischen übernommene Termini, die sich aber im Laufe der Geschichte Belgiens trotzdem im (belgisch-)niederländischen Sprachgebrauch durchgesetzt haben, zumal es sich hier oft um offizielle rechtliche Begriffe handelt. Dieses Glossar enthält auch Termini, die zwar nicht exklusiv oder typisch belgisch sind, aber manchmal in einem belgischen Kontext vorkommen.

Für aktuelle Terminologie in den drei Landessprachen Belgiens (Niederländisch, Französisch, Deutsch) konsultieren Sie vorzugsweise die Terminologiedatenbanken der Zentralen Dienststelle für deutsche Übersetzungen in Malmedy.
Es gibt jetzt endlich auch die Veröffentlichung "Belgisches Gesetzbuch Sammlung". Informationen entnehmen Sie: http://www.meingesetzbuch.be/mwb/bib.php?a=details&id=2069.
bronnen / Quellen
 • [BS] = Belgisch Staatsblad = Belgisches Staatsblatt
 • [RvS], [SR] = Raad van State = Staatsrat
 • [SW] = Strafwetboek = Strafgesetzbuch
 • [GerW] = Gerechtelijk Wetboek = Gerichtsgesetzbuch
 • [BW] = Burgerlijk Wetboek = Zivilgesetzbuch
 • [INBEL], [FVD] = publicaties en website van de Federale Voorlichtingsdienst = Veröffentlichungen und Webseite des Föderalen Informationsdienstes
 • [RDG] = publicaties van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap = Veröffentlichungen des Rates der Deutschsprachigen Gemeinschaft
 • [KP] = Koninklijk Paleis = Königlicher Palast
 • [DT] = De Taaltelefoon
 • [Sankt Vith] = telefoongids Sankt Vith = Telefonbuch Sankt Vith
 • [Eupen] = telefoongids Eupen = Telefonbuch Eupen
 • [Rijkswacht], [Gendarmerie] = documenten van de vroegere Rijkswacht = Unterlagen der vormaligen Gendarmerie
 • [GP] = documenten van de vroegere Gerechtelijke Politie = Unterlagen der vormaligen Gerichtspolizei
 • [BIN] = publicaties van het Belgisch Instituut voor Normalisatie = Veröffentlichungen des Belgischen Normeninstituts
 • [BF] = brochure "Belgien verstehen" (Bund der Familien) = Broschüre "Belgien verstehen" (Bund der Familien)
 • [DK] = tijdschrift "Der Kontakt" = Zeitschrift "Der Kontakt"
 • [GE] = krant "Grenz-Echo" = Zeitung "Grenz-Echo"
 • [DM] = krant "De Morgen" = Zeitung "De Morgen"
 • [JC] = "Die belgische Rechts- und Verwaltungsterminologie im Spiegel der deutschen Sprache", Josef Combüchen, in: T & T, Terminologie en vertaling, Europese Commissie, 2.1998, p. 241-268
 • [AS] = website/Webseite "Autosécurité"
 • [SBAT] = website/Webseite S.B.A.T. NV
 • [DBG] = brochure/Broschüre "Die Betriebsgründung. Ich mache mich selbständig." (Forem, Ministerium der Wallonischen Regierung, Ecolex AG)

 • Nederlands
  Deutsch
  1ste klasse (voetbalklassement) 1. Division (Fußball) [GE]
  1ste opperwachtmeester (1OWM) [Rijkswacht] 1. Oberwachtmeister (1OWM) [Gendarmerie]
  1ste provinciale (voetbalklassement) 1. Provinzklasse (Fußball) [GE]
  1ste wachtmeester (1WM) [Rijkswacht] 1. Wachtmeister (1WM) [Gendarmerie]
  aalmoezenier [BS], proost Präses [GE]
  aan betaling onderworpen gebührenpflichtig
  aan de Koning het ontslag van de regering aanbieden [INBEL] dem König den Rücktritt der Regierung anbieten [INBEL]
  aan iemand de eed opdragen einem den Eid zuschieben
  aan iemand de eed terugwijzen einem den Eid zurückschieben
  aanbesteding Vergebung von Arbeiten, (öffentliche) Vergabe
  aandeel aan toonder (NV) Inhaberaktie (AG)
  aandeel op naam Namensaktie
  aangestelde Angestellter
  aangestelde van de douane [SW] Zollbeamter
  Aanmaning per brief waarbij met vervolging wordt gedreigd. (AANM) [afkorting in gerechtelijke brieven] Aufforderung per Brief mit Androhung einer gerichtlichen Verfolgung. (AUF) [in gerichtlichen Schreiben verwendete Abkürzung]
  aanmatiging van ambten, van een ambt Amtsanmaßung
  aanmatiging van een naam unbefugtes Führen eines Namens
  aanmatiging van een titel unbefugtes Führen eines Titels
  aanmatiging van macht door administratieve overheden [SW] Übergriff der Verwaltungsbehörden
  aanmatiging van macht door rechterlijke overheden [SW] Übergriff der Justizbehörden
  aanranding van de eerbaarheid [SW] unzüchtige Handlungen, Vergriff gegen die Schamhaftigkeit [GE], Angriff auf die Schamhaftigkeit [GE]
  Aanranding bestaat, zodra er een begin van uitvoering is. [SW] Eine unzüchtige Handlung liegt vor, sobald mit ihrer Ausführung begonnen worden ist.
  aanstoker Anstifter
  aanverwant in de rechte lijn met [SW] mit X in gerader Linie verschwägert
  aanverwant in dezelfde graad [SW] Verschwägerte(r) im gleichen Grade
  aanverwantschap Verschwägerung
  aanvullende memorie [BS] Ergänzungsschriftsatz [BS]
  aard van de veroordeling Charakter der Verurteilung
  Aarlen Arel
  abdijkaas Abteikäse (Orval, Chimay, Rochefort, Westmalle)
  Abdij Ter Doest Abtei Ter Doest
  A.B.S.-A.L.R.(-keuring) [SBAT] (ABS/ALR-Kontrolle [AS])
  Academie voor Schone Kunsten Akademie für Schöne Künste [DK]
  accijns Akzisensteuer [GE]
  Actie 11.11.11, 11.11.11-actie Aktion 11.11.11 [GE]
  adellijke titel Adelstitel
  ademanalyse Atemanalyse
  ademtest Atemtest
  adjudant (Adj) [Rijkswacht, leger, BS] Adjutant (Adj) [Gendarmerie]
  adjudant-chef (Adc) [Rijkswacht, leger, BS] Chefadjutant, Adjutant-Chef (Adc) [Gendarmerie]
  adjunct van de gouverneur [INBEL] beigeordneter Gouverneur [INBEL]
  adjunct-auditeur in de Raad van State [FVD] beigeordneter Auditor beim Staatsrat [FVD]
  adjunct-politiecommissaris beigeordneter Polizeikommissar
  administrateur-generaal Generalverwalter
  administratie van douane en accijnzen Zoll- und Akzisenverwaltung [GE]
  administratieve herkeuring [SBAT] administrative Nachprüfung [AS]
  adoptanten, adoptie(f)ouders Adoptiveltern
  ADR-keuring [SBAT] (A.D.R.-Kontrolle [AS])
  advocaat-stagiair Anwaltsassessor
  Afdeling Administratie, XIIIe Kamer rechtsprekend in kort geding [BS] Verwaltungsabteilung, XIII. Kammer der einstweiligen Entscheidungen [BS]
  afdeling [BS] Abschnitt [BS]
  afdeling wetgeving (Raad van State) [BS] Gesetzgebungsabteilung (Staatsrat) [BS]
  afgevaardigde Abgeordneter
  aflossingen van overheidsschuld [BS] Tilgung der Gemeinschaftsschuld [BS]
  afsluiten van een akte Abschluss einer Urkunde
  afsluiting Schranke
  afstamming van vaderszijde [BW] Abstammung väterlicherseits [BS]
  afvalbeheersinstallatie [BS] Abfallbewirtschaftungsanlage [BS]
  afvalwatercollector en smeerpijp Abwässerkollektor und "Smeerpijp" [GE]
  afzetting Dienstentlassung ; Rechtsverlust
  agent (van het openbaar gezag) Vertreter (der öffentlichen Gewalt)
  akte van betekening van een beschikking [GerW] Urkunde über die Zustellung eines Beschlusses [BS]
  akte van de burgerlijke stand [BW] Personenstandsurkunde [BS]
  akte van erkenning [BW] Anerkennungsurkunde [BS]
  akte van geboorte [BW], geboorteakte Geburtsurkunde [BS]
  akte van huwelijk [BW], huwelijksakte Eheschließungsurkunde [BS]
  akte van overlijden [BW], overlijdensakte Sterbeurkunde [BS]
  akten van rechtsingang [BS] verfahrenseinleitende Schriften [BS]
  Alanus van Rijssel Alanus von Lille
  al dan niet belastbare handelingen die verricht worden in het kader van de in artikel 16bis bedoelde activiteit [BS] abgabepflichtige oder nicht abgabepflichtige Arbeiten, wie sie in der Ausübung der in Artikel 16bis erwähnten Tätigkeit ausgeführt werden [BS]
  alarmbelprocedure [INBEL] Alarmverfahren [INBEL]
  Albert II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. [RvS] Albert II., König der Belgier, Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß![SR]
  Aldus uitgesproken in het Frans, het Nederlands en het Duits, overeenkomstig artikel 65 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, op de openbare terechtzitting van (...). (Arbitragehof) [BS] Verkündet in französischer, niederländischer und deutscher Sprache, gemäß Artikel 65 des Sondergesetzes vom 6. Januar 1989 über den Schiedshof, in der öffentlichen Sitzung vom (...). (Schiedshof) [BS]
  Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV) Sozialistische Gewerkschaft
  Algemeen Bestuur voor Ontwikkelingssamenwerking (ABOS) Verwaltung für Entwicklungshilfe [GE]
  Algemeen Christelijk Vakverbond van België (ACV) Gesamtverband der Christlichen Gewerkschaften
  Algemeen Christelijk Werknemersverbond, Algemeen Christelijk Werkersverbond (ACW) Dachverband der christlichen Arbeitnehmerbewegung, Christliche Arbeiterbewegung (CAB)
  algemeen totaal ontvangsten [BS] allgemeiner Gesamtbetrag der Einnahmen [BS]
  algemeen totaal uitgaven [BS] allgemeiner Gesamtbetrag der Ausgaben [BS]
  algemeenheid van burgers Gesamtheit von Bürgern
  Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer allgemeine Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung
  Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België (ACLVB) Allgemeine Zentrale der liberalen Gewerkschaften Belgiens (AZLGB)
  Algemene Centrale der Openbare Diensten (ACOD) Sozialistische Gewerkschaft der öffentlichen Dienste
  algemene ontvangsten [BS] allgemeine Einnahmen [BS]
  Algemene Farmaceutische Bond & Dienst voor geneesmiddelenonderzoek Allgemeine Pharmazeutische Vereinigung, Allgemeiner Pharmazeutischer Verband & Dienststelle für Arzneimitteluntersuchung (DAU)
  Algemene Spaar- en Lijfrentekas (ASLK) Allgemeine Spar- und Rentenkasse (ASRK)
  Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten van België (AVBB) Verband belgischer Berufsjournalisten [GE], Verband der belgischen Berufsjournalisten [GE], Vereinigung der belgischen Berufsjournalisten [GE], Berufsvereinigung der Journalisten [GE], Belgischer Berufsjournalistenverband, Landesverband der Berufsjournalisten, Verband der Berufsjournalisten
  Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie Dachverband der belgischen Pharmaindustrie
  alle andere personen die van de vereniging deel uitmaken en zij die wetens en willens aan de bende of aan haar afdelingen wapens, munitie, werktuigen tot het plegen van misdaden, een onderdak, een schuilplaats of een vergaderplaats verschaffen [SW] alle anderen der Verbindung angehörenden Personen und diejenigen, die wissentlich und vorsätzlich der Bande oder ihren Abteilungen Waffen, Munition, Verbrechenswerkzeuge, Unterkunft, Zuflucht oder Versammlungsstätte zur Verfügung stellen
  alleenzetelend rechter Einzelrichter
  Alles voor Vlaanderen, Vlaanderen voor Christus (AVV-VVK) [opschrift op de IJzertoren in Diksmuide] Alles für Flandern und Flandern für Christus [Aufschrift auf dem Yserturm in Diksmuide]
  als attesterend getuige bij akten optreden Bescheinigungen zu amtlichen Zwecken ausstellen
  als waar opnemen als wahr bescheinigen
  ambtenaar van de administratieve orde [SW] Bediensteter der Verwaltung
  ambtenaar van de burgerlijke stand Standesbeamter [BS, GE], (Gemeindebeamter)
  ambtenaar van de rechterlijke orde [SW] Bediensteter der Justizverwaltung
  An-Hyp Spaarbank An-Hyp Sparbank
  andere onderscheidingstekens van een orde sonstige Zeichen eines Ordens
  andere vermeldingen van de akte [BS] andere Angaben aus dem Eintrag [BS]
  andersluidende bepaling entgegenstehende Bestimmung
  Antoon van Dijck Anton van Dyck
  ARAB (Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming) AASO (Allgemeine Arbeitsschutzordnung)
  arbeidsauditeur Arbeitsauditor
  arbeidsauditoraat Arbeitsauditorat
  arbeidsauditoraat-generaal Generalarbeitsauditorat
  arbeidsboekje Ausweis
  Arbeidshof Arbeitshof
  Arbeidsrechtbank Arbeitsgericht
  arbeidsrechter, rechter in de Arbeidsrechtbank Arbeitsrichter
  arbeidsvergunning Arbeitsgenehmigung [GE]
  Arbitragehof [BS, INBEL] Schiedshof [BS, RDG], ((Schiedsgerichtshof, [INBEL]))
  archivaris-generaal Generalarchivar [GE]
  Ardennenoffensief, Von-Rundstedt-offensief Ardennenoffensive
  Ardense Jager(s) Ardennenjäger [GE]
  AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties) AOEA (Allgemeine Ordnung für elektrischen Anlagen)
  arglistigheid [SW] List
  arrest Berufungsurteil
  arrest (Arbitragehof) [BS] Urteil (Schiedshof) [BS]
  arrest van veroordeling verurteilendes Erkenntnis
  arrondissement [INBEL] Bezirk [INBEL]
  Arrondissementsrechtbank Bezirksgericht
  arsenaal Arsenal
  Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel ... van de Grondwet. (Wanneer het gaat om een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, hoeft, overeenkomstig het grondwettelijk voorschrift, niet te worden verwezen naar een onderverdeling van dat artikel.) [RvS] Artikel 1. Dieses Gesetz regelt eine in Artikel ... der Verfassung erwähnte Angelegenheit. (Wenn es sich um eine in Artikel 77 der Verfassung genannte Angelegenheit handelt, ist - der Verfas­sungs­bestimmung zufolge - auf eine Unterteilung dieses Arti­kels nicht hinzuweisen.) [SR]
  Artikel 1. Dit decreet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel ... van de Grondwet. [RvS] Artikel 1. Dieses Dekret regelt eine in Artikel ... der Verfassung erwähnte Angelegenheit. [SR]
  Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet. [RvS] Artikel 1. Diese Ordonnanz regelt eine in Arti­kel 39 der Verfassung erwähnte Angelegenheit. [SR]
  Artikel 1. Dit decreet (besluit) regelt, met toepassing van artikel 138 van de Grondwet, een aangelegenheid als bedoeld in artikel 127 (artikel 128) van de Grondwet. [RvS] Artikel 1. Dieses Dekret (Dieser Erlass) regelt in An­wendung von Artikel 138 der Verfassung eine in Arti­kel 127 (in Artikel 128) der Verfassung erwähnte Ange­legenheit. [SR]
  Artikel 1. De bepalingen van de wetten (decreten, ordonnanties) van ..., ... en ... worden gecoördineerd (gecodificeerd) volgens de bij dit besluit gevoegde tekst. of Artikel 1. De hierna genoemde bepalingen worden, met inachtneming van de wijzigingen die ze hebben ondergaan, gecoördineerd (gecodificeerd) volgens de bij dit besluit gevoegde tekst: 1° de artikelen 1 tot 3, 6, 8 tot 12, 14, 15, 17, 18 van ...; 2° de artikelen 1 tot 5, 10 tot 25, 28 tot 32, 34 en 35 van ...; 3° artikel 5 van ... in zoverre dat artikel betrekking heeft op ... Artikel 2. Onze (De) Minister die bevoegd is voor ... is belast met de uitvoering van dit besluit. [RvS] Artikel 1. Die Bestimmungen der Gesetze (Dekrete / Ordonnanzen) vom ... und ... werden gemäß dem diesem Erlass beigefügten Text koordiniert / kodifiziert. oder Artikel 1. Die nachstehend aufgeführten Bestimmungen werden gemäß dem diesem Erlass beigefügten Text mit den Änderungen koordiniert / kodifiziert, die an ihnen vorgenommen wurden: 1.  die Artikel 1 bis 3, 6, 8 bis 12, 14, 15, 17, 18 des ..., 2.  die Artikel 1 bis 5, 10 bis 25, 28 bis 32, 34 und 35 des ..., 3.  Artikel 5 des ..., sofern diese Bestimmung sich auf ... bezieht. Artikel 2. Unser (Der) Minister des / der ... ist mit der Durchführung dieses Erlasses beauftragt. [SR]
  Artikel ... van de wet van ... betreffende ... wordt uitgelegd in die zin dat ... of Artikel ... van het decreet van ... betreffende ... wordt uitgelegd als volgt: [RvS] Artikel ... des Gesetzes vom ... über ... wird dahinge­hend ausgelegt, dass ... oder Artikel ... des Dekrets vom ... über ... wird folgendermaßen ausgelegt: ... [SR]
  Art. ... Voor de toepassing van deze wet (dit decreet, deze ordonnantie) en de uitvoeringsbesluiten ervan wordt verstaan onder "...": "...". [RvS] Art. ... Für die Anwendung dieses Gesetzes (dieses Dekrets / dieser Ordonnanz) und von dessen (deren) Durchführungserlasse versteht man unter "...":   "...". [SR]
  Art. ... De adviescommissie voor ..., hierna te noemen "de Commissie" ...". [RvS] Art. ... Der beratende Ausschuss des / der ... (im folgen­den: der Ausschuss) ... [SR]
  Artikel 1. Artikel 4 van het ... besluit van ... betreffende ... wordt vervangen als volgt: "Art. 4. ...". [RvS] Artikel 1. Artikel 4 des Erlasses vom ... über ... wird durch folgende Bestimmung ersetzt: "Art. 4. ...". [SR]
  Art. 2. Artikel 6 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt: "Art. 6. ...". [RvS] Art. 2. Artikel 6 desselben Erlasses wird durch fol­gende Bestimmung ersetzt: "Art. 6. ...". [SR]
  Artikel 8 van het decreet van ... betreffende ..., gewijzigd bij het decreet van ..., wordt vervangen als volgt: "Art. 8. ...". Artikel 8bis, in hetzelfde decreet ingevoegd bij het decreet van ..., wordt vervangen als volgt: "Art. 8bis ...". Artikel 11 van hetzelfde besluit, gedeeltelijk vernietigd bij arrest nr. ... van de Raad van State van ..., wordt vervangen als volgt: "Art. 11 ...". [RvS] Artikel 8 des Dekrets vom ... über ..., geändert durch das Dekret vom ..., wird durch folgende Bestimmung ersetzt: "Art. 8. ...". Artikel 8bis, der in dasselbe Dekret durch das Dekret vom ... eingefügt wurde, wird durch folgende Bestim­mung ersetzt: "Art. 8bis. ...". Artikel 11 desselben Erlasses, durch das Urteil des Staatrates Nr. ... vom ... teilweise für nichtig erklärt, wird durch folgende Bestimmung ersetzt: "Art. 11. ...". [SR]
  Artikel 8 van het ... besluit van ... betreffende ..., opgeheven bij het ... besluit van ... wordt hersteld in de volgende lezing: "Art. 8. ...". [RvS] Artikel 8 des Erlasses vom ... über ..., der durch den Erlass vom ... aufgehoben wurde, wird mit folgendem Wortlaut wieder aufgenommen: "Art. 8. ...". [SR]
  Artikel 15 van ..., gewijzigd bij ..., wordt aangevuld met het volgende lid/de volgende leden : "...". [RvS] Artikel 15 des / der ..., geändert durch ..., wird durch folgenden Absatz / die folgenden Absätze ergänzt: "...". [SR]
  Artikel 9, vierde lid, van dezelfde wet wordt aangevuld als volgt: "...". Artikel 11, enig lid, van dezelfde wet wordt aangevuld als volgt: "...". [RvS] Artikel 9, Absatz 4, desselben Gesetzes wird wie folgt ergänzt: "...". Artikel 11, einziger Absatz, desselben Gesetzes wird wie folgt ergänzt: "...". [SR]
  Artikel 16, ' 2, van hetzelfde decreet wordt vervangen als volgt: "2 ...". Artikel 5, derde lid, van het ministerieel besluit van ... betreffende ... ,wordt vervangen als volgt : "...". [RvS] Artikel 16, ' 2, desselben Dekrets wird durch folgende Bestimmung ersetzt: "2 ...". Artikel 5, Absatz 3, des ministeriellen Erlasses vom ... über ... wird durch folgenden Absatz ersetzt: "...". [SR]
  Artikel 8, derde lid, van dezelfde ordonnantie wordt aangevuld als volgt: "14° ..."; "15° ...". [RvS] Artikel 8, Absatz 3, derselben Ordonnanz wird wie folgt ergänzt: "14. ..." "15. ..." [SR]
  Artikel 17, 28°, van de wet van ... betreffende ... wordt vervangen als volgt: "28° ...". [RvS] Artikel 17, Punkt 28, des Gesetzes vom ... über ... wird durch folgenden Text ersetzt: "28. ...". [SR]
  Artikel 42 van de wet van ... betreffende ... wordt artikel 39 van die wet. Artikel 42 des Gesetzes vom ... über ... wird zum Artikel 39 desselben Gesetzes.
  Artikel 5 van de wet van ... betreffende ..., gewijzigd bij de wet van ..., wordt artikel ... van de wet van ... betreffende ... ..., met dien verstande dat in dat artikel de woorden "..." worden vervangen door de woorden "...". [RvS] Artikel 5 des Gesetzes vom ... über ..., geändert durch das Gesetz vom ..., wird zum Artikel ... des Gesetzes vom ... über ...,   wobei in diesem Artikel die Wörter "... " durch die Wörter "..." ersetzt werden. [SR]
  Artikel 5 van hetzelfde besluit, waarvan de bestaande tekst ' 1 zal vormen, wordt aangevuld met een ' 2, luidende: "' 2. ...". [RvS] Dem Artikel 5 desselben Erlasses, dessen gegenwärtiger Text den ' 1 bilden wird, wird ein ' 2 mit folgendem Wortlaut hinzugefügt: "' 2. ..." [SR]
  Art. 13. Het opschrift van hoofdstuk X van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt: "Hoofdstuk X. ...". Art. 14. De artikelen 42 tot 47 van hetzelfde besluit worden vervangen als volgt: "Art. 42. ... Art. 43. ... (...) Art. 47. ...". Art. 15. De artikelen 48 en 49 van hetzelfde besluit worden opgeheven. [RvS] Art. 13. Die Überschrift des Kapitels X desselben Erlas­ses wird durch folgende  Überschrift ersetzt: "Kapitel X. ...". Art. 14. Die Artikel 42 bis 47 desselben Erlasses wer­den durch folgende Bestimmungen ersetzt: "Art. 42. ... Art. 43. ... (...) Art. 47. ...". Art. 15. Die Artikel 48 und 49 desselben Erlasses wer­den aufgehoben. [SR]
  Voor het vroegere artikel 12 van (de wet, het decreet, de ordonnantie, het ... besluit of het besluit van ...) van ... betreffende ..., dat vernietigd is bij arrest nr. ... van het Arbitragehof/de Raad van State van ..., treedt een nieuw artikel 12 in de plaats, luidende: [RvS] Ein Artikel 12 mit folgendem Wortlaut wird anstelle des früheren durch das Urteil Nr. ... des Schiedshofs / Staatrates für nichtig erklärten Artikels 12 in das Gesetz (das Dekret / die Ordonnanz / den Erlass) vom ... über ... eingefügt: [SR]
  artsenijen of tuigen, speciaal bestemd om vruchtafdrijving te veroorzaken besonders zur Verhütung der Empfängnis bestimmte Drogen oder Hilfsmittel
  Artsen zonder Grenzen Ärzte ohne Grenzen
  artsensyndicaat Ärztekammer [GE]
  Assisenhof, Hof van Assisen Schwurgericht, (Geschworenengericht [GE])
  associatie van notarissen Notarssozietät
  auditeur in de Raad van State [FVD] Auditor beim Staatsrat [FVD]
  auditeur-generaal Generalauditor
  Auditoraat Auditorat
  Automobielinspectie - Schouwingscentrum Autosécurité - Kfz-Prüfstelle [AS], Automobilinspektion [GE]
  azaleateelt Azaleengärtnerei
  badstad Seebad
  balie [FVD] Anwaltskammer [FVD]
  bankbreuk en gevallen van verberging [SW] Bannbruch und Verbergung von Personen
  Bank Brussel Lambert Bank Brüssel Lambert
  bankbiljet aan toonder auf den Inhaber lautende Banknote
  basishuur Grundmiete [GE]
  Bastenaken (Bastnach), Bastogne
  bederf van de jeugd en prostitutie [SW] Verleiten Jugendlicher zur Unzucht und zur Prostitution
  bedienaar van de eredienst [SW] Geistlicher der Glaubensgemeinschaft, Religionsdiener, Geistlicher
  bedreiging met een aanslag op personen of op eigendommen [SW] Drohung mit einem Anschlag gegen Personen oder das Eigentum
  Bedrijfsfederatie der voortbrengers en verdelers van elektriciteit in België Fachverband der Belgischen Elektrizitätserzeuger und -verteiler
  begeleidingsdienst [BS] Begleitdienst [BS]
  begijnhof (Gent, Brugge, Oudenaarde, Kortrijk, Lier) Beginenhof (Gent, Brügge, Oudenaarde, Kortrijk, Lier)
  begoniafestival (Lochristi) Begonienfest (Lochristi)
  begraafplaats Friedhof [Eupen], Begräbnisstätte
  begrafenisonderneming Beerdigungsinstitut
  behoudens de bij de wet uitgezonderde gevallen außer in den durch das Gesetz ausgenommenen Fällen
  beiaard Glockenspiel
  beklaagde Angeklagte, Angeklagter
  bekledingen Böschung
  bekrachtigen (van een decreet) (ein Dekret) sanktionieren [RDG]
  Bekrachtigd worden met ingang van de dag van hun respectieve inwerkingtreding: [RvS] Bestätigt werden mit Wirkung vom Tag ihrer jeweiligen Inkrafttretung: [SR]
  bekrachtiging van internationale verdragen [INBEL] Ratifizierung internationaler Abkommen [INBEL]
  belastingkantoor Steuerkontrollamt [GE]
  belastingplichtige Steuerpflichtiger [GE]
  beleidsinstantie [INBEL] Regierungsinstanz [INBEL]
  belemmering van de uitvoering van openbare werken Behinderung der Durchführung öffentlicher Arbeiten
  belfort (Gent, Brugge, Nieuwpoort, Ieper, Kortrijk, Lier) Belfried
  Belgian Cockpit Association (BCA) Belgian Cockpit Association (BCA) [GE]
  Belgian Flight Crew Association (BFCA) Belgian Flight Crew Association (BFCA) [GE]
  Belgisch Instituut voor Normalisatie (BIN) Belgisches Normeninstitut
  Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid Belgisches Institut für Straßenverkehrssicherheit, Institut für Verkehrssicherheit, Institut für Straßensicherheit, Belgisches Institut für Verkehrssicherheit, Institut für Verkehrssicherheit [GE], Institut für Sicherheit im Straßenverkehr [GE]
  Belgisch Instituut voor Voorlichting en Documentatie (INBEL) Belgisches Institut für Information und Dokumentation (INBEL)
  Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) Belgisches Olympisches und Interföderales Komitee (BOIK) [GE]
  Belgisch Staatsblad Belgisches Staatsblatt [BS], ((Gesetzesblatt [BS, GE]))
  Belgisch Strafwetboek Belgisches Strafgesetzbuch
  Belgisch Transportarbeidersverbond (BTB) Belgischer Transportarbeiterverband
  Belgisch Verpakkingsinstituut Belgisches Verpackungsinstitut
  Belgisch Werk tegen Kanker Belgisches Krebshilfewerk, Belgisches Werk gegen den Krebs, Nationale Vereinigung gegen den Krebs
  Belgische Beroepsvereniging van Urologen Verband der Urologen Belgiens [GE]
  Belgische Boerenbond (BBB) Ländliche Gilde, Bauern- und Ländliche Gilde [GE]
  Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel (BDBH) Belgisches Amt für Außenhandel, Belgischer Außenhandelsdienst, Belgisches Außenhandelsbüro
  Belgische Federatie der Houtverwerking (FEBELHOUT) Belgischer Verband der holzverarbeitenden Industrie
  Belgische Federatie der Kledingnijverheid Verband der Bekleidungsindustrie
  Belgische Frank (BEF) belgischer Franken (BEF)
  Belgische interprofessionele vereniging voor ruimtevaartaangelegenheden Belgische Gesellschaft zur Erforschung von Phänomenen des Alls, Belgische Gesellschaft für das Studium von Phänomenen des Alls (SOBEPS)
  Belgische Liga voor Mensenrechten Belgische Menschenrechtsliga, Liga für Menschenrechte [GE]
  Belgische nationale orden [BS] belgische nationale Orden [BS]
  Belgische Natuur- en Vogelreservaten (BNVR) Belgische Natur- und Vogelschutzgebiete (BNVS) [GE, BNVS]
  Belgische Opsporingsbrigade (BOB) Fahndungsbrigade (BSR)
  Belgische Petroleumfederatie Verband der Mineralölindustrie
  Belgische Redersvereniging Verband belgischer Reeder
  Belgische Spaarbankenvereniging Belgische Sparbankenvereinigung (BSV), Vereinigung der belgischen Sparbanken
  Belgische Vereniging van Banken (BVB) Belgischer Bankverband, Belgischer Bankenverband, Belgische Bankenvereinigung, Verband der Banken, Vereinigung der Belgischen Banken [GE], Vereinigung der Banken Belgiens [GE]
  Belgische Vereniging van Dagbladuitgevers Belgischer Zeitungsverlegerverband, (Belgischer) Verband der Zeitungsverleger
  (Belgische Vereniging van Lijnpiloten en Boordtechnici) Belgische Vereinigung der Linienpiloten und Bordtechniker (ABPNL) [GE]
  bendevorming, (inrichten van een bende [SW]) Bandenbildung
  beoordeling Würdigung
  beperking van de cumul Einschränkung der Ämterhäufung [GE]
  beperkte kamer [BS] beschränkte Kammer [BS]
  berechten van ministers en leden van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen [BS] richten über die Minister und Mitglieder der Gemeinschafts- und Regionalregierungen [BS]
  beroepsopleiding [INBEL] Berufsausbildung [INBEL]
  beroepsvereniging Berufsverband
  Beroepsvereniging der Verzekeringsondernemingen Verband der Versicherungsunternehmen in Belgien
  Beroepsvereniging en Producentenorganisatie der Belgische Reders ter Zeevisserij Berufsvereinigung und Erzeugergemeinschaft der Belgischen Reeder zur Seefischerei
  bescheid Urkunde
  bescherming van de taalminderheden [INBEL] Schutz der Sprachminderheiten [INBEL]
  bescherming van het spaargeld [INBEL] Schutz des Spargeldes [INBEL]
  beschikken over goederen über das Vermögen verfügen
  beschikking Bestimmung
  beschikking (Arbitragehof) [BS] Anordnung (Schiedshof) [BS]
  beschuldigde Beschuldigter, Angeklagter
  Beschutte Werkplaats Beschützende Werkstätte
  beslagrechter Pfändungsrichter
  besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung (PGmbH) [DBG]
  besluit [INBEL] Erlass [INBEL]
  Besluit tot wijziging van het besluit van ... betreffende ... [RvS] Erlass zur Änderung des Erlasses über ... [SR]
  Besluit tot wijziging, wat betreft ...; Besluit tot wijziging van het besluit van ... betreffende ... [RvS] Erlass zur Änderung, was ... betrifft; Erlass zur Änderung des Erlasses über ...; Erlass zur Änderung des Erlasses in bezug auf ... [SR]
  Besluit tot wijziging van het   besluit van ... betreffende ... en van het besluit van ... betreffende ... [RvS] Erlass zur Änderung des Erlasses vom ... über ... und des Erlasses vom ... über ... [SR]
  Besluit tot wijziging van de regelgeving betreffende ... [RvS] Erlass zur Änderung der Regelung über ... [SR]
  Besluit tot opheffing van het besluit van ... betreffende ... [RvS] Erlass zur Aufhebung des Erlasses vom ... über ... [SR]
  Besluit tot intrekking van het besluit van ... betreffende ... [RvS] Erlass zur Rückgängigmachung des Erlasses vom ... über ... [SR]
  Besluit tot/houdende coördinatie van ... [RvS] Erlass zur Koordinierung ... [SR]
  Besluit waarbij ... in overeenstemming wordt gebracht met ... [RvS] Erlass, mit dem ... in Übereinstimmung mit ... gebracht wird/werden. [SR]
  Besluit van de Waalse Regering waarbij de vangst van Europese rivierkreeften in de waterlopen van het Waalse Gewest verboden is, 19 februari 1998 [BS] Erlass der Wallonischen Regierung, durch den jeglicher Fang von Edelkrebsen in den Wasserläufen der Wallonischen Region verboten wird, 19. Februar 1998 [BS]
  bespreking [BS] Diskussion [BS]
  Bestendige Deputatie Permanentdeputation [GE, DBG]
  bestuursaangelegenheden [INBEL], bestuurlijke aangelegenheden Verwaltungsangelegenheiten [RDG]
  bestuurscommissie van de gevangenis Verwaltungsausschuss des Gefängnisses
  bevelhebber van de openbare macht [SW] leitender Beamter der öffentlichen Gewalt
  bevelhebber van de Rijkswacht Gendarmeriekommandant
  bevoegdheden herschikken [INBEL] Befugnisse umverteilen [INBEL]
  bevoegdheden van de federale Staat met het oog op het behoud van de economische eenheid en de munteenheid [INBEL] Befugnisse des Föderalstaates in Hinblick auf die Wahrung der Wirtschafts- und Währungseinheit [INBEL]
  bevoegdheidsgeschil [INBEL] Befugniskonflikt [INBEL], Kompetenzkonflikt [RDG]
  bevolkingsregister [BS] Bevölkerungsregister [BS], Einwohnerverzeichnis
  bevorderen door verhoging in graad tot de graad van directeur/inspecteur-generaal [BS] durch Gradbeförderung zum Grad von Direktor/Generalinspektor befördern [BS]
  bij gerechtsbrief [BW] per Gerichtsschreiben [BS]
  bij huwelijkscontract durch Ehevertrag
  bij ontdekking op heterdaad im Falle der Ergreifung auf frischer Tat, wenn er/sie auf frischer Tat ertappt wird
  bij staat van beleg [SW] während eines Belagerungszustands
  bij storting in een centrum voor technische ingraving van afval afkomstig van de afbraak van autowrakken en schroot [BS] wenn die in ein technisches Vergrabungszentrum gebrachten Abfälle aus der Vernichtung von Autowracks und Schrott entstehen [BS]
  bij storting in een centrum voor technische ingraving van afval bevattende fosforgips, slib uit sodafabrieken, slib afkomstig van de zuivering van zoutoplossingen van minerale stoffen en mijnbouwafval [BS] wenn die in ein technisches Vergrabungszentrum gebrachten Abfälle aus Abfällen bestehen, die Phosphorgips, Schlamm aus Sodafabriken, Klärschlamm aus Solen von Mineralstoffen und Bergbauabfälle enthalten [BS]
  bij storting in een centrum voor technische ingraving van slib of vaste resten die voortkomen uit de vervaardiging van gerecycleerde pap uit bedrijven die papier- en kartonafval geheel of gedeeltelijk als grondstof gebruiken voor de productie van nieuw papier en karton [BS] wenn die in ein technisches Vergrabungszentrum gebrachten Abfälle aus Schlämmen oder festen Rückständen bestehen, die bei der Herstellung von wiederverwertetem Zellstoff anfallen, welcher aus Betrieben stammt, die Abfälle aus Papier und Pappe vollständig oder teilweise als Ausgangsstoff zur Herstellung von neuem Papier und neuer Pappe verwenden [BS]
  bij storting in een centrum voor technische ingraving van vliegas uit thermische centrales, afval van een behandeling door inertage of stabilisering, van niet-inert gietijzerzand, resten van de behandeling van afval van de productie of de vervaardiging van gietijzer en staal [BS] wenn die in technisches Vergrabungszentrum gebrachten Abfälle aus Flugasche aus Wärmekraftwerken, mit der Behandlung durch Inertierung oder Stabilisierung verbundenen Abfällen, nichtinertem Gusssand, Rückständen aus der mit der Erzeugung oder Herstellung von Gusseisen und Stahl verbundenen Abfallbehandlung bestehen [BS]
  bij storting van verbrandingsresten in een centrum voor technische ingraving [BS] wenn die in ein technisches Vergrabungszentrum gebrachten Abfälle aus Rückständen der Entsorgung durch Verbrennung bestehen [BS]
  bij testament durch Testament
  bij uittreksel im Auszug, in einem gedruckten Auszug
  bij verrassing verkrijgen erschleichen
  bij verstek im Versäumniswege [in Urteilen aus Eupen], in Abwesenheit, im Abwesenheitsverfahren [GE]
  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 29 oktober 1996 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 30 oktober 1996 hebben (...) beroep tot vernietiging ingesteld van (...) [BS] Mit einer Klageschrift, die dem Hof mit am 29. Oktober 1996 bei der Post aufgegebenen Einschreibebrief zugesandt wurde und am 30. Oktober 1996 in der Kanzlei eingegangen ist, erhoben (...) Klage auf Nichtigerklärung der (...) [BS]
  bij weerspannigheid aan de wet in Abwesenheit
  Bijzondere Belastinginspectie (BBI) Steuerkontrolldienst [GE], Sonder-Steuerinspektion [GE]
  bijzondere bepaling besondere Bestimmung
  bijzondere persoon Privatperson
  bijzondere verbeurdverklaring besondere Einziehung
  bijzondere verordening Nebenverordnung
  bijzondere volmacht Sondervollmacht [GE]
  bijzondere wet Sondergesetz, Nebengesetz, besonderes Gesetz
  bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instelling [BS] Sondergesetz vom 8. August 1980 über institutionelle Reformen [BS]
  biljet aan toonder auf den Inhaber lautende Note
  biljet voor goederenvervoer Schein für den Gütertransport
  biljet voor personenvervoer Schein für den Personentransport
  binnenlandse zaken [INBEL] Inlandsangelegenheiten [INBEL]
  Bisschoppelijk Paleis (Gent, Brugge) Bischofspalast (Gent, Brügge)
  bloedproef Blutanalyse [GE], Blutprobe
  bloedstorting Blutverlust
  bloedverwant in de neerdalende lijn [SW] Verwandte(r) absteigender Linie
  bloedverwant in de opgaande lijn [SW] Verwandte(r) aufsteigender Linie
  bloedverwant in de rechte lijn van X [SW] mit X in gerader Linie verwandt
  Bloemen- en groentecorso (Mechelen) Blumen- und Gärtnerkorso (Mecheln)
  blokrijden (op de autoweg) die Gendarmerie leitet die Fahrzeuge schubweise [GE]
  Boek II. Geding. [GerW] Buch II. Verfahren.[BS]
  Boet(e)processie (Veurne) Bußprozession (Veurne)
  Bond van Gepensioneerden Bund der Pensionierten [GE]
  Bond van Grote en Jonge Gezinnen (BGJG) Bund der Familien
  boosdoener [SW] Straffälliger
  boswachter Waldhüter, (Förster)
  Boudewijn-Kanaal (Brugge-Zeebrugge) Boudewijn-Kanal (Brügge-Zeebrügge)
  boudin de Liège Lütticher Weißwurst
  bouwheer [BS] Bauherr [BS]
  bouwjaar (auto) Baujahr
  bouwvergunning Baugenehmigung [DBG]
  Boven-Sûre en zuidelijke Ardennen Hohe Sauer und südliche Ardennen
  Brabantse gotiek Brabanter Gotik
  Brabantse laatgotiek Brabanter Spätgotik
  Brabantse revolutie Brabanter Revolution
  Brabantse zandsteen Brabanter Sandstein
  Brabofontein (Antwerpen) Brabo-Brunnen (Antwerpen)
  Brailleliga Brailleliga
  brenger van dwangbevelen [SW] Vollstreckungsbeamter
  brigadegeneraal (leger) (Brigadegeneral) (Armee)
  brigadecommissaris Brigadekommissar
  brigadier (Brig) [Rijkswacht, politie] Brigadier (Brig) [Gendarmerie, Polizei]
  Broederlijk Delen Brüderlich-Teilen
  Broeltorens (Kortrijk) Broel-Türme (Kortrijk)
  bronzen medaille van de kroonorde Bronzemedaille des Kronenordens [BS]
  bronzen medaille van de Leopold-II-orde Bronzemedaille des Leopold-II-Ordens [BS]
  Adriaan Brouwer Adrian Brouwer
  Brugge Brügge
  Brussel Brüssel
  Brussel-Halle-Vilvoorde [INBEL] Brüssel-Halle-Vilvoorde [INBEL]
  Brussels Hoofdstedelijk Gewest [INBEL] Region der Hauptstadt Brüssel [INBEL]
  Brusselse Hoofdstedelijke Regering [INBEL] Regierung der Region Brüssel-Hauptstadt [INBEL]
  bruto te financieren saldo [BS] brutto zu finanzierender Saldo [BS]
  BTW, Registratie en Domeinen MWS, Einregistrierung und Domänen [Eupen]; MWSt.-, Einregistrierungs- und Domänenverwaltung [Sankt-Vith]
  BTW-controle MWSt.-Kontrollamt
  buiten ede horen [SW] ohne Vereidigung hören
  buitengewone (tijdelijke) hechtenis außergewöhnliche (zeitliche) Festungshaft
  buitenlandse betrekkingen [INBEL] Auslandsangelegenheiten [INBEL]
  buitenlandse handel [INBEL] Außenhandel [INBEL]
  buitenwerk vorgeschobene Anlage
  bureau van rechtsbijstand (Rechtsbeistandsbüro)
  bureau (van een vergadering) Versammlungssekretariat
  burgemeester Bürgermeister
  Burgerlijk Wetboek Zivilgesetzbuch [BS], (Bürgerliches Gesetzbuch)
  burgerlijke overheid Zivilbehörde
  burgerlijke partij zivilrechtliche Partei, Zivilpartei
  burgerlijke rechtbank Zivilgericht
  burgerlijke rechtspleging [GerW] Zivilprozessrecht [BS]
  burgerlijke veroordeling zivilrechtliche Verurteilung
  burgerrechtelijk zivilrechtlich
  burgerwacht Bürgerwehr [GE]
  "burgerwacht", buurtcomité Nachbarschaftshilfenetz [GE]
  buurtweg [BS] Gemeindeweg [BS]
  campagne voor de vroegtijdige opsporing van borstkanker Kampagne zur Brustkrebsfrüherkennung [GE]
  Centraal Bureau voor Hypothecair Krediet (CBHK) Zentralamt für hypothekarischen Kredit, Zentralstelle für den Hypothekarkredit (ZHK), Zentralbüro für Hypothekenkredite (ZBHK) [GE]
  Centraal Bureau voor Opsporingen (CBO, Rijkswacht) Zentrales Fahndungsbüro (Gendarmerie)
  Centrale der Boek- en Papiernijverheid Industriegewerkschaft Buch und Papier
  Centrale der Kleding en Aanverwante Vakken van België Gewerkschaft Bekleidung
  Centrale der Metaalbewerkers van België Metallgewerkschaft Belgiens
  Centrale dienst voor Duitse vertaling van het Adjunct-arrondissementscommissariaat in Malmedy [BS] Zentrale Dienststelle des Beigeordneten Bezirkskommissariats in Malmedy [BS]
  Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie Zentraler Dienst für soziale und kulturelle Angelegenheiten
  Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) Zentraler Wirtschaftsrat, Zentralrat der Wirtschaft (ZRW)
  Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Rassismebestrijding Zentrum für (die) Chancengleichheit und den Kampf gegen Rassismus [GE], Zentrum für Chancengleichheit und Kampf gegen Rassismus [GE]
  (Centrum voor studie en documentatie van de oorlog en de huidige ontwikkeling) Zentrum für Studium und Dokumentation für Krieg und zeitgenössische Entwicklung [GE]
  centrum voor verzameling, nuttige toepassing of verwijdering [BS] Zwischenlagerungs-, Aufwertungs- oder Beseitigungsanlage [BS]
  CERA Spaarbank CERA Sparbank
  Christelijke Arbeiderscoöperatie Christliche Arbeiterbewegung (CAB)
  Christelijke Centrale der Metaalbewerkers van België Christliche Metallerzentrale, Christliche Zentrale der Metallarbeiter Belgiens
  Christelijke Centrale der Textiel- en Kledingbewerkers van België Christlicher Textil- und Bekleidungsverband von Belgien, Christliche Zentrale der Textil- und Bekleidungsarbeiter von Belgien, Christliche Zentrale Textil und Bekleidung
  Christelijke Centrale van de Houtbewerkers en Bouwvakarbeiders Christliche Zentrale der Holz- und Bauarbeiter, Christliche Zentrale Holz und Bau
  Christelijke Centrale van de Openbare Diensten (CCOD) Christliche Gewerkschaft der Öffentlichen Dienste (CGÖD), Christliche Zentrale der Öffentlichen Dienste
  Christelijke Centrale van Energie, Scheikunde en Leder Christliche Zentrale Energie, Chemie und Leder
  Christelijke Centrale van het Personeel bij het Technisch Onderwijs Christliche Zentrale des Personals des technischen Unterrichtswesens
  Christelijke Centrale van het Personeel uit het Vrij Middelbaar en Normaalonderwijs Christliche Zentrale des Personals des freien Mittel- und Normalschulwesens
  Christelijke Centrale van Vervoerarbeiders en Diamantbewerkers (CVD) Christliche Gewerkschaft der Transportarbeiter und Diamantbearbeiter, Christliche Zentrale Transport und Diamant
  Christelijke Centrale Voeding en Diensten Christliche Zentrale Nahrung und Dienste
  Christelijke Mutualiteiten Christliche Krankenkassen
  Christelijke Unie van Personeelsleden bij het Rijksonderwijs Christliche Vereinigung der Personalmitglieder des öffentlichen Unterrichtswesens
  Christelijke Vakbond van Communicatiemiddelen en Cultuur Christliche Gewerkschaft der Kommunikationen und Kultur, Christliche Zentrale Verkehrswesen und Kultur
  Christiaan II van Denemarken (1513-1559) Christian II., König von Dänemark
  Civiele Bescherming Zivilschutz [GE]
  Clovis I Chlodwig I.
  collaboratie Kollaboration
  Collectief tegen uitwijzingen Kollektiv gegen Abschiebungen
  college van burgemeester en schepenen Bürgermeister- und Schöffenkollegium [GE]
  college van procureurs-generaal [BS] Kollegium von Generalprokuratoren [BS], Kollegium der Generalprokuratoren [GE]
  college van provinciegouverneurs Gouverneurskollegium [GE]
  College der quaestoren (Kamer van Volksvertegenwoordigers) Quästorenkollegium (Abgeordnetenkammer), Kollegium der Quästur der Kammer [GE]
  Comité van de regio's (EG) [INBEL] Komitee der Regionen (EG) [INBEL]
  Comité voor veiligheid, hygiëne en verfraaiing van de werkplaats Komitee für Sicherheit, Hygiene und Verschönerung des Arbeitsumfelds [DBG]
  commandant van de rijkswachtbrigade Brigadekommandant der Gendarmerie
  commandant van het rijkswachtdistrict Distriktkommandant der Gendarmerie
  Commandeur in de Kroonorde [BS] Kommandeur des Kronenordens [GE], Komtur des Kronenordens [BS]
  Commandeur in de Leopoldsorde, Commandeur van de Leopoldsorde [FVD] Kommandeur des Leopoldordens [BS, FVD]
  Commandeur in de Orde van Leopold II [BS] Kommandeur des Leopold-II-Ordens [BS]
  commanditaire vennootschap op aandelen Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) [DBG]
  commissaris van politie, politiecommissaris Polizeikommissar
  commissaris voor de rechten van het kind (in Vlaanderen) Kommissar für Kinderrechte (in Flandern) [GE], Generaldelegierter zur Verteidigung der Kinderrechte (in der Wallonie) [GE]
  Commissie controle op de verkiezingsuitgaven [FVD] Kontrollausschuss für die Wahlausgaben [FVD]
  commissie van openbare onderstand (COO) [BS] öffentliche Unterstützungskommission [BS]
  Commissie Vervolgingen (Waals Parlement) Kommission für Strafverfolgung (Wallonischer Regionalrat) [GE]
  Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer [BS] Ausschuss für den Schutz des Privatlebens [BS]
  Commissie voor het Bank- en Financiewezen [BS], Bankcommissie Kommission für das Bank- und Finanzwesen [BS]
  communale Kommunale [GE]
  composteringsinstallatie Kompostplatz, Kompostierungsanlage [GE]
  Confederatie der Brouwerijen van België (CBB) Belgischer Brauereiverband, Belgischer Brauereienverband
  Confederatie van Immobiliënberoepen van België (CIB) Bund der belgischen Immobilienvermittler
  constitutieve autonomie [INBEL] konstitutive Autonomie [INBEL]
  constructieve motie van wantrouwen [INBEL] konstruktives Misstrauensvotum [INBEL]
  consumentenbond, Verbruikersorganisatie Verbraucherschutzorganisation [GE], Verbraucherschutzzentrale Ostbelgien (VSZ) [GE], Nationaler Verbraucherrat [GE]
  Controledienst voor de Verzekeringen Aufsichtsamt für das Versicherungswesen, Versicherungsaufsichtsbehörde
  coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CVBA) Genossenschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) [DBG]
  coöperatieve vennootschap met onbeperkte hoofdelijke aansprakelijkheid Genossenschaft mit unbeschränkter und solidarischer Haftung [DBG]
  correctionele gevangenisstraf Besserungsgefängnisstrafe
  crèche Kinderkrippe, Tagesmütterdienst [Eupen]
  criminele straf [SW] Verbrechensstrafe
  criminele zaak [SW] Verbrechenssache
  culturele aangelegenheden [INBEL, BS] kulturelle Angelegenheiten [INBEL, BS, RDG]
  cultuur [INBEL] Kultur [INBEL]
  Cultuurgemeenschap [INBEL] Kulturgemeinschaft [INBEL, RDG, JC]
  Cultuurraad Kulturrat [RDG, JC]
  curatieve en preventieve geneeskunde [INBEL] kurative und vorbeugende Medizin [INBEL]
  curator; curator (bij een faillissement) Pfleger; Konkursverwalter
  CVP-Jongeren die Jung-CVP [GE]
  daad van vervolging [SW] Verfolgungsmaßnahme
  daad van willekeur [SW] willkürliche Handlung
  daden missen hun uitwerking Handlungen verfehlen ihre Wirkung
  daden staken Handlungen gelingen nicht zur Vollendung
  dading gütlicher Vergleich [GE]
  datum en plaats van het huwelijk [BS] Tag und Ort der Eheschließung [BS]
  datum van afgifte [BS] Tag der Ausstellung [BS]
  De aanranding van de eerbaarheid, zonder geweld of bedreiging door een bloedverwant in de opgaande lijn gepleegd op de persoon of met behulp van de persoon van een minderjarige, zelfs indien deze de volle leeftijd van zestien jaar heeft bereikt, maar niet ontvoogd is door het huwelijk, wordt gestraft met opsluiting. [SW] Mit Zuchthaus wird die unzüchtige Handlung bestraft, die ohne Gewalt oder Drohung von einem Verwandten aufsteigender Linie anderer Person oder mit Hilfe der Person eines Minderjährigen begangen wird, auch wenn dieser das sechzehnte Lebensjahr bereits vollendet hat, aber nicht durch eine Eheschließung mündig geworden ist.
  de afzetting uitspreken van X [SW] X seiner Ämter für verlustig erklären, X seiner Funktionen verlustig erklären, X seines Mandats für verlustig erklären
  de audiovisuele media [INBEL] die audiovisuellen Medien [INBEL]
  de begroting en de rekeningen van de Staat [INBEL] der Haushalt und die Rechnung des Staates [INBEL]
  de begrotingsmiddelen verdelen [INBEL] die Finanzmittel verteilen [INBEL]
  De Belgische Boerenbond Der Belgische Bauernbund
  de Bende van Nijvel die Killer von Brabant [GE]
  de bevoegdheden uitoefenen [INBEL] die Befugnisse ausüben [INBEL]
  de bewaarder der mit der Aufbewahrung gepfändeter Gegenstände beauftragte Beamte
  de bij de wet bepaalde straf [SW] die im Gesetz angedrohte Strafe
  de bij verkiezing aangestelde openbare ambtenaar der öffentliche gewählte Bedienstete
  de blijvende ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid [SW] die dauernde Unfähigkeit zur persönlichen Arbeit
  de Brusselse Hoofdstedelijke Regering [RvS] die Regierung der Region Brüssel-Hauptstadt
  de burgerlijke rechten die bürgerlichen Rechte
  de dader bekendmaken den Täter namhaft machen
  de desbetreffende uitschotten (UKAD) [in gerechtelijke brieven gebruikte afkorting] die diesbezüglichen Auslagen (KATA) [in gerichtlichen Schreiben verwendete Abkürzung]
  De door de Raad van bestuur aangewezen personeelsleden van (...) zijn bevoegd voor dienstritten hun privé-voertuig te gebruiken. Hiervoor gelden dezelfde bepalingen als voor de ambtenaren van (...). [BS] Die vom Verwaltungsrat dazu bezeichneten Personalmitglieder des (...) sind berechtigt, für ihre Dienstfahrten ihr persönliches Fahrzeug zu benutzen zu den gleichen Bedingungen wie die Beamten des (...). [BS]
  de drie torens van Gent (Sint-Niklaas, Belfort en Sint-Baafs) die drei Türme von Gent (Sankt Nikolai, Belfried und Sankt Bavo)
  de genaamde te laten verhoren, zijn inlichtingsblad, met vermelding van het nummer van het Centraal Strafregister, bij te voegen mit der Bitte, den genannten Übertreter verhören zu lassen, seinen Personalbogen, gegebenenfalls mit Angabe der Nummer des Hauptstrafregisters, beifügen zu wollen
  de grondwettelijke macht uitoefenen die verfassungsmäßigen Befugnisse ausüben
  de houder van zijn bevelen dessen Beauftragter
  de IJzeren Rijn (spoorverbinding Antwerpen - Roergebied) der Eiserne Rhein (Bahnlinie Antwerpen - Ruhrgebiet)
  De in artikel 6bis bedoelde heffing op huisvuil wordt jaarlijks geïnd. [BS] Die Gebühr für die in Artikel 6 vorgesehenen Haushaltsabfälle wird jährlich erhoben. [BS]
  de in functie zijnde der amtierende
  de middelen van de verzetdoende partij [GerW] die Klagegründe der Person, die Einspruch erhebt [BS]
  de Minister van ..., [RvS] der Minister des/der ... [SR]
  de nietigheid van het huwelijk definitief uitspreken [SW] die Ehe rechtskräftig für nichtig erklären
  de omstandigheden (ervan) die (Begleit)umstände
  de onderdaan van een vijandelijke mogendheid [SW] der Angehörige einer feindlichen Macht
  de ondeugdelijkheid vaststellen (van een nagemaakte munt) [SW] die Fehler feststellen
  de onwettig verlengde uitoefening van het openbaar gezag [SW] die rechtswidrig verlängerte Amtsgewalt
  de onwettig vervroegde uitoefening van het openbaar gezag [SW] die rechtswidrig vorweggenommene Amtsgewalt
  de politieke rechten die politischen Rechte, die öffentlichen Rechte
  de publieke overheden of openbare instellingen [BS] die öffentlichen Behörden und öffentlichen Einrichtungen [BS]
  de reële kosten van het afvalbeleid [BS] der tatsächliche Kostenpreis der Politik der Abfallbewirtschaftung [BS]
  de straf, gesteld op X [SW] die wegen X verwirkte Strafe
  de termijn waarbinnen het arrest moet worden gewezen, verlengen tot (...) [BS] die für die Urteilsfällung vorgesehene Frist bis zum (...) verlängern [BS]
  de tijdelijk aangestelde openbare ambtenaar [SW] der öffentliche Bedienstete auf Zeit
  de titel van officier voeren [SW] den Offizierstitel führen
  De uitbetaling van de verblijfsvergoeding geschiedt enkel op voorlegging van bewijsstukken ter hoogte van het voorziene minimumbedrag. [BS] Die Entschädigung für Aufenthaltskosten kann nur gegen Vorlage entsprechender Belege in Mindesthöhe der vorgesehenen Entschädigung ausgezahlt werden. [BS]
  de uitoefening van een eredienst bijwonen der Vornahme einer religiösen Handlung beiwohnen
  De uitschotten, door de gerechtsdeurwaarder voldaan voor het bekomen van de inlichtingen, waarvan hoger sprake. (UINL) [in gerechtelijke brieven gebruikte afkorting] Die durch den Gerichtsvollzieher beglichenen Auslagen zwecks Erhalten der hiervor erwähnten Informationen. (INFA) [in gerichtlichen Schreiben verwendete Abkürzung]
  De verhoorvragenlijst en het afschrift van het proces-verbaal werden aan de houder van de nummerplaat verzonden op... Ein Vernehmungsfragebogen, der der Abschrift des Protokolls beigefügt ist, wurde dem Eigentümer des Fahrzeuges zugesandt am...
  de verjaring stuiten die Verjährung unterbrechen
  de verkozenen [INBEL] die Volksvertreter [INBEL]
  De vissersfederaties, -verenigingen en -maatschappijen moeten de lijst van de door hen georganiseerde wedstrijden, waarvan sprake in artikel 1, één maand voor de datum van de eerste wedstrijd aan de dienst van de riviervisserij voorleggen. [BS] Einen Monat vor dem Tag des ersten Wettstreits senden die Fischereiverbände, -gruppen und -vereine dem Fischereidienst eine Liste der von ihnen organisierten Wettbewerbe, von denen in Artikel 1 die Rede ist. [BS]
  de Vlaamse Rand das flämische Randgebiet (Brüssels) [DK]
  de Vlaamse Regering [RvS] die flämische Regierung [SR]
  de voltrekking van het burgerlijk huwelijk die standesamtliche Trauung vornehmen
  de waakzaamheid verschalken die Vereitelung der Überwachungsmaßnahmen bezwecken
  De Waalse Gewestraad heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt: [BS] Der Wallonische Regionalrat hat Folgendes angenommen und Wir, Regierung, sanktionieren es: [BS]
  de Wetgevende Kamers die gesetzgebenden Kammern
  de wettelijk voorgeschreven vormen die gesetzlich vorgeschriebenen Förmlichkeiten
  de zaak in gereedheid verklaren en de dag van terechtzitting bepalen op (...) [BS] die Rechtssache für verhandlungsreif erklären und den Sitzungstermin auf den (...) anberaumen [BS]
  decreet [INBEL, BS] Dekret [INBEL, BS, RDG]
  Decreet betreffende de afvalstoffen [RvS] Dekret über die Abfälle [SR]
  Decreet tot uitlegging van ... DE;[RvS] Dekret zur Auslegung des ... [SR]
  decreet van 25 juli 1991 betreffende de belasting op afvalstoffen in het Waalse Gewest [BS] Dekret vom 25. Juli 1991 über die Veranlagung der Abfälle in der Wallonischen Region [BS]
  Decreet van 27 juni 1986 betreffende het Belgisch radio- en televisiecentrum van de Duitstalige Gemeenschap, gewijzigd bij de decreten van 19 februari 1990 en 16 oktober 1996 [BS] Dekret vom 27. Juni 1986 über das Belgische Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft, abgeändert durch die Dekrete vom 19. Februar 1990 und 16. Oktober 1996 [BS]
  deelstaat [INBEL] Teilstaat [INBEL]
  decaan Dechant [Eupen]
  derde leeftijd [INBEL] Altersfürsorge [INBEL]
  De Koning (de regering) kan (bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad) de nodige maatregelen nemen, waaronder de opheffing en de wijziging van bestaande wetsbepalingen, inzake ... ter uitvoering van de verplichtingen die voortvloeien uit ... [RvS] Der König (Die Regierung) kann (durch einen im Mini­sterrat beratenen Erlass) in bezug auf ... die erforderli­chen Maßnahmen treffen, darunter die Aufhebung und die Änderung bestehender Geset­zesbestimmungen, zur Durchführung der Verpflich­tungen, die sich aus ... erge­ben. [SR]
  De Koning (of de regering) kan de bepalingen van de wet (het decreet, de ordonnantie) van ... betreffende ... coördineren met de bepalingen die daarin uitdrukkelijk of stilzwijgend wijzigingen hebben aangebracht tot het tijdstip van de coördinatie. Te dien einde kan Hij (of zij) : 1° de te coördineren bepalingen anders inrichten, inzonderheid opnieuw ordenen en vernummeren ; 2° de verwijzingen in de te coördineren bepalingen dienovereenkomstig vernummeren; 3° de te coördineren bepalingen met het oog op onderlinge overeenstemming en eenheid van terminologie herschrijven, zonder te raken aan de erin neergelegde beginselen. De coördinatie krijgt het volgende opschrift : Wetten (decreten, ordonnanties) betreffende op houdende ..., gecoördineerd op ... [RvS] Der König (Die Regierung) kann die Bestim­mun­gen des Gesetzes (des Dekretes oder der Or­don­nanz) vom ... über ... mit den Bestimmungen ko­ordinieren, die sie bis zum Zeitpunkt der Koordi­nie­run­g ausdrücklich oder implizit geändert haben. Zu diesem Zweck kann Er (oder sie): 1. die Reihenfolge, die Nummerierung und im allge­meinen die Gestaltung der zu koordinie­renden Bestimmungen ändern; 2. die in den zu koordinierenden Be­stimmun­gen ent­halte­nen Verweise dementsprechend neu nummerieren; 3. den Wortlaut der zu koordinierenden Be­stim­mun­gen ändern, um diese mitein­ander in Übereinstim­mung zu bringen und die Termi­nologie zu verein­heitli­chen, wobei die in die­sen Bestimmun­gen enthaltenen Grundsätze unberührt bleiben müssen. Die Koordinierung trägt folgenden Titel "am ... ko­or­dinierte Gesetze (Dekrete, Ordonnanzen) über ... [SR]
  De Koning (of de regering) kan de bepalingen van de wetten (decreten of ordonnanties) en ... besluiten (of besluiten van ...) betreffende ... codificeren, met inachtneming van de wijzigingen die daarin uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn aangebracht tot het tijdstip van de codificatie. Te dien einde kan Hij (zij) de te codificeren bepalingen met het oog op onderlinge overeenstemming en eenheid van terminologie herschrijven, zonder te raken aan de erin neergelegde beginselen; (formule 51 kan voorts worden gebruikt door "coördineren" te vervangen door "codificeren") [RvS] Der König (Die Regierung) kann die Bestim­mun­gen der Gesetze (Dekrete oder Ordonnanzen) und ... Erlasse (Er­lasse der ...) über ... zu ei­nem oder zu mehreren Gesetz­büchern zusam­menfassen, und zwar unter Be­rücksichti­gung der ausdrücklichen oder impliziten Änderun­gen, die diese Bestimmungen bis zum Zeit­punkt der Kodifi­zie­rung erfah­ren haben. Zu diesem Zweck kann Er (sie) den Wortlaut der zu kodifizierenden Bestimmungen ändern, um diese mitein­ander in Übereinstimmung zu bringen und die Termino­logie zu vereinheitlichen, wobei die in diesen Bestim­mungen enthaltenen Grundsätze un­berührt bleiben müs­sen. (weiter wie in Formel 51, mit der Maßgabe, dass "koor­dinieren" durch "kodifizieren" er­setzt wird) [SR]
  De Koning (of de regering) kan de bepalingen van de wetten (of de decreten of de ordonnanties) ... betreffende ... coördineren, alsook   de bepalingen die daarin uitdrukkelijk of stilzwijgend wijzigingen hebben aangebracht tot het tijdstip van de coördinatie. Te dien einde kan Hij (zij) ... (formule 51). [RvS] Der König (Die Regierung) kann die Gesetzesbestimmungen (Dekretsbestimmungen / Ordonnanzbestimmungen) über ... mit den Bestimmungen ko­ordinieren, die sie bis zum Zeitpunkt der Koordi­nie­run­g ausdrücklich oder implizit geändert haben. Zu diesem Zweck kann Er (sie) ... (weiter wie in Formel 51). [SR]
  De Koning (of de regering) kan de nog geldende wetsbepalingen betreffende ... coördineren (codificeren), onderling in overeenstemming brengen en er de nodige wijzigingen in aanbrengen met het oog op vereenvoudiging qua vorm, zonder te raken aan de erin neergelegde beginselen. Ter bekrachtiging van het ... coördinatiebesluit (codificatiebesluit) zal bij de Wetgevende Kamers (bij het Vlaams Parlement / de ... Raad) een wetsontwerp (ontwerp van decreet, van ordonnantie) worden ingediend in de loop van de zitting, indien zij bijeen zijn (het/hij bijeen is), en, zo niet, in het begin van hun (zijn) eerstvolgende zitting. of De coördinatie (of de codificatie) treedt pas in werking nadat zij bekrachtigd is door ... [RvS] Der König (Die Regierung) kann die geltenden Gesetzesbestimmungen über ... koordinieren / kodifizieren / in Übereinstimmung miteinander bringen, indem er die Änderungen daran vornimmt, die im Hinblick auf die formelle Vereinfachung angebracht sind, wobei die in die­sen Bestimmun­gen enthaltenen Grundsätze unberührt bleiben müssen. Zur Bestätigung des ... Koordinierungserlasses / Kodifizierungserlasses wird den gesetzgebenden Kammern (dem Rat) im Laufe der Sitzungsperiode, wenn sie tagen (er tagt), sonst bei der Eröffnung der nächstfolgenden Sitzungsperiode ein Gesetzesentwurf (Dekretsentwurf / Ordonnanzentwurf) vorgelegt werden. oder Die Koordinierung / Kodifizierung tritt erst in Kraft, nachdem sie durch ... bestätigt worden ist. [SR]
  De ordonnantie van ... betreffende ..., gewijzigd bij de ordonnanties van ... en ..., wordt opgeheven. Artikel 11 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de (...) besluiten van ... en ..., wordt opgeheven. Artikel 67bis van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van ..., wordt opgeheven. [RvS] Die Ordonnanz vom ... über ..., geändert durch die Ordonnanzen vom ... und ..., wird aufgehoben. Artikel 11 desselben Erlasses, geändert durch die Erlas­se vom ... und ... wird aufgehoben. Artikel 67bis desselben Dekrets, eingefügt durch das Dekret vom ..., wird aufgehoben. [SR]
  De ... Regering ... Het Verenigd College (of het College van ...) ... Gelet op ... Besluit ... [RvS] Die ... Regierung ... Das Kollegium ... Aufgrund ... Erlässt ... [SR]
  De (Vlaamse) Minister van ... Gelet op ... Besluit ... [RvS] Der (flämische) Minister ... Aufgrund ... Erlässt ... [SR]
  De wet van ... betreffende ..., wordt opgeheven. Artikel 6 van het decreet van ... betreffende ... , wordt opgeheven. Het ministerieel besluit van ... tot vaststelling van ... , wordt opgeheven [RvS] Das Gesetz vom ... über ... wird aufgehoben. Artikel 6 des Dekrets vom ... über ... wird aufgehoben. Der ministerielle Erlass vom ... zur Festlegung der ... wird aufgehoben. [SR]
  de schuldige is geheel of ten dele ontzet van de ouderlijke macht [SW] dem Schuldigen ist die elterliche Gewalt ganz oder teilweise entzogen worden
  deurwaardersexploot [GerW] Gerichtsvollzieherurkunde [BS]
  Deze wet heeft uitwerking met ingang van ... [RvS] Dieses Gesetz wird mit ... wirksam. [SR]
  Deze wet (dit decreet, deze ordonnantie) treedt in werking op een door de Koning (of de regering) te bepalen datum, en uiterlijk op … Deze wet (dit decreet, deze ordonnantie) treedt in werking de dag waarop zij (het) in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, met uitzondering van hoofdstuk II, dat in werking treedt op de door de Koning (of de regering) te bepalen datum, en uiterlijk op ... . De hoofdstukken I, II en III van deze wet (dit decreet, deze ordonnantie) treden in werking op de door de Koning (of de regering) te bepalen datum, en uiterlijk op ... voor hoofdstuk I, op ... voor hoofdstuk II en op ... voor hoofdstuk III. De Koning (of de regering) bepaalt voor elk artikel van deze wet (dit decreet, deze ordonnantie) de dag waarop het in werking treedt [RvS] Der König (Die Regierung) legt den Tag des Inkraft­tretens dieses Gesetzes (dieses Dekrets / dieser Ordonnanz) spätestens am ... fest. Dieses Gesetz (Dieses Dekret / diese Ordonnanz) tritt am Tag seiner (ihrer) Veröffentlichung m Belgischen Staatsblatt in Kraft, mit Ausnahme von Kapitel II, das an dem vom König (der Regierung) festgelegten Tag, spätestens am ..., in Kraft tritt. Der König (Die Regierung) legt den jeweiligen Tag des Inkrafttretens der Kapitel I, II und III dieses Gesetzes (dieses Dekrets / dieser Ordonnanz) spätestens am ... für Kapitel I, am ... für Kapitel II und am ... für Kapitel III fest. Der König (Die Regierung) legt den Tag des Inkraft­tretens jeder Bestimmung dieses Gesetzes (dieses Dekrets / dieser Ordonnanz) fest. [SR]
  Dienst bevolking [BS] Bevölkerungsdienst [BS], Bevölkerungsamt [BF]
  Dienst der voorafbetalingen Dienststelle für Vorauszahlungen [DBG]
  Dienst Inschrijvingen van de Voertuigen (DIV) Straßenverkehrsamt, (Immatrikulationsdienst [GE]), Direktion für Fahrzeugzulassung [Werbung Föderalministerium des Öffentlichen Amtes im GE]
  Dienst Kijk- en Luistergeld Rundfunk- und Fernsehgebühren [Eupen], Radio- und Fernsehgebühren [GE]
  Dienst van de burgerlijke stand van [BS] Standesamtbehörde [BS]
  Dienst voor arbeidsbemiddeling Stellenvermittlungsbüro [DBG]
  Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid Amt für überseeische Sozialversicherung
  Dienst voor Regeling der Binnenvaart Dienst für die Regelung der Binnenschifffahrt
  Diensten van de Eerste Minister Dienststellen des Premierministers
  dienstverleningsgebied (gewestplan) [BS] Gebiet für Dienstleistungen (Sektorenplan) [BS]
  Directe Belastingen Direkte Steuern [Eupen]
  Dit besluit treedt in werking de dag van zijn bekendmaking in het Belgisch Staatsblad. [BS] Vorliegender Erlass tritt am Tage seiner Veröffentlichung im Belgischen Staatsblatt in Kraft. [BS]
  Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt. Dit decreet treedt in werking op 1 juni 1998. Deze ordonnantie treedt in werking op de eerste dag van de derde maand na die waarin ze is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. [RvS] Dieser Erlass tritt am Tag seiner Veröffentlichung im Belgischen Staatsblatt in Kraft. Dieses Dekret tritt am 1. Juni 1998 in Kraft. Diese Ordonnanz tritt am ersten Tag des dritten Monats nach demjenigen, in dem sie im Belgischen Staatsblatt veröffentlicht wurde, in Kraft. [SR]
  Dit besluit treedt in werking op ... en treedt buiten werking op ... [RvS] Dieser Erlass tritt am ... in Kraft und am ... au ß er Kraft. [SR]
  Dit decreet treedt in werking op 1 januari 1999. [BS] Das vorliegende Dekret tritt am 1. Januar 1999 in Kraft. [BS]
  Dit decreet treedt in werking op de dag van de ondertekening ervan. [BS] Der vorliegende Erlass tritt am Tag seiner Unterzeichnung in Kraft. [BS]
  dividendbewijs Gewinnanteilschein
  Doden met het oogmerk om te doden wordt doodslag genoemd. [SW] Die Tötung, die in der Absicht begangen wird, den Tod herbeizuführen, gilt als Totschlag.
  don Juan van Oostenrijk (1547-1578) Don Juan d'Austria
  Doodslag met voorbedachten rade wordt moord genoemd. [SW] Der mit Vorbedacht begangene Totschlag gilt als Mord.
  Doodslag op de vader, de moeder of andere bloedverwanten in de opgaande lijn wordt oudermoord genoemd. [SW] Als Verwandtenmord gilt der Totschlag von Vater, Mutter und anderen ehelichen Verwandten aufsteigender Linie.
  Doodslag gepleegd op een kind bij de geboorte of dadelijk daarna wordt kindermoord genoemd. Kindermoord wordt naargelang van de omstandigheden gestraft als doodslag of als moord. [SW] Als Kindestötung gilt der Totschlag, der an einem Kind im Augenblick seiner Geburt oder unmittelbar danach begangen wird. Die Kindestötung wird je nach den Umständen als Totschlag oder als Mord bestraft.
  Vergiftiging wordt genoemd de doodslag gepleegd door middel van stoffen die min of meer snel de dood kunnen teweegbrengen, op welke wijze die stoffen ook aangewend of toegediend zijn. [SW] Als Giftmord gilt der Totschlag, der mittels Substanzen begangen wird, die mehr oder weniger rasch den Tod herbeiführen können, gleich auf welche Weise diese Substanzen angewendet oder verabreicht werden.
  domein Domäne
  doodstraf Todesstrafe
  door bijvoeging durch Beifügung
  door de Grondwet gewaarborgd durch die Verfassung gewährleistet
  door enigerlei middel [SW] mit irgendwelchen Mitteln
  door geweld, list of bedreiging minderjarigen ontvoeren of doen ontvoeren [SW] durch Gewalt, List oder Drohung eine minderjährige Person entführen oder entführen lassen
  door invoegen durch Zusätze
  door nalatigheid durch Fahrlässigkeit
  door niet-nakoming van infolge Nichtbeachtung von
  door onderschuiving van personen [SW] durch Unterschiebung von Personen
  door schijnhandelingen [SW] durch vorgetäuschte Handlungen
  door tussenpersonen [SW] durch Vorschieben von Personen
  door valse handtekening [SW] durch Fälschung von Unterschriften
  door verloop van nach Ablauf von
  door wegneming durch Beseitigung
  Doornik Tournai
  dorpskernvernieuwing Dorfkernerneuerung [GE]
  dotatie Dotation [RDG]
  douane- en accijnskantoor Zoll- und Akzisenamt [Eupen]
  Douane en accijnzen Zoll und Akzisen [Eupen]
  drager (van het openbaar gezag) [SW] Bevollmächtigter (der öffentlichen Gewalt)
  drukpersmisdrijven die door racisme of xenofobie ingegeven zijn [BS] Pressedelikte, denen Rassismus oder Xenophobie zugrunde liegt [BS]
  duinpanne, panne Dünenmulde
  duisterheid van de wet Unklarheit des Gesetzes
  Raad van de Duitse Cultuurgemeenschap (1968-1980) Rat der deutschen Kulturgemeinschaft (1968-1980) [RDG]
  Duitse Cultuurgemeenschap (1968-1980) deutsche Kulturgemeinschaft (1968-1980) [RDG]
  Duitstalige Gemeenschap [INBEL, BS] Deutschsprachige Gemeinschaft [INBEL, BS, RDG]
  dwingen nötigen
  echtscheiding [BW, BS] Scheidung [BS]
  echtscheiding door onderlinge toestemming [BW] Ehescheidung im gegenseitigen Einverständnis [BS]
  echtscheiding op grond van bepaalde feiten [BW] Ehescheidung aus einem bestimmten Grund [BS]
  Economisch en Sociaal Instituut voor de Middenstand Wirtschafts- und Sozialinstitut des Mittelstandes
  Economische Gewestraad [INBEL] Regionaler Wirtschaftsrat [INBEL]
  een arrest wordt gewezen ein Urteil ergeht
  een arrestatiebevel uitvaardigen tegen X gegen X einen Haftbefehl erlassen [GE]
  een asielaanvraag indienen einen Asylantrag stellen
  een bediening uitoefenen [SW] eine Tätigkeit ausüben
  een conclusie nemen einen Schlussantrag stellen
  een conflict wettelijk opwerpen einen Rechtsstreit rechtmäßig einleiten
  een curator benoemen over de veroordeelde dem Verurteilten einen Pfleger bestellen
  een eredienst uitoefenen eine religiöse Handlung vornehmen
  een gemotiveerd advies geven [INBEL] einen begründeten Vorschlag erteilen [INBEL]
  een gewestelijke toelage voor afvalpreventie en -beheer genieten [BS] ein Regionalzuschuss in Sachen Vermeidung und Bewirtschaftung der Abfälle gewähren [BS]
  een huiszoeking bevelen eine Hausdurchsuchung anordnen [GE]
  een huwelijk inzegenen eine kirchliche Trauung vornehmen
  een huwelijk voltrekken eine Trauung vornehmen
  een kind beneden de volle leeftijd van zeven jaar ontvoeren of doen ontvoeren, zelfs indien het kind de ontvoerder vrijwillig heeft gevolgd [SW] ein Kind unter sieben Jahren entführen oder entführen lassen, selbst wenn das Kind freiwillig dem Entführer gefolgt ist
  een militair bevel behouden eine militärische Befehlsgewalt weiter ausüben
  een minderjarig kind onttrekken of pogen te onttrekken aan de rechtsvervolging, tegen dit kind ingesteld uit kracht van de wet betreffende de jeugdbescherming [SW] ein minderjähriges Kind dem auf Grund des Kinderschutzgesetzes gegen dieses Kind eingeleiteten Verfahren entziehen oder zu entziehen versuchen
  een minderjarig kind onttrekken of pogen te onttrekken aan de bewaring van de personen aan wie de rechterlijke overheid of de Minister van justitie het heeft toevertrouwd [SW] ein minderjähriges Kind der Aufsicht der Personen, denen es die Justizbehörde oder der Justizminister anvertraut hat, entziehen oder zu entziehen versuchen
  een minderjarig kind niet afgeven aan degenen die het recht hebben het op te eisen [SW] ein minderjähriges Kind nicht zur Verfügung der Personen halten, die darauf einen Anspruch haben
  een minderjarig kind, zelfs met zijn toestemming, ontvoeren of doen ontvoeren [SW] ein minderjähriges Kind, sei es auch mit seiner Einwilligung, entführen oder entführen lassen
  een motie van wantrouwen doordrukken ein Misstrauensvotum durchsetzen [INBEL]
  een openbaar ambt vervullen eine öffentliche Beamtentätigkeit verrichten
  een openbare bediening vervullen eine öffentliche Angestelltentätigkeit verrichten
  een openbare betrekking vervullen ein öffentliches Amt versehen
  een straf niet opleggen von einer Strafe absehen
  een straf ondergaan eine Strafe verbüßen
  een straf verminderen eine Strafe herabsetzen
  een valse eed afleggen einen Meineid leisten
  een vonnis bestrijden ein Urteil anfechten
  een vordering doen einen Antrag stellen
  eenheidspolitie Einheitspolizei [DK]
  eenheidsstaat [INBEL] Einheitsstaat [INBEL, BF, JC]
  eenpersoonsvennootschap met beperkte aansprakelijkheid (EVBA) Einpersonengesellschaft mit beschränkter Haftung (EPGmbH) [DBG]
  (eerste) advocaat-generaal (Erster) Generalanwalt
  Eerste Minister [FVD, INBEL] Premierminister [FVD], (Premier [INBEL])
  eerste plaatsvervanger (Kamer van Volkgsvertegenwoordigers) [FVD] erster Stellvertreter (Abgeordnetenkammer) [FVD]
  eetwareninspectie Lebensmittelgeneralinspektion [GE]
  eigendom van de Staat nationaler Besitz
  Elke aanranding van de eerbaarheid, zonder geweld of bedreiging gepleegd op de persoon of met behulp van de persoon van een kind van het mannelijke of vrouwelijke geslacht beneden de volle leeftijd van zestien jaar, wordt gestraft met opsluiting. [SW] Die unzüchtige Handlung, die ohne Gewalt oder Drohung an der Person oder mit Hilfe der Person eines Kindes des einen oder anderen Geschlechts unter sechzehn Jahren begangen wird, wird mit Zuchthaus bestraft.
  Elk kind heeft recht op eerbiediging van zijn morele, lichamelijke, geestelijke en seksuele integriteit. [BS] Jedes Kind hat ein Recht auf Achtung vor seiner moralischen, körperlichen, geistigen und sexuellen Unversehrtheit. [BS]
  enig belang nemen in sich irgendeinen Vorteil verschaffen aus
  (equivalent in Vlaanderen: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling, VDAB) Gemeinschaftliches und Regionales Amt für Berufsbildung und Arbeitsbeschaffung (FOREM)
  Desiderius Erasmus (1467/1469-1536) Erasmus von Rotterdam
  ereadvocaat Ehrenanwalt
  erenotaris Ehren-Notar [GE]
  erereserve- der Reserve ehrenhalber
  ereteken [BS] Auszeichnung, Ehrenzeichen
  erkend of geregistreerd ophaler of vervoerder [BS] zugelassener oder eingetragener Sammler oder Transportunternehmer [BS]
  Europees Centrum voor Vermiste Kinderen Europäisches Zentrum für vermisste Kinder [GE]
  Executieve van de Duitstalige Gemeenschap Exekutive der Deutschsprachigen Gemeinschaft
  faciliteiten Erleichterungen [GE], Vergünstigungen, Sonderrechte für geschützte Sprachminderheiten [RDG], (((Fazilitäten [RDG])))
  faciliteitengemeente [INBEL] Gemeinde mit Erleichterungen [INBEL], Gemeinde mit Spracherleichterungen
  familieraad [BW] Familienrat [BS]
  federaal minister [INBEL] Föderalminister [INBEL]
  federaal ombudsman föderaler Ombudsmann, föderaler Bürgeranwalt [GE]
  federaal parlement [INBEL] Föderalparlament [INBEL], Bundesparlament [RDG]
  federale politie [BS] Föderalpolizei [RDG]
  federale politieraad föderaler Polizeirat
  federale regering [INBEL] Föderalregierung [INBEL]
  federale staat [INBEL] Föderalstaat, Bundesstaat [RDG]
  federalisering [INBEL] Föderalisierung [INBEL RDG]
  federalisme [INBEL] Föderalismus [INBEL]
  Federatie der Belgische Textielnijverheid Verband der (belgischen) Textilindustrie
  Federatie der Chemische Nijverheid van België Verband der belgischen Chemieindustrie
  Federatie van Belgische Transporteurs (FEBETRA) Belgischer Transportverband, Verband der belgischen Transporteure, Verband der belgischen Transportunternehmen (FEBETRA)
  Federatie van de Betonindustrie (FeBe) Verband Belgischer Beton- und Fertigteilindustrie (FeBe)
  Federatie van de ondernemingen der metaalverwerkende, machinebouw-, elektrotechnische, elektronische en kunststofverwerkende nijverheid (FABRIMETAL) Verband der belgischen metallverarbeitenden, maschinenbauenden, elektrotechnischen und kunststoffverarbeitenden Unternehmen (FABRIMETAL)
  Federatie van de ondernemingen van non-ferrometalen Verband der Unternehmen im Bereich nicht eisenhaltiger Metalle
  Federatie van extractie- en transformatiebedrijven van niet-brandbare gesteenten Verband der Förderungs- und Umwandlungsindustrien von unbrennbaren Gesteinen
  Feest van de Dynastie, Dag van de Dynastie (15 november) Dynastiefeier, Tag der Dynastie
  Feiten gebeurd te... Die Zuwiderhandlung hat sich ereignet in...
  feitenrechter Tatsachenrichter
  Ferdinand van Aragón, Ferdinand V van Spanje, Ferdinand de Katholieke (1452-1516) Ferdinand von Aragonien
  festival Torhout-Werchter Doppelfestival von Torhout und Werchter [GE]
  Filips de Goede (1396-1467) Philipp der Gute (1396-1467)
  Filips de Schone (1285-1314) Philipp der Schöne
  Filips de Stoute (1342-1404) Philipp der Kühne
  Filips van Artevelde (1340-1382) Philipp van Artevelde
  Filips II van Spanje (1527-1598) Philipp II, König von Spanien
  financieel plan waarin het bedrag van het maatschappelijk kapitaal wordt verantwoord Finanzplan zur Rechtfertigung des Gesellschaftskapitals [DBG]
  financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten [INBEL] Finanzierung der Gemeinschaften und der Regionen [INBEL]
  Fonds Ophaling Batterijen vzw (BEBAT) Fonds für die Sammlung von Altbatterien G.o.E. (BEBAT) [GE]
  Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen getroffen werknemers Fonds für Betriebsstillegungen
  Fonds voor Arbeidsongevallen Fonds für Arbeitsunfälle, Arbeitsunfallkasse
  Fonds voor Collectief Fundamenteel Onderzoek Belgischer Fonds für gemeinsame Grundlagenforschung
  Fonds voor de Beroepsziekten Fonds für die Berufskrankheiten, Kasse für Berufskrankheiten, Fonds für Berufskrankheiten, Fonds für Berufskrankheit
  Fonds voor Geneeskundig Wetenschappelijk Onderzoek Belgischer Fonds für medizinische wissenschaftliche Forschung
  formateur Regierungsbildner [BF]
  Frans I van Frankrijk (1515-1547) Franz I., König von Frankreich
  Franse Cultuurgemeenschap (1968-1980) französische Kulturgemeinschaft (1968-1980) [RDG]
  Franse Gemeenschap [INBEL, BS] Französische Gemeinschaft [INBEL, BS, RDG]
  Franse Gemeenschapscommissie [INBEL, BS] Französische Gemeinschaftskommission [INBEL, BS, RDG]
  Franse Gemeenschapsraad [INBEL] Französischer Gemeinschaftsrat [INBEL], Rat der Französischen Gemeinschaft [RDG]
  Franse Gemeenschapsregering [INBEL] Französische Gemeinschaftsregierung [INBEL]
  Frans-Vlaanderen Französisch-Flandern
  (Franstalige) Beweging tegen Racisme en Antisemitisme (MRAX) [DM] Bewegung gegen Rassismus und Fremdenhass [GE]
  fregatkapitein (marine) [BS] Fregattenkapitän (Marine) [GE]
  ganggesteente van mangaanerts dat voortkomt uit de productie van zouten en mangaanoxyden [BS] Manganerz-Gangart aus der Produktion von Mangansalzen und -oxiden [BS]
  Garnaalfeesten (Oostduinkerke) Krabbenfest (Oostduinkerke)
  garnaalvisser (Oostduinkerke) Krabbenfischer (Oostduinkerke)
  gecoöpteerd senator [INBEL] kooptierter Senator [INBEL]
  gedematerialiseerd aandeel nicht-materialisierte Aktie
  gefederaliseerde delen [INBEL] föderalisierte Staatseinheiten [INBEL]
  gehalte van een gouden munt [SW] Feingehalt einer Goldmünze
  gehandicaptenzorg [INBEL] Behindertenfürsorge [INBEL]
  geheimhouding van de bron (van een journalist) vom Quellengeheimnis Gebrauch machen [GE]
  geïndexeerde brutowedde [BS] indexiertes Bruttogehalt [BS]
  geïntegreerde politiedienst [BS] integrierter Polizeidienst [BS]
  geldboete Geldstrafe
  geldelijke sanctie Geldbuße
  geldswaardig papier [SW] Wertpapier
  Gelet op artikel ... van de Grondwet [RvS] Aufgrund des Artikels ... der Verfassung [SR]
  Gelet op artikel ... van het Burgerlijk Wetboek, gewijzigd bij de wet van ... [RvS] Aufgrund des Artikels ... des Zivilgesetzbuches, geändert durch das Gesetz vom ... [SR]
  Gelet op artikel ... van het Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium, gewijzigd bij de decreten van ... en ... [RvS] Aufgrund des Artikels ... des Wallonischen Gesetz­bu­ches über die Raumordnung, den Städtebau und das Erbe, geändert durch die Dekrete vom ... und vom ... [SR]
  Gelet op de beraadslaging van de Regering van 24 december 1997 betreffende het verzoek tot advies door de Raad van State binnen een maand. [BS] Aufgrund der Beratung der Regierung vom 24. Dezember 1997 über den Antrag auf Begutachtung durch den Staatsrat innerhalb einer Frist von einem Monat. [BS]
  Gelet op de dringende noodzakelijkheid. [BS] Aufgrund der Dringlichkeit. [BS]
  Gelet op de wet van ... betreffende ... [RvS] Aufgrund des Gesetzes vom ... über ... [SR]
  Gelet op het decreet van ... tot instelling van ..., inzonderheid op artikel ..., gewijzigd bij het decreet van ... [RvS] Aufgrund des Dekrets vom ... zur Einführung von ..., insbesondere des Artikels ..., geändert durch das Dekret vom ... [SR]
  Gelet op de ordonnantie van ... betreffende ..., inzonderheid op artikel ..., gewijzigd bij de ordonnantie van ..., en op artikel ..., vervangen bij de ordonnantie van ... [RvS] Aufgrund der Ordonnanz vom ... über ..., insbeson­dere des Artikels ..., geändert durch die Ordonnanz vom ..., und des Artikels ..., ersetzt durch die Or­donnanz vom ... [SR]
  Gelet op de wetten (decreten of ordonnanties) betreffende ..., gecoördineerd op ... [RvS] Aufgrund der am ... koordinierten Gesetze (Dekrete oder Ordonnanzen) über ... [SR]
  Gelet op het statuut van ..., gevoegd bij het ... besluit van ..., inzonderheid op artikel 4 van dat statuut [RvS] Aufgrund des dem ... Erlass vom ... beigefügten Sta­tuts vom ..., insbesondere des Artikels 4 dieses Sta­tuts [SR]
  Gelet op het koninklijk besluit nr. ... van ... betreffende ..., bekrachtigd bij de wet van ... en gewijzigd bij de wet van ... [RvS] Aufgrund des Königlichen Erlasses Nr. ... vom ... über ..., bestätigt durch das Gesetz vom ... und geändert durch das Gesetz vom ... [SR]
  Gelet op het ... besluit van ... betreffende ... [RvS] Aufgrund des ... Erlasses vom ... über ... [SR]
  Gelet op het ... besluit van ... betreffende ... en het daarbij gevoegde reglement (het daarbij gevoegde statuut, de daarbij gevoegde tabel ...) [RvS] Aufgrund des ... Erlasses vom ... über ... und der bei­gefügten Verordnung (des beigefügten Statuts, der bei­gefügten Tabelle, ...) [SR]
  Gelet op het reglement (de tabel, het tarief...), gevoegd bij (goedgekeurd bij) het ... besluit van ... betreffende ... [RvS] Aufgrund der (des) dem ... Erlass vom ... über ... bei­gefügten Verordnung (Tabelle, Tarifs ...); Aufgrund der (des) durch den ... Erlass vom ... über ... gebilligten Verordnung (Tabelle, Tarifs) [SR]
  Gelet op het ... besluit van ... betreffende ... [RvS] Aufgrund des ... Erlasses vom ... über ... [SR]
  Gelet op de wet van ... betreffende ..., gewijzigd bij de wetten van ..., ...   en ..., bij de besluitwet van ..., bij het koninklijk besluit nr. ... van ..., bij de wet van ... en bij de decreten van ... en ... ; (alles naar tijdsorde) [RvS] Aufgrund des Gesetzes vom ... über ..., geändert durch die Gesetze vom ... und ..., durch den Geset­zeserlass vom ..., durch den Königlichen Erlass Nr. ... vom ..., durch das Gesetz vom ... und durch die Dekrete vom ... und ...; (alles in chronologischer Reihenfolge) [SR]
  Gelet op het ... besluit van ... betreffende ..., inzonderheid op de artikelen ... en ... [RvS] Aufgrund des ... Erlasses vom ... über ..., insbeson­dere der Artikel ... und ... [SR]
  Gelet op het ... besluit van ... betreffende ..., inzonderheid op de artikelen ... en ..., gewijzigd bij de ... besluiten van ... en ... [RvS] Aufgrund des ... Erlasses vom ... über ..., insbesondere der Artikel ... und ..., geändert durch die ... Erlasse vom ... und ... [SR]
  Gelet op het ... besluit van ... betreffende ..., inzonderheid op artikel 4, gewijzigd bij het ... besluit van ..., op artikel 6bis, ingevoegd bij het ... besluit van ..., op artikel 8, vervangen bij het ... besluit van ..., en op artikel 12, gewijzigd bij het ... besluit van ... [RvS] Aufgrund des ... Erlasses vom ... über ..., insbesondere des Artikels 4, geändert durch den ... Erlass vom ..., des Artikels 6bis, eingefügt durch den ... Erlass vom ..., des Artikels 8, ersetzt durch den ... Erlass vom ..., und des Artikels 12, geändert durch den ... Erlass vom ... [SR]
  Gelet op het advies van de inspecteur van financiën, gegeven op ... [RvS] Aufgrund des am ... abgegebenen Gutachtens des Finanzinspektors [SR]
  Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van ... [RvS] Aufgrund der Einwilligung des Ministers des Haus­halts vom ... [SR]
  Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken van ... [RvS] Aufgrund der Einwilligung des Ministers des öf­fentli­chen Dienstes vom ... [SR]
  Gelet op het advies van de Europese Commissie [RvS] Aufgrund der Stellungnahme der Europäischen Kom­mission [SR]
  Gelet op het advies van de Raad voor advies ... [RvS] Aufgrund des Gutachtens des Beirates ... [SR]
  Gelet op het overlegprotocol van ... van sectorcomité ... [RvS] Aufgrund des Verhandlungsprotokolls vom ... des Sektorenausschusses ... [SR]
  Gelet op het overleg met ... DE;[RvS] Aufgrund der Beratung mit ... [SR]
  Gelet op de omstandigheid dat de gewestregeringen bij het ontwerpen van dit besluit betrokken zijn [RvS] Aufgrund der Tatsache, dass die Regionalregierungen an dem Zustandekommen dieses Erlasses beteiligt sind [SR]
  Gelet op de aanvraag die op ... bij ... is ingediend en gelet op het feit dat geen advies (akkoordbevinding) is verstrekt binnen de termijn voorgeschreven in ... [RvS] Aufgrund des am ... an ... gerichteten Antrags und auf­grund der Tatsache, dass innerhalb der in ... vorgeschrie­benen Frist kein Gutachten (keine Einwilligung) abge­geben wurde [SR]
  Gelet op de wet (het decreet, de ordonnantie) van ... betreffende ..., inzonderheid op artikel ... (bepaling die het mogelijk maakt om aan het advies of de akkoordbevinding voorbij te gaan) [RvS] Aufgrund des Gesetzes (des Dekrets, der Ordonnanz) vom ... über ..., insbesondere des Artikels ... (Bestim­mung, aufgrund deren es m ِ glich ist, das Gutachten oder die Einwilligung zu übergehen) [SR]
  Gelet op het advies van de Raad van State [RvS] Aufgrund des Gutachtens des Staatsrates [SR]
  Gelet op het besluit van de Ministerraad (van de regering, van het college) van ... (datum), over het verzoek aan de Raad van State om advies te geven binnen een termijn van een maand [RvS] Aufgrund der Beratung des Ministerrates (der Re­gie­rung, des Kollegiums) vom ... (Datum) über den An­trag auf Begutachtung durch den Staatsrat innerhalb einer Frist von höchstens einem Monat [SR]
  Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op ... (datum), met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State [RvS] Aufgrund des Gutachtens des Staatsrates, das am ... (Datum) in Anwendung von Artikel 84, Absatz 1, Nr. 1, der koordinierten Gesetze über den Staatsrat abgegeben wurde [SR]
  Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid dat ... (letterlijke overname van de bijzondere motivering zoals ze voorkomt in de adviesaanvraag) [RvS] Aufgrund der Dringlichkeit, begründet durch die Tatsa­che, dass ... (wörtliche Übernahme der Begründung, wie sie in dem Begutachtungsantrag steht) [SR]
  Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op ... (datum), met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State [RvS] Aufgrund des Gutachtens des Staatsrates, das am ... (Datum) in Anwendung von Artikel 84, Absatz 1, Nr. 2, der koordinierten Gesetze über den Staatsrat abgegeben wurde [SR]
  Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, ' 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996 [RvS] Aufgrund der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat, insbesondere des Artikels 3, ' 1, ersetzt durch das Gesetz vom 4. Juli 1989 und geändert durch das Gesetz vom 4.  August 1996 [SR]
  Gelet op het advies van de Raad van State over de artikelen 3 tot 14 [RvS] Aufgrund des Gutachtens des Staatsrates über die Arti­kel 3 bis 14 [SR]
  Gelet op de dringende noodzakelijkheid wat de artikelen 1 en 2, 15 tot 17 betreft [RvS] Aufgrund der Dringlichkeit, was die Artikel 1, 2 und 15 bis 17 betrifft [SR]
  Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996 [RvS] Aufgrund der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat, insbesondere des Artikels 3, 1, ersetzt durch das Gesetz vom 4. Juli 1989 und geändert durch das Gesetz vom 4.  August 1996 [SR]
  Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996, en 2, vervangen bij de wet van 9 augustus 1980 en gewijzigd bij de wetten van 16 juni 1989 en 6 april 1995 [RvS] Aufgrund der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat, insbesondere des Artikels 3, 1, ersetzt durch das Gesetz vom 4. Juli 1989 und geändert durch das Gesetz vom 4. August 1996, und 2, ersetzt durch das Gesetz   vom 9. August 1980 und geändert durch die Gesetze vom 16. Juni 1989 und 6. April 1995 [SR]
  gelijkvormigheidsattest (auto) Konformitätsbescheinigung [AS], (Fahrzeugschein)
  Gembloers Gembloux
  gemeenrechtelijk stelsel [BS] gemeinrechtliche Regelung [BS]
  Gemeenschap [INBEL] Gemeinschaft [INBEL]
  gemeenschappelijk erfgoed [INBEL] gemeinschaftliches Erbe [INBEL]
  Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie [BS], (gemeenschappelijke gemeenschapsvergadering [INBEL]) Gemeinschaftliche Gemeinschaftskommission [RDG], (gemeinsame Gemeinschaftskommission [INBEL])
  Gemeenschaps- en Gewestdienst voor Beroepsopleiding en Arbeidsbemiddeling (FOREM) [BS] Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi (FOREM) [BS]
  gemeenschapsbelasting [INBEL] Gemeinschaftssteuer [INBEL]
  gemeenschapsregering Gemeinschaftsregierung [RDG]
  gemeenschapssenator [INBEL] Gemeinschaftssenator [INBEL]
  gemeente met een bijzonder taalstelsel [INBEL] Gemeinde mit besonderem sprachlichen Status [INBEL]
  gemeentebestuur [GerW] Gemeindeverwaltung [BS, Eupen]
  gemeentehuis Gemeindehaus
  Gemeentekrediet van België Gemeindekredit von Belgien
  gemeentelijk natuurontwikkelingsplan kommunaler Naturentwicklungsplan (KNEP) [GE]
  gemeentelijk plan van aanleg [BS] kommunaler Raumordnungsplan [BS]
  gemeentepolitie [BS] Gemeindepolizei [BS]
  gemeenteraad Gemeinderat
  gemeenteraadslid [FVD] Gemeinderatsmitglied [FVD]
  gemengd huishoudelijk afval [BS] gemischte Haushaltsabfälle [BS]
  generaal-majoor (Gen-Maj) [Rijkswacht, leger] Generalmajor [Gendarmerie, Armee]
  Generale Bank Generale Bank
  generale staf (Rijkswacht) Generalstab (Gendarmerie, belgische Armee) [GE]
  genot en verlies van de burgerlijke rechten [BW] Genuss und Verlust der bürgerlichen Rechte [BS]
  Gentse Feesten Genter Stadtfeste
  Gentse waterzooi Genter Hühnertopf
  Gents Zeekanaal Genter Seekanal
  Geraard de Duivelsteen (Gent) Stadtburg Geraard de Duivelsteen (Gent)
  gerechtelijk akkoord [BS] gerichtlicher Vergleich [BS]
  gerechtelijk arrondissement Gerichtsbezirk
  gerechtelijk raadsman juristischer Beistand
  Gerechtelijk Wetboek [BS] Gerichtsgesetzbuch [BS]
  gerechtelijke bewaarder Zwangsverwalter
  gerechtelijke dwaling Justizirrtum [GE]
  gerechtelijke politie [GP] Gerichtspolizei [GP, GE]
  gerechtsdeurwaarder Gerichtsvollzieher
  gerechtsexpert, gerechtelijk expert, gerechtsdeskundige Gerichtsexperte [GE]
  gerechtskosten Gerichtskosten
  gescheiden afvalinzameling [BS] getrennte Sammlung der Abfälle [BS]
  geschrift [SW] Schriftstück
  gesmade persoon [SW] Beleidigter
  gesmeed met hetzelfde oogmerk [SW] mit dem gleichen Ziel angezettelt
  gesteld lichaam Behörde
  gestelde zekerheid Sicherheitsleistung
  gestrengheid Härtemaßnahme
  getuigschrift van gebrek Gebrechlichkeitszeugnis
  getuigschrift van goed zedelijk gedrag Leumundszeugnis [BF]
  getuigschrift van ziekte Krankheitszeugnis
  gevangenisbraak [SW] Aufbrechen des Gefängnisses
  gevangenisstraf [SW] Gefängnisstrafe
  gewelddaad [SW] Gewalttätigkeit
  Gewest [INBEL] Region [INBEL]
  gewestelijk parlementslid [INBEL] regionales Parlamentsmitglied [INBEL]
  gewestelijk staatssecretaris [INBEL] regionaler Staatssekretär [INBEL]
  gewestelijke bevoegdheden Regionalkompetenzen [RDG]
  Gewestelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening Regionaler Raumordnungsausschuss
  gewestelijke materies [INBEL] regionale Angelegenheiten [INBEL]
  Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij [INBEL] Regionale Entwicklungsgesellschaft [INBEL]
  gewestplan Sektorenplan
  gewicht van een gouden munt [SW] Gewicht einer Goldmünze
  gewone commanditaire vennootschap Kommanditgesellschaft (KG) [DBG]
  gewone (tijdelijke) hechtenis [SW] gewöhnliche (zeitlich) Festungshaft
  gewone vorderingen tot schorsing [BS] ordentliche Aussetzungsanträge [BS]
  gewone vorderingen tot schorsing, ingesteld door een enkele verzoeker zonder/samen met een verzoekschrift tot nietigverklaring [BS] ordentliche von einem einzigen Kläger eingereichte Aussetzungsanträge ohne/zusammen mit einer Nichtigkeitsklage [BS]
  gewone zitting (van de Senaat) [BS] ordentliche Sitzungsperiode (des Senats) [BS]
  gewoonlijk dienend voor gewöhnlich zu ... dienend
  Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van ... betreffende ... Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van ... betreffende ... Gezien om te worden gevoegd bij het besluit ... van ... betreffende ... [RvS] Gesehen, um Unserem Erlass vom ... über ... beigefügt zu werden. Gesehen, um dem Ministerialerlass vom ... über ... bei­gefügt zu werden. Gesehen, um dem Erlass des/der ... vom ... über ... beigefügt zu werden. [SR]
  gezinsbijstand [INBEL] Familienfürsorge [INBEL]
  gezondheidsbeleid en hulp aan personen [INBEL] öffentliches Gesundheitswesen und Fürsorge [INBEL]
  gezondheidsindex Gesundheitsindex [GE]
  gildenhuis (Brussel) Zunfthaus (Brüssel)
  godshuis Armenhaus, Spittel (hist.)
  goed gedrag gute Führung
  Praalstoet van de Gouden Boom (Brugge) Festzug zum goldenen Baum (Brügge)
  Gouden Eierstoet (Lokeren) Fest der Goldenen Eier und traditioneller Festzug (Lokeren)
  gouden erekruis Ehrenkreuz in Gold [GE]
  gouden erekruis met palmen goldenes Ehrenkreuz mit Palmen [GE]
  Gouden Medaille der Kroonorde [BS] Goldmedaille des Kronenordens [BS]
  Gouden Medaille in de Orde van Leopold II [BS] Goldmedaille des Leopold-II-Ordens [BS]
  Gouden Palmen der Kroonorde [BS], Gouden Palmen in de Kroonorde [BS] Goldenpalmen des Kronenordens [BS], Goldene Palmen des Kronenordens [BS, GE],
  gouverneur, provinciegouverneur Gouverneur [GE], Provinzgouverneur [GE]
  gouverneur van de Nationale Bank Nationalbankgouverneur [GE], Gouverneur der Nationalbank
  graad Dienstrang
  graad (van straffen) Grad (von Strafen)
  Graf van de Onbekende Soldaat Grabmal des Unbekannten Soldaten [GE]
  gratie verlenen begnadigen, eine Strafe erlassen, Strafnachlass
  Gravensteen (Gent) Grafenburg (Gent)
  griffie [GerW] Kanzlei, Gerichtskanzlei [BS]
  griffier [BS] Greffier, Kanzler (Schiedshof) [BS]
  groene hoofdstructuur Biotopverbundkette
  groengebied (gewestplan) [BS] Grüngebiet (Sektorenplan) [BS]
  Groepering der Nijverheidszeevaartagenten Verband der Werkspediteure
  grof huisvuil [BS] Sperrmüll [BS]
  grondsaneringswerken [BS] Bodensanierung [BS]
  grondslag van de heffing [BS] Bemessungsgrundlage [BS]
  grondslag van de strafheffing [BS] Tatbestand, an den die Strafgebühr geknüpft wird [BS]
  Grondwet Verfassung
  Grondwetsherziening [INBEL] Verfassungsänderung [INBEL]
  groot kruis van de Kroonorde Großkreuz des Kronenordens [BS]
  groot kruis van de Leopold II-orde Großkreuz des Leopold-II-Ordens [BS]
  groot lint van de Leopoldsorde, Grootlint in de Leopoldsorde [DM] Großes Band des Leopoldordens [BS]
  Grootofficier in de Kroonorde [BS] Großoffizier des Kronenordens [BS]
  Grootofficier in de Leopold-II-orde, Grootofficier in de Orde van Leopold II [BS] Großoffizier des Leopold-II-Ordens [BS], Großoffizier des Ordens von Leopold II [BS]
  Grootofficier in de Leopoldsorde Großoffizier des Leopoldordens [BS]
  grove nalatigheid grobe Fahrlässigkeit
  Guldensporenslag [1302] Sporenschlacht, Schlacht der goldenen Sporen, Goldensporenschlacht
  haag Hecke
  handelingen die de eerbaarheid kwetsen [SW] Handlungen, die das Schamgefühl verletzen
  handelsinrichting [SW] Handelsunternehmen
  handelsnaam Handelsbezeichnung
  handelsrechter, rechter in de Rechtbank van Koophandel Handelsrichter
  handelsregister Handelsregister [Eupen]
  handelsvereniging [SW] Handelsgesellschaft
  handtekening en zegel [BS] Unterschrift und Siegel [BS]
  Hanswijkprocessie (Mechelen) Marienprozession (Mecheln)
  Haspengouw Haspengau
  havenpier (Zeebrugge, Blankenberge, Oostende) Hafenmole (Zeebrügge, Blankenberge, Ostende)
  Hebben Wij besloten en besluiten Wij: [RvS] Haben Wir beschlossen und erlassen Wir [SR]
  hechtenis [SW] Festungshaft, Haft
  heelkundige [SW] Chirurg
  heemkundig museum Heimatmuseum
  heffingplichtige [BS] Zahlungspflichtiger [BS]
  Heiligbloedprocessie (Brugge) Heilig-Blut-Prozession (Brügge)
  Hellend Vlak van Ronquières Schiffshebewerk von Ronquières (GE)
  Henegouwen Hennegau
  Herdiscontering- en Waarborginstituut (HWI) [BS] Rediskont- und Garantieinstitut (IRG) [BS]
  Herinneringsmuseum Ypres Salient '14-'18 (Ieper) Salient-Museum (Ypern)
  herkeuring [SBAT] Nachprüfung [AS]
  hertog van Alva Herzog von Alba
  hervorming van de instellingen [INBEL] Reform der Einrichtungen [INBEL]
  hervorming van de justitie Justizreform [GE]
  hervorming van de politiediensten Reform der Polizeidienste [GE]
  Het Arbitragehof wijst na beraad het volgende arrest. [BS] Der Schiedshof verkündet nach Beratung folgendes Urteil. [BS]
  Het Belgische Rode Kruis Belgisches Rotes Kreuz
  Het ... besluit van ... betreffende ... wordt bekrachtigd met ingang van de dag van zijn inwerkingtreding (of, bij voorkeur, "met ingang van ..., de dag van zijn inwerkingtreding"). [RvS] Der ... Erlass vom ... über ... wird mit Wirkung vom Tag seiner Inkrafttretung (oder besser: mit Wirkung vom ..., Tag seiner Inkrafttretung) bestätigt. [SR]
  Het ... besluit van ... betreffende ... , wordt ingetrokken. [RvS] Der Erlass vom ... über ... wird rückgängig gemacht. [SR]
  Het bij dit besluit gevoegde reglement ... wordt goedgekeurd. [RvS] Die diesem Erlass beigefügte Verordnung über ... wird genehmigt (gebilligt). [SR]
  het bevel nemen over die Befehlsgewalt über ... übernehmen
  het burgerlijk recht das Zivilrecht, (das bürgerliche Recht)
  het houden van akten van de burgerlijke stand die Führung der Personenstandsurkunden
  het merk ontdoen van een zegel [SW] von einer Marke das Kennzeichen entfernen
  Het misdrijf, naar de wetten strafbaar met een criminele straf, is een misdaad. [SW] Die strafbare Handlung, die die Gesetze mit einer Verbrechensstrafe bedrohen, ist ein Verbrechen.
  Het misdrijf, naar de wetten strafbaar met een correctionele straf, is een wanbedrijf. [SW] Die strafbare Handlung, die die Gesetze mit einer Besserungsstrafe bedrohen, ist ein Vergehen.
  Het misdrijf, naar de wetten strafbaar met een politiestraf, is een overtreding. [SW] Die strafbare Handlung, die die Gesetze mit einer Polizeistrafe bedrohen, ist eine Übertretung.
  het onherroepelijk worden der Eintritt der Rechtskraft
  het opmaken van een akte die Fertigstellung einer Urkunde
  Het opschrift (van hoofdstuk ...) van het besluit van de Regent van ... betreffende ... wordt vervangen als volgt : "...". [RvS] Die Überschrift (des Kapitels) des Regentenerlasses vom ... über ... wird durch folgende Überschrift ersetzt: "...". [SR]
  Het opschrift van het Algemeen reglement gevoegd bij het ... besluit van ... betreffende ... wordt vervangen als volgt : "...". [RvS] Die Überschrift der dem Erlass vom ... über ... beigefüg­ten Allgemeinen Regelung wird durch folgende Überschrift ersetzt: "...". [SR]
  Het recht voor de bemoeiingen bij het hypotheekkantoor met het oog op overschrijving, inschrijving of vermelding op de kant van een akte en voor de lichting van een hypothecair getuigschrift (RHYP) [in gerechtelijke brieven gebruikte afkorting] Die Gebühr für alle Operationen beim Hypothekenamt zwecks Abschreibung, Eintragung oder Randvermerk einer Urkunde und für die Erteilung eines Hypothekenzertifikats. (HYPG) [in gerichtlichen Schreiben verwendete Abkürzung]
  Het recht voor de gezamenlijke verplichtingen betreffende de bekendmaking door middel van gedrukte aanplakbiljetten (RAPL) [in gerechtelijke brieven gebruikte afkorting] Die Gebühr für die gemeinsamen Operationen bezüglich der Werbung mit bedruckten Plakaten. (PLG) [in gerichtlichen Schreiben verwendete Abkürzung]
  Het recht voor de verzending of neerlegging (het depot) van een bericht van beslag bij uitbreiding: bericht van overdracht en delegatie. (RBBD) [in gerechtelijke brieven gebruikte afkorting] Die Gebühr für die Zusendung oder Hinterlegung einer Pfändungsanzeige; erweitert um Abtretungs- und Übertragungsanzeige. (GHPA) [in gerichtlichen Schreiben verwendete Abkürzung]
  Het recht voor de vordering uit de kadastrale legger of uit een kadastraal plan. (RKAD) [in gerechtelijke brieven gebruikte afkorting] Die Gebühr für die Beantragung eines Katasterauszuges oder Katasterplans. (KATG) [in gerichtlichen Schreiben verwendete Abkürzung]
  Het reglement betreffende ... wordt vastgesteld volgens de bij dit besluit gevoegde tekst. [RvS] Die Verordnung über ... wird gemäß dem diesem Erlass beigefügten Text festgelegt. [SR]
  Het stopzetten van de activiteiten maakt geen einde aan de opeisbaarheid van de belasting. [BS] Die Betriebseinstellung setzt dem Anspruch auf die Zahlung der Abgabe kein Ende. [BS]
  het systeem van het "dubbelmandaat" afschaffen [INBEL] "Doppelmandate" ausschließen [INBEL]
  het toezicht hebben over beaufsichtigen
  Het vacatierecht, genoemd in art 12 § 6 van het K.B. (vacatierecht voor elk exploot van betekening). (VACB) [in gerechtelijke brieven gebruikte afkorting] Die Gebühr für die Mühewaltung, aufgeführt in Art. 12 § 6 des M.E. (anwendbare Mühewaltung für jede Zustellungsurkunde). (MÜHZ) [in gerichtlichen Schreiben verwendete Abkürzung]
  Het vacatierecht toegekend ingevolge § 1 tot § 5 van art. 12 van het K.B. van 30 november 1976 met uitsluiting van het vacatierecht, omschreven in § 6 van hetzelfde artikel (cf. infra). (VAC) [in gerechtelijke brieven gebruikte afkorting] Die Gebühr der Mühewaltung, gewährt gemäß § 1 bis § 5 des Art. 12 des K.E. vom 30. November 1976 mit Ausnahme der Gebühr für Mühewaltung beschrieben im § 6 des gleichen Artikels (s. infra). (MÜH) [in gerichtlichen Schreiben verwendete Abkürzung]
  Het vast recht, toegekend voor de opzoekingen en inlichtingen betreffende de identiteit, de woonplaats of de staat van de schuldenaar, abstractie gemaakt van de uitschotten voor het bekomen van deze informatie (cf. infra). (RINL) [in gerechtelijke brieven gebruikte afkorting] Diese feste Gebühr für Nachforschungen und Auskünfte bezüglich der Identität, des Wohnsitzes oder der Situation des Schuldners, abzüglich der Auslagen für das Erhalten dieser Informationen (s. infra). (INFG) [in gerichtlichen Schreiben verwendete Abkürzung]
  het vastleggen van tarieven [INBEL] die Festlegung der Tarife [INBEL]
  Het verdrag ... zal volkomen gevolg hebben, onder voorbehoud van toetreding namens ... [RvS] Unter Vorbehalt des Beitritts im Namen ... wird der Vertrag uneingeschränkt wirksam sein. [SR]
  Het verzoekschrift wordt ter griffie op zijn datum neergelegd, voor gezien getekend door de griffier en in een daartoe gehouden register ingeschreven. Het wordt bij het dossier van de rechtspleging gevoegd evenals iedere eventuele mededeling van de schuldenaar aan de rechter. [GerW] Die Klageschrift wird bei der Gerichtskanzlei hinterlegt, an ihrem Datum vom Greffier mit einem Sichtvermerk versehen und in ein zu diesem Zweck geführtes Register eingetragen. Sie sowie gegebenenfalls jede Mitteilung des Schuldners an den Richter werden der Verfahrensakte beigefügt. [BS]
  het Vlaams Blok der Vlaams Blok [GE]
  het zenden van mededelingen aan elkaar der Schriftwechsel untereinander
  hetzij door ophaling aan huis bij de producent, hetzij via een vrijwillige aanvoer door de producent naar beschikbare containerparken, containers of glasbollen [BS] entweder von Haus zu Haus bei dem Erzeuger, oder indem der Erzeuger die Abfälle freiwillig zu den ihm zugänglichen Containerparks, Containern oder Glascontainern bringt [BS]
  Heuvelland Hügelland
  Hij die een aanslag tegen de zeden pleegt doordat hij, ten einde eens anders driften te voldoen, de ontucht, het bederf of de prostitutie van een minderjarige van het mannelijke of vrouwelijke geslacht opwekt, begunstigt of vergemakkelijkt, wordt gestraft met opsluiting. [SW] Wer gegen die Sittlichkeit vergeht, indem er zwecks Befriedigung der Leidenschaft anderer zur Unzucht, zur Verleitung zur Unzucht oder zur Prostitution eines Minderjährigen des einen oder anderen Geschlechts aufreizt, sie erleichtert oder begünstigt, wird mit Gefängnis bestraft.
  hoedanigheden en voorwaarden vereist om een huwelijk te mogen aangaan [BW] für die Eingehung einer Ehe erforderliche Eigenschaften und Bedingungen [BS]
  Hof van Beroep Appellationshof
  Hof van Cassatie [INBEL] Kassationshof [INBEL]
  Hofmaarschalk, Grootmaarschalk van het Hof Großhofmarschall [GE]
  Hoge Arbeidsraad Hoher Arbeitsrat [DK]
  Hoge Raad van de Arbeid Oberster Arbeitsrat [GE], Hoher Arbeitsrat
  Hoge Raad van de Magistratuur Oberster Justizrat [DK], (Hoher Rat der Magistratur)
  (hoofd)bevelhebber (van de openbare macht) Befehlshaber (der öffentlichen Gewalt)
  hoofd van de weerspannigheid [SW] Rädelsführer des Widerstands
  hoofd (van een militair korps) Chef (eines Militärkorps)
  hoofdbrigadier [politie] Hauptbrigadier, Polizeihauptbrigadier [GE]
  hoofdcommissaris van politie Polizeihauptkommissar
  hoofdelijk gehouden zijn gesamtschuldnerisch haften
  hoofdgriffier Chefgreffier
  hoofdinspecteur van politie Polizeihauptinspektor
  hoofdstraf Hauptstrafe
  hoofdstuk (in een wetboek) Kapitel (in einem Gesetzbuch)
  Hoofdstuk VI. Verschijning van de partijen na dagvaarding. [GerW] Kapitel VI: Erscheinen der Parteien auf Ladung. [BS]
  Hoofdstuk XV. Summiere rechtspleging om betaling te bevelen. [GerW] Kapitel XV. Summarisches Verfahren zwecks Zahlungsbefehl. [BS]
  Hoofdstuk X van hetzelfde besluit, bestaande uit de artikelen 42 tot 49, wordt vervangen als volgt: "Hoofdstuk X. ... Art. 42. ... Art. 43. ... (...) Art. 49. ...". [RvS] Kapitel X desselben Erlasses, das die Artikel 42 bis 49 enthält, wird durch folgende Bestimmungen ersetzt: "Kapitel X. ... Art. 42. ... Art. 43. ... (...) Art. 49. ...". [SR]
  hoofdveldwachter Hauptfeldhüter
  Hoog Comité van Toezicht, nu: Centrale Dienst ter Bestrijding van Corruptie (CDBC) [DM] Hoher Kontrollrat, Oberster Kontrollausschuss [GE]
  hopscheuten Hopfenspitzen
  houdende der/die/das auf ... lautet
  huis van arrest [SW] Gefängnis
  huis van bewaring [SW] zu Haftzwecken dienendes Gebäude
  huis van justitie [SW] Justizgebäude
  huisvesting [INBEL] Wohnungswesen [INBEL]
  hulpbetoon verschaffen Unterstützung verschaffen
  hulpbisschop beigeordneter Bischof [GE]
  Hulpfonds voor slachtoffers van gewelddaden Sonderhilfsfonds für Gewaltopfer [GE]
  Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW) Hilfszahlstelle für Arbeitslosenunterstützung
  Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Hilfskasse für Kranken- und Invaliditätsversicherung
  huurwet Mietgesetz [GE]
  huwelijk [BS] Eheschließung [BS]
  huwelijksakte [BS] Heiratsurkunde [BS]
  Constantijn Huygens Constantin Huygens
  identiteitscontrole Identitätskontrolle
  iemand doen wankelen in zijn trouw aan [SW] die Treue ... gegenüber ... erschüttern
  Ieper Ypern
  IJzer Yser
  IJzermonding (Nieuwpoort) Ysermündung (Nieuwpoort)
  IJzertoren (Diksmuide) Yserturm (Diksmuide)
  IJzervlakte Yserebene
  ijzeroxydes die voortkomen uit de zinkproductie en die bekend staan als jarosiet en goethiet [BS] unter den Begriffen Jarosit und Goethit bekannte Eisenoxide aus der Herstellung von Zink [BS]
  in de handel brengen in den Verkehr bringen
  in de uitoefening van zijn/haar bediening in der Ausübung seines/ihres Amtes
  In de wet van ... betreffende ... wordt een artikel 6bis ingevoegd, luidende: [RvS] In das Gesetz vom ... über ... wird ein Artikel 6bis mit folgendem Wortlaut eingefügt: [SR]
  In artikel 7 van de ordonnantie van ... betreffende ... wordt een ' 2bis ingevoegd, luidende: "' 2bis ...". [RvS] In Artikel 7 der Ordonnanz vom ... über ... wird ein 2bis mit folgendem Wortlaut eingefügt: "2bis. ...". [SR]
  In artikel 2 van het decreet van ... betreffende ... wordt vóór het eerste lid het volgende lid toegevoegd : "...". In artikel 3 van het ... besluit van ... betreffende ... worden vóór het eerste lid de volgende leden toegevoegd : "...". [RvS] In Artikel 2 des Dekrets vom ... über ... wird folgender Absatz vor dem ersten Absatz eingefügt: "...". In Artikel 3 des ... Erlasses vom ... über ... werden folgende Absätze vor dem ersten Absatz eingefügt: "...". [SR]
  In artikel 11 van de wet van ... betreffende ... wordt tussen het eerste en het tweede lid het volgende lid ingevoegd : "...". [RvS] In Artikel 11 des Gesetzes vom ... über ... wird zwi­schen den Absätzen 1 und 2 folgen­der Absatz einge­fügt: "...". [SR]
  In artikel 6 van de wet van ... betreffende ... worden de woorden "..." ingevoegd tussen de woorden "..." en de woorden "...". [RvS] In Artikel 6 des Gesetzes vom ... über ... werden die Wörter "..." zwischen den Wörtern "..." und "..." einge­fügt. [SR]
  In artikel 10 van het decreet van ... tot oprichting van ... worden de woorden "..." vervangen door de woorden "...". [RvS] In Artikel 10 des Dekrets vom ... zur Schaffung eines/einer ... werden die Wörter "..." durch die Wörter "..." ersetzt. [SR]
  In artikel 13 van hetzelfde decreet wordt de rubriek "..." vervangen als volgt: "...". [RvS] In Artikel 13 desselben Dekrets wird die Rubrik "..." durch folgende Rubrik "..." ersetzt. [SR]
  In artikel 7 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° ' 1 wordt vervangen als volgt: "' 1. ..."; 2° ' 2 wordt aangevuld als volgt: "..."; 3° er wordt een ' 2bis ingevoegd, luidende:   "' 2bis. ...". of a) de bepaling onder 1° wordt vervangen als volgt: "1° ..."; b) de bepaling onder 3° wordt vervangen als volgt: "3° ..." [RvS] An Artikel 7 desselben Dekrets werden folgende Ände­rungen vorgenommen: 1. ' 1 wird durch folgende Bestimmung ersetzt: "' 1. ..."; 2. ' 2 wird folgendermaßen ergänzt : "..."; 3. ein  2bis mit folgendem Wortlaut wird eingefügt: "' 2bis. ...". oder a) Punkt 1 wird durch folgende Bestimmung ersetzt: "1.  ..."; b) Punkt 3 wird durch folgende Bestimmung ersetzt: "3.  ...". [SR]
  In artikel 27 van de wet van ... op ... , worden het tweede en het vijfde lid opgeheven. In artikel 32 van dezelfde wet worden het derde en het vierde lid, ingevoegd bij de wet van ..., opgeheven. [RvS] In Artikel 27 des Gesetzes vom ... über ... werden die Absätze 2 und 5 aufgehoben. In Artikel 32 desselben Gesetzes werden die durch das Gesetz vom ... eingefügten Absätze 2 und 5 aufgeho­ben. [SR]
  In artikel ... van de wet van ... op ... vervallen de woorden "...". [RvS] In Artikel ... des Gesetzes vom ... über ... werden die Wörter "..." gestrichen. [SR]
  in behoeftige toestand achterlaten [SW] gröblich vernachlässigen
  In de wet van ... betreffende ... wordt in de plaats van artikel 36, dat artikel ... wordt, een nieuw artikel 36 ingevoegd, luidende:   "Art. 36. ...". [RvS] In das Gesetz vom ... über­ ... wird anstelle des Artikels 36, der zum Artikel ... wird, ein neuer Artikel 36 mit folgendem Wortlaut eingefügt: "Art. 36. ...". [SR]
  in die hoedanigheid de bewaarder zijn van in seiner amtlichen Eigenschaft aufbewahren
  in die hoedanigheid optredend in dieser Eigenschaft
  in en buiten rechte vertegenwoordigen gerichtlich und außergerichtlich vertreten
  informateur Informator [BF]
  In geval van terugzending van deze vragenlijst wordt ze bij het origineel proces-verbaal gevoegd. Für den Fall, dass dieser Vernehmungsfragebogen uns zurückgesandt wird, wird er dem Original des Protokolls beigefügt.
  In het ... besluit van ... betreffende ... worden opgeheven : 1° artikel 3; 2° artikel 5bis, ingevoegd bij het ... besluit van ...; 3° de artikelen 7 en 8; 4° artikel 9, gewijzigd bij het ... besluit van ... [RvS] Im ... Erlass vom ... über ... werden aufgehoben: 1.  Artikel 3; 2.  Artikel 5bis, eingefügt durch den ... Erlass vom ...; 3.  die Artikel 7 und 8; 4.  Artikel 9, geändert durch den ... Erlass vom ... [SR]
  in het tegenovergestelde geval andernfalls
  in kracht van gewijsde gaan rechtskräftig werden
  in laatste aanleg gewezen vonnis Berufungsurteil im letzten Rechtszug
  in levensgevaar verkeren sich in Todesgefahr befinden
  in omloop brengen in den Verkehr bringen
  in oorlogstijd in Kriegszeiten
  in origineel im Original
  in rechte (Arbitragehof) [BS] in rechtlicher Beziehung (Schiedshof) [BS]
  in rechte getuigen vor Gericht aussagen
  in rechte oproepen vor Gericht laden
  in reproductie [SW] in Reproduktion
  in ruste stellen [BS] in den Ruhestand versetzen [BS]
  in staat van krankzinnigheid [SW] in einem Zustand der Unzurechnungsfähigkeit
  In titel II, hoofdstuk II, afdeling II, van dezelfde ordonnantie wordt een onderafdeling III ingevoegd, luidende: "Onderafdeling III Art. 37bis. ...". [RvS] In Titel II, Kapitel II, Abschnitt II, derselben Ordon­nanz wird ein Unterabschnitt III mit folgendem Wort­laut eingefügt: "Unterabschnitt III Art. 37bis. ...". [SR]
  in vast verband benoemen tot attaché met ingang van (...) [BS] am (...) als Attaché endgültig ernennen [BS]
  in verstandhouding met im Einverständnis mit
  in verstandhouding treden met mit ... Beziehungen unterhalten
  in voorkomend geval, de burgerrechtelijk aansprakelijke persoon te laten verhoren en de staat van inlichtingen bij te voegen wenn erforderlich, die zivilrechtlich verantwortliche Person zu verhören und deren Personalbogen beizufügen
  in voormelde gevallen in den vorstehend aufgeführten Fällen
  in weerwil van trotz
  in zake [BS] in Sachen [BS]
  in zijn bezit houden zurückhalten
  Inbel, federale voorlichtingsdienst [INBEL] Inbel, föderaler Informationsdienst [INBEL]
  inbreng in geld Bareinlage
  inbreng in natura Sacheinlage, Einlage in Natura
  indienststelling verschaffen eine Stelle verschaffen
  ingezetene (van een woning) Bewohner
  inlichtingen inwinnen Nachrichten sammeln
  inlichtingsdienst Nachrichtendienst
  innen einziehen
  inning (van een belasting) Erhebung (einer Steuer)
  inobservatiestelling van de verdachten Stellung von Beschuldigten unter Beobachtung
  inrichten organisieren
  inrichtende macht Schulträger
  inschrijvingsaanvraag [SBAT] Immatrikulationsanfrage [AS]
  inschrijvingsbewijs (auto), (grijze kaart) Immatrikulationsbescheinigung, Zulassungsbescheinigung [GE, AS], (graue Karte [GE])
  inspecteur-generaal van de afdeling thesaurie [BS] Generalinspektor des Kassenwesens [BS]
  inspecteur-generaal van de afdeling thesaurie van begroting en financiën [BS] Generalinspektor des Kassenwesens, des Haushalts und der Finanzen [BS]
  inspecteur van politie, politie-inspecteur Polizeiinspektor
  Inspectie van Financiën [BS] Finanzinspektion [BS]
  Instemming wordt betuigd met het samenwerkingsakkoord van ... betreffende ... [RvS] Dem Zusammenarbeitsabkommen vom ... über ... wird zugestimmt. [SR]
  Instituut tot Aanmoediging van het Wetenschappelijk Onderzoek in Nijverheid en Landbouw Institut zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung in der Industrie und der Landwirtschaft
  Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie (IHE) Institut für Hygiene und Epidemiologie (IHE)
  Instituut voor Veterinaire Keuring (IVK) Institut für Veterinärexpertise
  Instituut voor Wegtransport Institut für Straßentransport
  instrumentair getuige Urkundszeuge
  instrumenterend notaris beurkundender Notar
  Interfederale Commissie van Socialistische Vrouwen [FVD] Interföderale Kommission der sozialistischen Frauen [FVD]
  internationale samenwerking internationale Zusammenarbeit [RDG]
  internationale verdragen afsluiten [INBEL] internationale Abkommen abschließen [INBEL]
  internering van de verdachten in staat van krankzinnigheid, zwakzinnigheid of geestesstoornis Anstaltsunterbringung von Beschuldigten, die sich in einem Zustand der Unzurechnungsfähigkeit, seelischer Gleichgewichtsstörung oder Geistesschwäche befinden
  interpellatie [INBEL] Interpellation [INBEL]
  interpolitiezone (IPZ) Interpolizeizone (IPZ) [GE]
  Interuniversitair Instituut voor Kernwetenschappen Belgisches inter-universitäres Institut für Kernwissenschaften
  Interventiefonds van de Beursvennootschappen (CIF) [BS] Interventionsfonds der Börsengesellschaften (CIF) [BS]
  invrijheidstelling van de geïnterneerde Freilassung des Internierten
  inwendige veiligheid van de Staat [SW] innere Sicherheit des Staates
  inzonderheid [BS] insbesondere [BS]
  Isabella van Castilië, Isabella I van Spanje (1451-1504) Isabella von Kastilien
  jaarlijkse dotatie Jahresdotation [RDG]
  Jacob van Artevelde Jakob van Artevelde
  Jan zonder Vrees Johann der Unerschrockene
  Jeroen Bosch Hieronymus Bosch
  jeugdbescherming [INBEL] Jugendschutz [INBEL]
  Jeugdrechtbank Jugendgericht
  jeugdrechter, rechter in de jeugdrechtbank Jugendrichter
  kabeltelevisie Kabelfernsehen [Sankt-Vith]
  kabinetschef [FVD] Kabinettchef [FVD]
  Kadaster Kataster - Kontrollamt [Eupen]
  kadastraal inkomen Katasterwert [GE]
  Kalmthoutse Heide Kalmthouter Heide
  Kamer van Inbeschuldigingstelling (KIB) Anklagekammer [GE]
  Kamer van Koophandel Industrie- und Handelskammer (IHK) [Eupen, GE, DBG]
  Kamer van Notarissen Notariatskammer [GE]
  Kamer van Volksvertegenwoordigers [INBEL] Abgeordnetenkammer, ((Abgeordnetenhaus [INBEL]))
  Kamercommissie Kammerausschuss
  kamervoorzitter Kammerpräsident [GE], Kammervorsitzender
  kanton Kanton [BF]
  kapelaan Kaplan [Eupen]
  kapitein (Kpt) [Rijkswacht, leger] Hauptmann [GE], Kapitän (Kpt) [Gendarmerie, Armee]
  kapitein-commandant (Kpt-Cdt) [Rijkswacht, leger, BS] Kommandant (Kdt) [Gendarmerie]
  kapitein-ter-zee (marine) Kapitän zur See (Marine)
  Karel de Stoute (1433-1477) Karl der Kühne
  Kasteelbrakel Braine-le-Château
  Katholieke Normaalschool Katholische Normalschule [Eupen]
  Kattenstoet (Ieper) Katzenzug (Ypern)
  kattenworp (Ieper) Katzenwerfen (Ypern)
  kenbaar maken aan [SW] Kenntnis geben
  kennelijk openbaar [SW] ausdrücklich öffentlich
  kerkfabriek [BS] Kirchenfabrik [BS, GE]
  kernenergie [INBEL] Kernenergie [INBEL]
  keuring na ongeval [SBAT] (Kontrolle eines Unfallfahrzeuges [AS])
  keurmerk [SW] Kennzeichen
  keurstempel [SW] Prägestempel
  keuze (van monsters van munten) [SW] Auswahl (von Mustern von Münzen)
  kiescollege [INBEL] Wahlkörper [INBEL]
  kijk- en luistergeld [INBEL] Rundfunk- und Fernsehgebühren [INBEL]
  Kind en Gezin Kind und Familie
  kindergeld [INBEL] Kindergeld [INBEL]
  klacht tegen onbekende indienen gegen Unbekannt Anzeige erstatten [GE]
  kledij van een orde dragen Amtskleidung tragen
  klerk-griffier Kommis-Greffier
  klooster van de ongeschoeide karmelieten (Gent) Kloster der Unbeschuhten Karmeliter (Gent)
  kneuzen schlagen
  knevelarij [SW] Veruntreuung
  Koksijde Koksijde
  kolonel (Kol) [Rijkswacht, leger, BS] (Kolonel (Kol) [Gendarmerie]), Oberst (Armee)
  Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgische Staatsblad zal worden bekendgemaakt. [BS] Wir fertigen das vorliegende Dekret aus und ordnen an, dass es im Belgischen Staatsblatt veröffentlicht wird. [BS]
  Koning Albert Monument (Nieuwpoort) König-Albert-Denkmal (Nieuwpoort)
  Koning Boudewijnstichting König-Baudouin-Stiftung, (Stiftung König Baudouin [GE])
  Koningskwestie Königsfrage [BF]
  Koninklijk Atheneum Königliches Athenäum [Eupen]
  Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen Königliches Belgisches Institut für Naturwissenschaften
  Koninklijk Besluit (K.B.) Königlicher Erlass (K.E.)
  Koninklijk besluit tot instelling van ... [RvS] Königlicher Erlass zur Einführung von ..., Königlicher Erlass zur Einset­zung des ... [SR]
  koninklijk gezag königliche Gewalt
  Koninklijk Instituut der Eliten van Arbeid van België, Albert I Königliches Institut der Arbeitseliten Albert I.
  Koninklijk Instituut voor het Duurzame Beheer van de Natuurlijke Rijkdommen en de Bevordering van Schone Technologie (KINT) [DM] (Umweltinstitut [GE])
  Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium Königliches Institut für das Kunsterbe
  Koninklijk Instituut voor Internationale Betrekkingen Königliches Institut für internationale Beziehungen
  Koninklijk Meteorologisch Instituut van België (KMI) Königliches Meteorologisches Institut, Königliches Belgisches Institut für Meteorologie, Das Königliche Meteorologische Institut, Meteorologisches Institut,
  Koninklijk Militair Instituut voor Lichaamsopvoeding Königliches Militärinstitut für Leibeserziehung (KMILE) [GE]
  Koninklijke Automobielclub van België (KACB) Königlicher Automobilclub von Belgien
  Koninklijke Belgische Aero-Club Königlicher Aero-Club Belgiens
  Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij (KBBM) Königliche Gesellschaft der Förster Belgiens (SRFB) [GE], Vereinigung der belgischen Förster [GE]
  Koninklijke Belgische Touringclub, Touring Club van België (KBTC) Königlicher Belgischer Touring Club
  Koninklijke Bibliotheek [INBEL] Königliche Bibliothek [INBEL]
  Koninklijke Federatie van Belgische Notarissen Königliche Vereinigung der Notare Belgiens, Königlicher Verband der Notare Belgiens [GE], Königlicher belgischer Notarverband [DBG]
  Koninklijke Federatie van Garagehouders van België (FEGARBEL) Königliche Föderation der Kraftfahrzeuggewerbe von Belgien (FEGARBEL)
  Koninklijke Unie der Belgische Installateurs in centrale verwarming, klimaatregeling en aanverwante bedrijven Königliche Union der belgischen Installateure von Zentralheizung, Klimaanlagen und verwandter Betriebe
  Koninkrijk der Verenigde Nederlanden (1814) Königreich der Vereinigten Niederlande (1814)
  korpsadjudant Korpsadjutant [GE]
  kortgeding Schnellverfahren [GE], Eilverfahren [GE]
  korvettenkapitein (marine) Korvettenkapitän (Marine)
  krakelingenworp (Geraardsbergen) Brezelwerfen (Geraardsbergen)
  kramiek Rosinenbrot
  kranskapel Seitenkapelle
  kredietinstelling Kreditanstalt
  kredietverlening [INBEL] Kreditgewährung [INBEL]
  krijgsauditeur Militärauditor
  Krijgsauditoraat Militärauditorat [GE]
  krijgsbende Truppe
  krijgslieden Soldaten
  Krijgsraad (te velde) Kriegsgericht (als Feldgericht)
  kroniekschrijver Chronist
  kunstmatige skipiste (Gent) Sommerskianlage (Gent)
  kuststad Küstenstadt
  kusttram Küstenbahn [GE], Küstentram [GE]
  kwijtschelding van de straf [SW] Strafnachlass
  kwijtschelding verlenen [SW] Erlass ergehen lassen
  laagste straf Mindeststrafe
  lagere school Primarschule [Eupen]
  Lakenhalle (Ieper, Gent) Tuchhalle (Ypern, Gent)
  (de Aanbidding van) het Lam Gods der Genter Altar
  Landbouweconomisch Instituut Institut für Agrarökonomie, Landwirtschaftliches Institut
  landbouwweg [BS] Feldweg [BS]
  Landelijke Bediendecentrale - Nationaal Verbond voor Kaderpersoneel (LBC - NVK) Nationale Angestelltengewerkschaft
  landinrichting en natuurbehoud [INBEL] ländliche Erneuerung und Naturschutz [INBEL]
  landloper [SW] Landstreicher
  Landsbond der Christelijke Mutualiteiten Landesbund der Christlichen Krankenkassen, Vereinigung der Christlichen Krankenkassen, Bund der Christlichen Krankenkassen
  Landsbond van de Beroeps- en Onafhankelijke Ziekenfondsen Landesbund der beruflichen und freien Krankenkassen, Landesbund der beruflichen Krankenkassen (in Urteilen aus Eupen)
  Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen, (Landsbond van de Neutrale Mutualiteitsverbonden) Neutrale Krankenkasse
  Landsbond van Liberale Mutualiteiten Nationale Vereinigung der liberalen Krankenkassen
  landsverdediging [INBEL] Landesverteidigung [INBEL]
  Land van Herve Herver Land
  lastgeving [SW] Auftrag
  Latemse School (schilders) Latemer Schule (Maler)
  leefmilieu [INBEL] Umwelt [INBEL]
  leenband Lehnsband
  leenheer Lehnsherr
  leenstelsel Lehnswesen
  leerjongen Geselle
  leerlingenvervoer [INBEL] Schülertransport [INBEL]
  leerplicht [INBEL] Schulpflicht [INBEL]
  leervergunning (auto) Schulungsführerschein
  legerkorps Armeekorps
  legislatuurregering [INBEL] Legislaturregierung [INBEL]
  leiding van de buitenlandse betrekkingen [INBEL] Leitung der Auslandsangelegenheiten [INBEL]
  Leie Leie
  Leuven Löwen
  levenslange dwangarbeid [SW] lebenslängliche Zwangsarbeit
  lichten (gewapende krijgsbenden) [SW] ausheben (bewaffnete Truppen)
  lid van een bestuurslichaam Verwaltungsangehörige
  liefdadigheidsinstellingen [BS] karitative Einrichtungen [BS]
  lijk Leichnam
  lijst van ereadvocaten Liste der Ehrenanwälte
  lint (van een orde) Ordensband
  Lodewijk II van Hongarije (1516-1526) Ludwig II., König von Ungarn
  lokale politie lokale Polizei
  loopgravenoorlog Stellungskrieg
  LPG-keuring [SBAT] (Kontrolle der Gasanlage (L.P.G.) [AS])
  luchtvaartinrichting [SW] Anlage der Luftschifffahrt
  luchtvaartstation [SW] Flughafen
  Luik Lüttich
  luitenant (Lt) [Rijkswacht, leger] Leutnant (Lt) [Gendarmerie, Armee]
  luitenant-generaal (Lt-Gen) [Rijkswacht, leger] Generalleutnant [Gendarmerie, Armee]
  luitenant-kolonel (Lt-Kol) [Rijkswacht, Belgisch leger, BS] Oberstleutnant [GE], Oberst [GE], (Leutnant-Kolonel (Lt-Kol) [Gendarmerie]), Oberstleutnant (belgische Armee) [GE]
  luitenant-ter-zee (marine) [BS] Leutnant zur See (Marine)
  Luxemburg Luxemburg
  maatregelen beramen Maßnahmen verabreden
  maatschappelijke zetel (van een vereniging) Vereinigungssitz
  machtiging Genehmigung
  machtiging geven genehmigen
  machtiging om wapens te dragen Waffenschein
  machtigingsprocedure [BS] Genehmigungsverfahren [BS]
  magistraat Magistrat [GE], (Justizbeamter)
  majoor (Maj) [Rijkswacht, leger, BS] Major (Maj) [Gendarmerie, Armee]
  Manneken Pis (Brussel, Geraardsbergen) Männeken Pis, Pinkelmännchen (Brüssel, Geraardsbergen)
  Manuel I van Portugal (1495-1521) Emanuel I., König von Portugal
  Margareta van Oostenrijk (1480-1530) Margarete von Österreich
  Margareta van Parma (1522-1586) Margarete von Parma
  Margareta van York (?-1503) Margarete von York
  Maria van Bourgondië (1457-1482) Maria von Burgund
  Maria van Hongarije (1505-1558) Maria von Ungarn
  matrijs [SW] Matrize, Quadratstempel
  Maximiliaan I van Oostenrijk Maximilian I. von Österreich
  maximum van de zwaarste straf Höchstmaß der schwersten Strafe
  Mechelen Mecheln
  Mechelse koekoek Mechelner Hühnchen
  medeplichtige (aan) Gehilfe (bei/für)
  meerderjarigheid, voorlopig bewind, onbekwaamverklaring en bijstand van een gerechtelijk raadsman [BW] Volljährigkeit, vorläufige Verwaltung, Entmündigung und gerichtlicher Pfleger [BS]
  memorie [BS] Schriftsatz [BS]
  memorie van antwoord [BS] Erwiderungsschriftsatz [BS]
  memorie van toelichting bij de wet van 19 juli 1991 [BS] Begründung des Gesetzes vom 19. Juli 1991 [BS]
  mensenslachting [SW] Gemetzel
  merk [SW] Kennzeichen
  merken [SW] Kennzeichnung
  met bedrieglijk opzet [SW] in betrügerischer Absicht
  met beleefd verzoek het opsporingsonderzoek te laten voortzetten mit der Bitte um Fortsetzung der Untersuchung
  Met de bijlagen terug te zenden. In het antwoord en in de briefwisseling aan hierbovenstaand kenmerk herinneren. Mit den Anlagen zurücksenden. In der Antwort und in jedem Schriftwechsel, die obenerwähnte Akz. Nr. angeben.
  met een openbaar ambt bekleed zijn [SW] ein öffentliches Amt haben
  met een openbaar mandaat bekleed zijn [SW] einen öffentlichen Auftrag haben
  Met gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en met geldboete van zesentwintig frank tot vijfhonderd frank wordt gestraft hij die in een openbare plaats door woorden, gebaren of tekens iemand tot ontucht aanzet. De straf wordt verdubbeld als het misdrijf tegenover een minderjarige wordt gepleegd. [SW] Mit Gefängnis von acht Tagen bis zu drei Monaten und mit Geldstrafe von sechsundzwanzig Franken bis zu fünfhundert Franken wird bestraft, wer an einem öffentlichen Ort durch Worte, Gesten oder Zeichen eine Person zur Unzucht auffordert. die Strafe wird verdoppelt, wenn das Vergehen gegenüber einem Minderjährigen begangen wird.
  met het oog op [SW] zum Zwecke
  met het oogmerk te schaden [SW] in Schädigungsabsicht
  met verheling van zijn identiteit [SW] unter Verheimlichung seiner Identität
  met vermelding van mit dem Vermerk
  met weten in Kenntnis des Sachverhalts
  middel van overseining [SW] Sendegerät
  middel van verbinding [SW] Nachrichtenmittel
  mijn achtbare collega aangewezen bij de Politierechtbank die Staatsanwaltschaft beim Polizeigericht
  milieubelasting Ökosteuern [GE]
  milieukeuring [SBAT] (Umweltkontrolle [AS])
  militair depot Depot
  militair gerecht Militärjustiz
  Militair Gerechtshof Kriegshof
  militair magazijn [SW] Militärmagazin
  Militair Strafwetboek Militärgesetzbuch
  militaire inrichting militärische Anlage
  militaire korps Militärkorps
  militaire overheid Militärbehörde
  militaire rechtbank Militärgericht
  minimale vereisten voor de aflevering van de diploma's [INBEL] Mindestbedingungen zur Ausstellung von Diplomen [INBEL]
  Minister van Begroting en Financiën, Tewerkstelling en Vorming (Waals Gewest) [BS] Minister des Haushalts und der Finanzen, der Beschäftigung und der Ausbildung (Wallonische Region) [BS]
  Minister van Begroting, Wetenschapsbeleid en het Plan [FVD] Minister des Haushalts, der wissenschaftlichen Forschung und des Plans [FVD]
  Minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Eonomie [BS] Minister des Haushalts, der Sozialen Eingliederung und der Sozialwirtschaft [BS]
  Minister van Begroting en Financiën, Tewerkstelling en Vorming [BS] Minister des Haushalts und der Finanzen, der Beschäftigung und der Ausbildung [BS]
  Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken [BS] Minister der Inneren Angelegenheiten und des Öffentlichen Dienstes [BS]
  Minister van Binnenlandse Zaken [BS] Minister des Innern [BS]
  Minister van Financiën, Internationale Betrekkingen, Gezondheid, Gezin en Bejaarden, Sport en Toerisme (Duitstalige Gemeenschap) [BS] Minister für Finanzen, internationale Beziehungen, Gesundheit, Familie und Senioren, Sport und Tourismus (Deutschsprachige Gemeinschaft) [BS]
  Minister van Justitie [BS] Minister der Justiz [BS]
  Minister van Landbouw en Middenstand [BS] Minister für Mittelstand und Landwirtschaft [BS]
  Minister van Leefmilieu, Natuurlijke Hulpbronnen en Landbouw (Waals Gewest) [BS] Minister der Umwelt, der Naturschätze und der Landwirtschaft (Wallonische Region) [BS]
  Minister van Leefmilieu, Natuurlijke Hulpbronnen en Landbouw [BS] Minister der Umwelt, der Naturschätze und der Landwirtschaft [BS]
  Minister van Onderzoek, Technologische Ontwikkeling, Sport en Internationale Betrekkingen [BS] Minister der Forschung, der Technologischen Entwicklung, der Sport und der Internationalen Beziehungen
  Minister van Ruimtelijke Ordening, Uitrusting en Vervoer [BS] Minister der Raumordnung, der Ausrüstung und des Transportwesens [BS]
  Minister van Sociale Actie, Huisvesting en Gezondheid [BS] Minister der Sozialen Maßnahmen, des Wohnungswesens und des Gesundheitswesens [BS]
  Minister van Staat Staatsminister [GE]
  Minister voor Jeugd, Vorming, Media en Sociale Aangelegenheden (Duitstalige Gemeenschap) [BS] Minister für Jugend, Ausbildung, Medien und Soziales (Deutschsprachige Gemeinschaft) [BS]
  Minister-president (Duitstalige Gemeenschap) [BS] Ministerpräsident (Deutschsprachige Gemeinschaft) [BS]
  Minister-president van de Waalse Regering, belast met Economie, Buitenlandse Handel, KMO's, Toerisme en Patrimonium [BS] Minister-Vorsitzender der Wallonischen Regierung, beauftragt mit der Wirtschaft, dem Außenhandel, den KMB, dem Tourismus und dem Erbe [BS]
  Ministerie van Binnenlandse Zaken en Ambtenarenzaken, (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Openbaar Ambt) Ministerium des Innern und des Öffentlichen Dienstes, (Ministerium des Öffentlichen Amtes [GE])
  Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Ministerium der Auswärtigen Angelegenheiten, des Außenhandels und der Entwicklungszusammenarbeit
  Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap [BS] Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft [BS, RDG]
  Ministerie van Economische Zaken [BS] Ministerium der Wirtschaftsangelegenheiten, (Wirtschaftsministerium)
  Ministerie van Financiën [BS] Ministerium der Finanzen, Finanzministerium
  Ministerie van het Waalse Gewest [BS] Ministerium der Wallonischen Region [BS]
  Ministerie van Justitie Ministerium der Justiz, (Justizministerium)
  Ministerie van Landbouw Ministerium der Landwirtschaft, (Landwirtschaftsministerium, Ministerium für Landwirtschaft)
  Ministerie van Landsverdediging [BS] Ministerium der Landesverteidigung
  Ministerie van Middenstand en Landbouw [BS] (Ministerium des Mittelstandes, (Ministerium für den Mittelstand))
  Ministerie van Sociale Voorzorg Ministerium der Sozialfürsorge, (Sozialfürsorgeministerium)
  Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu [BS] (Ministerium der Volksgesundheit und der Umwelt, (Ministerium für Volksgesundheit und Umweltschutz, Ministerium für Gesundheitswesen und Umwelt))
  Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid [BS] Ministerium der Beschäftigung und der Arbeit
  Ministerie van Verkeer en Infrastructuur [BS], (vroeger: Ministerie van Verkeerswezen) Ministerium des Verkehrswesens und der Infrastruktur, (früher: Ministerium des Verkehrswesens)
  ministerieel ambtenaar Amtsperson
  Ministerieel besluit tot vaststelling van ... [RvS] Ministerieller Erlass zur Festlegung der ..., Ministerieller Erlass zur Bestim­mung der ... [SR]
  Ministerraad [INBEL] Ministerrat [INBEL]
  minuut Urschrift (einer Urkunde)
  misbruik van gezag Missbrauch der Autorität
  misbruik van macht, machtsmisbruik Missbrauch der Macht
  misdaad [SW] Verbrechen
  misdaden en wanbedrijven strekkende tot het verhinderen of vernietigen van het bewijs van de burgerlijke staat van kinderen [SW] Verbrechen und Vergehen zur Verhinderung oder zur Vernichtung des Nachweises über den Personenstand des Kindes
  misdaden en wanbedrijven tegen de openbare veiligheid [SW] Verbrechen und Vergehen gegen die öffentliche Sicherheit
  misdaden en wanbedrijven tegen de orde der familie en tegen de openbare zedelijkheid [SW] Verbrechen und Vergehen gegen die Familienordnung und gegen die öffentlichen Sittlichkeit
  misdaden en wanbedrijven tegen personen [SW] Verbrechen und Vergehen gegen die Person
  misdadig gedrag [SW] verbrecherisches Verhalten
  misdadige kuiperij [SW] Machenschaft
  misdrijf [SW] strafbare Handlung
  misdrijf tegen de openbare orde [SW] strafbare Handlung gegen die öffentliche Ordnung
  misdrijven betreffende veeziekten [SW] strafbare Handlungen bei Viehseuchen
  miskenning van het evenredigheidsbeginsel [BS] Missachtung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes [BS]
  misleiden täuschen
  mobiele groep mobile Gruppe
  mobiele permanentie Mobilpermanenz
  mobilisatie Mobilmachung
  monetair beleid [INBEL] Währungspolitik [INBEL]
  monster (van een munt) [SW] Muster (einer Münze)
  motie [INBEL] Antrag [INBEL]
  Multilateraal Verdrag voor Investeringen (MAI) (verdrag tussen 29 OESO-lidstaten dat het Westerse ondernemingen makkelijker moet maken om te investeren in ontwikkelingslanden) Multilaterales Abkommen über Investitionen (MAI) [GE]
  munt van ander metaal [SW] andere Metallmünze
  muntstempels [SW] zur Münzabfertigung bestimmte Stempel und Prägestempel
  muntwet [SW] Münzgesetz
  Museum voor het Kostuum en de Kant Museum für Kostüm und Spitze
  Museum voor sierkunst (Gent) Kunstgewerbemuseum (Gent)
  Muur (van Geraardsbergen, wielrennen) Mauer (von Geraardsbergen, Rennradfahren)
  muziekacademie [BS] Musikakademie [BS, Eupen, GE] (= musikalische Früherziehung, Musikerziehung, Kammermusik, Diktion, Deklamation, Schauspiel, Ballett)
  myriameter zehntausend Meter
  naam voor/na het huwelijk [BS] Name vor/nach der Eheschließung [BS]
  naamloze vennootschap (NV) Aktiengesellschaft (AG) [DBG]
  naar de onderscheidingen in de vorige artikelen gemaakt nach den in den vorhergehenden Artikeln aufgestellten Unterscheidungsmerkmalen
  Natuurpark Hoge Venen - Eifel Naturpark Hohes Venn - Eifel
  Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en Hygiëne in het Bouwbedrijf Nationaler Ausschuss für Sicherheit und Hygiene in der Bauindustrie
  Nationaal Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking (NCOS) Nationales Zentrum für Entwicklungshilfe
  nationaal commissaris Nationalkommissar
  Nationaal Congres (1830) Nationalkongress (1830) [BF]
  Nationaal Fonds voor de Letterkunde Nationalstiftung zur Förderung der Literatur
  Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (NFWO) Belgischer Nationalfonds für wissenschaftliche Forschung, Nationaler Fonds für wissenschaftliche Forschung
  Nationaal Geografisch Instituut Nationalgeografisches Institut
  Nationaal Instituut voor Landbouwkrediet (NILK) Landwirtschaftskredit, Landesinstitut für Landwirtschaftskredit
  Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers Landesinstitut für Kriegsinvaliden, Kriegsopfer und Kriegsteilnehmer
  Nationaal Instituut voor Statistiek (NIS) Landesinstitut für Statistik, Landesamt für Statistik, Nationales Institut für Statistik, Nationales Statistisches Amt, Nationales Statistikinstitut [GE, DBG]
  nationaal magistraat [BS] Nationalmagistrat [BS, GE]
  Nationaal Onderzoeksinstituut voor Arbeidsomstandigheden (NOVA), (vroeger: Instituut voor de Verbetering van de Arbeidsvoorwaarden) Nationales Forschungsinstitut für Arbeitsbedingungen
  Nationaal Pensioenfonds voor Mijnwerkers Nationaler Rentenfonds für Bergleute
  Nationaal Scheepvaartmuseum Das nationale Schifffahrtsmuseum
  Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten Nationale Vereinigung der sozialistischen Krankenkassen
  Nationale Arbeidsraad (NAR) Nationaler Arbeitsrat (NAR)
  Nationale Bank van België (NBB) Belgische Nationalbank (BNB)
  Nationale Commissie van de Magistratuur Nationale Kommission der Magistratur [GE]
  Nationale Confederatie van het Bouwbedrijf (NACEBO) Nationale Konföderation des Baugewerbes, Nationale Vereinigung des Baugewerbes, Landesverband des Baugewerbes
  nationale culturele en wetenschappelijke instellingen [INBEL] nationale kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen [INBEL]
  Nationale Dienst voor de Afzet van Land- en Tuinbouwproducten (NDALTP) Belgisches Amt für den Absatz von Landwirts- und Gartenbauerzeugnissen, Nationales Büro für Absatzförderung von Agrarprodukten, Landesinstitut für den Absatz von Landwirtschafts- und Gartenbauprodukten, Nationales Amt zur Förderung von Landwirtschafts- und Gartenbauprodukten, Belgisches Amt für den Absatz von Landwirtschafts- und Gartenbauerzeugnissen, Landesamt für den Absatz landwirtschaftlicher Produkte
  Nationale Discotheek van België Nationaldiskothek von Belgien
  Nationale Federatie der Houthandelaars Belgischer Holzhandelsverband
  Nationale Federatie der Zagerijen Nationale Vereinigung der Sägereien
  Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Splijtstoffen (NIRAS) Nationale Einrichtung für radioaktive Abfälle und angereicherte Spaltmaterialien (NERAS), Nationale Organisation für die Entsorgung radioaktiver Abfälle, Nationales Amt für die Behandlung von radioaktiven Abfallstoffen (ONDRAF) [GE], Institut für radioaktiven Abfall und spaltbare Materialien (ONDRAF) [GE]
  Nationale Investeringsmaatschappij Nationale Investitionsgesellschaft
  Nationale kas voor beroepskrediet Landeskasse für beruflichen Kredit, Berufskredit [GE]
  Nationale Loterij Nationallotterie
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) Nationale Eisenbahngesellschaft, Nationale belgische Eisenbahngesellschaft, Belgische Staatsbahnen
  Nationale Maatschappij der Buurtspoorwegen Nationale Kleinbahngesellschaft (NKG)
  Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid (NMKN) Kreditanstalt für die Industrie (KfI), (Nationale Gesellschaft für den Kredit an die Industrie)
  (nationale) Orde van Advocaten (nationale) Anwaltsberufsvereinigung [GE]
  Nationale trofee voor sportverdienste Sportverdiensttrophäe [GE]
  Nationale Zuiveldienst Nationales Amt für Milch und deren Nebenprodukte, Nationales Amt für Milch und Milcherzeugnisse
  Nederlandse Cultuurgemeenschap (1968-1980) niederländische Kulturgemeinschaft (1968-1980)
  nederleggingsakte Hinterlegungsakte, Hinterlegungsurkunde
  netto te financieren saldo [BS] netto zu finanzierender Saldo [BS]
  Neutraal-Moresnet (1815-1919) Neutral-Moresnet (1815-1919)
  NGV-keuring [SBAT] (Kontrolle der N.G.V.-Anlage [AS])
  niet-toegestane samenscholing, verboden samenscholing nicht-genehmigte Ansammlung
  niet van toepassing zijn op auf ... keine Anwendung finden
  niet-huishoudelijk afval [BS] nichthäusliche Abfälle [BS]
  Nieuwe Gemeentewet (NGW) Neues Gemeindegesetz
  nieuwe overdrachten van bevoegdheden [INBEL] neue Machtübertragungen [INBEL]
  nieuwe politieke cultuur (NPC) neue politische Kultur [GE]
  nieuwjaarsreceptie voor de overheden van het land Neujahrsempfang für die Behörden des Landes [GE]
  Nieuwpoort Nieuwpoort
  Nieuwpoortse haring Nieuwpoorter Hering
  Nijvel Nivelles
  nijverheidsinrichting [SW] Industrieunternehmen
  notaris Notar
  officieel kennis krijgen van amtlich Kenntnis erhalten von
  Officier in de Kroonorde [BS] Offizier des Kronenordens [BS]
  Officier in de Leopoldsorde [BS] Offizier des Leopoldordens [BS]
  Officier in de Orde van Leopold II [BS], Officier in de Leopold-II-orde [BS] Offizier des Leopold-II-Ordens [BS], Offizier des Ordens von Leopold II [BS]
  officier van de gerechtelijke politie Beamter der Gerichtspolizei
  officier van gezondheid Sanitätsbeamter
  officier van justitie Justizbeamter
  officier van politie Polizeibeamter
  Officierskruis Ehrenkreuz Offizier [GE]
  om aan het gevraagde te voldoen mit der Bitte um Erledigung
  om bij het dossier te voegen beiliegende Unterlagen zur Akte nehmen zu wollen
  omheining Zaun
  omkoping [SW] Bestechung
  omkoping van ambtenaren Beamtenbestechung [GE]
  Ommegang (Brussel) (Brüsseler) Ommegang, Umzug der Zünfte
  omniumverzekering Vollkaskoversicherung
  omschutting [SW] Einfriedigung
  omstandig advies uitbrengen [BS] einen ausführlichen Bericht unterbreiten [BS]
  onbekwaamheid [SW] Unfähigkeit; Entmündigung
  onbekwaamheid, uitsluiting en ontzetting van de voogdij [BW] Unfähigkeit zur Vormundschaft, Ausschließung von der Vormundschaft und Entziehung der Vormundschaft [BS]
  onbekwaamverklaarde [SW, BW] Entmündigter [BS]
  onbesmette ophooggronden [BS] nichtverschmutzter Aushub [BS]
  onder een vermomming [SW] unter einer Verkleidung
  onder voorzitterschap van rechter (...) [BS] unter dem Vorsitz des Richters (...) [BS]
  onderafdeling [BS] Unterabschnitt [BS]
  onderdak verschaffen [SW] Wohnung gewähren
  ondergane hechtenis [SW] erlittene Haft
  ondergeschikte Untergebener
  ondergeschikte bevelhebber (van de openbare macht) Unterbefehlshaber (der öffentlichen Gewalt)
  ondergeschikte openbare besturen [BS] untergeordnete öffentliche Behörden [BS]
  onderneming voor cinematografie [SW] Filmunternehmen
  onderneming voor radio-omroep [SW] Rundfunkunternehmen
  onderneming voor toneelvoorstellingen [SW] Theaterunternehmen
  onderrichting Anleitung
  ondervoorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg Vizepräsident des Gerichts Erster Instanz
  ondervoorzitter van de Senaat [FVD] Vizepräsident des Senats [FVD]
  ondervoorzitter van een partij [FVD] Vizepräsident einer Partei [FDV]
  onderwerp van het beroep (Arbitragehof) [BS] Gegenstand der Klage (Schiedshof) [BS]
  onderwijs [INBEL] Unterrichtswesen [INBEL]
  onderwijsaangelegenheden Unterrichtsangelegenheiten [RDG]
  onderzoek op echtheid Echtheitsprüfung
  onderzoeksrechter Untersuchungsrichter
  ongewenste seksuele intimiteiten op het werk sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz [GE]
  onherroepelijk geworden rechtskräftig
  onherroepelijk worden Rechtskraft erlangen
  onmiddellijk lager nächstniedrig
  onrechtmatig pflichtwidrig
  onroerende voorheffing Immobilienvorabzug [GE]
  onthaasting Entschleunigung, Enthastung
  ontbinding van het huwelijk [BW] Eheauflösung [BS]
  onthaalmoeder Tagesmutter
  ontmijning Kampfmittelräumung [GE], Entmunitionierung [GE]
  ontmijningsdienst Entminisierungsdienst [GE], Kampfmittelräumdienst [GE]
  ontuchtige handeling unzüchtige Handlung [GE]
  ontvangkantoor van de belastingen Steuereinnahmeamt [GE]
  ontvluchte [SW] Entwichene
  ontvluchten [SW] entweichen
  ontvluchting van gevangenen [SW] Entweichen der Gefangenen
  ontvoering van minderjarigen [SW] Entführung Minderjähriger
  ontvoogding [BW] Mündigkeitserklärung [BS]
  ontwerp van decreet Dekretsentwurf [BS], Dekretentwurf [RDG]
  ontwerp van wet, wetsontwerp [INBEL] Gesetzesvorschlag [BS], (Gesetzesentwurf [INBEL])
  ontzetting van bepaalde politieke en burgerlijke rechten [SW] Aberkennung gewisser öffentlicher und bürgerlicher Rechte
  ontzetting van rechten [SW] Verlust von Rechten
  Onze-Lieve-Vrouwekathedraal (Antwerpen) Kathedrale zu Unserer Lieben Frau (Antwerpen)
  Onze-Lieve-Vrouwekerk (Brugge, Kortrijk, Poperinge, Dendermonde, Rupelmonde) Liebfrauenkirche (Brügge, Kortrijk, Poperinge, Dendermonde, Rupelmonde)
  Onze-Lieve-Vrouw Ter Duinen (Koksijde) Liebfrauenkirche in den Dünen (Koksijde)
  Onze Minister van ... is ermee belast in Onze naam bij de Kamer van volksvertegenwoordigers het ontwerp van wet in te dienen waarvan de tekst hierna volgt: [RvS] Unser Minister des/der ... wird damit beauftragt, der Abgeordnetenkammer in Unserem Namen den Gesetzesentwurf mit folgendem Wortlaut: [SR]
  Onze Minister van Buitenlandse Zaken en Onze Minister van ... zijn ermee belast het ontwerp van wet, waarvan de tekst hierna volgt, in Onze naam aan de Wetgevende Kamers voor te leggen en bij de Senaat in te dienen: [RvS] Unser Minister der Auswärtigen Angelegenheiten (und Unser Minister ...) wird (werden) damit beauftragt, in Unserem Namen den gesetzgebenden Kammern den Gesetzesentwurf mit folgendem Wortlaut vorzulegen und ihn im Senat einzubringen/vorzulegen : [SR]
  Onze Minister van ... en Onze Minister van ... zijn ermee belast het ontwerp van wet, waarvan de tekst hierna volgt, in Onze naam aan de Wetgevende Kamers voor te leggen en bij de Kamer van volksvertegenwoordigers in te dienen: [RvS] Unser Minister des/der ... und Unser Minister des/­der ... werden damit beauftragt, in Unserem Namen den ge­setzgebenden Kammern den Gesetzesentwurf mit fol­gendem Wortlaut vorzulegen und ihn in der Abgeord­netenkammer einzubringen: [SR]
  Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit. Onze minister bevoegd voor ... is belast met de uitvoering van dit besluit. De Minister van ... is belast met de uitvoering van dit besluit. Het lid van het College bevoegd voor ... is belast met de uitvoering van dit besluit. [RvS] Unser Minister der Justiz ist mit der Durchführung dieses Erlasses beauftragt. Unser Minister, zu dessen Zuständigkeitsbereich ... gehört, ist mit der Durchführung dieses Erlasses beauf­tragt. Der Minister ... ist mit der Durchführung dieses Erlas­ses beauftragt. Das für ... zuständige Mitglied des Kollegiums ist mit der Durchführung dieses Erlasses beauftragt. [SR]
  Onze Minister van Justitie en Onze Minister van Financiën zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit. De minister (het lid van het College) bevoegd voor ... en de minister (het lid van het College) bevoegd voor ... zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit. [RvS] Unser Minister der Justiz und Unser Minister der Finanzen sind jeder für seinen Bereich mit der Durchführung dieses Erlasses beauftragt. Der für ... zuständige Minister (Das für ... zuständige Mitglied des Kollegiums) und der für ... zuständige Minister (das für ... zuständige Mitglied des Kollegiums) sind jeder für seinen Bereich mit der Durchführung dieses Erlasses beauf­tragt. [SR]
  oogmerk [SW] Absicht
  oorlogsschip [SW] Kriegsfahrzeug
  Oostende Ostende
  Oostenrijkse Nederlanden (1596-1621, 1713-1790) Österreichische Niederlande (1596-1621, 1713-1790) [BF]
  Oostenrijkse Successieoorlog (1740-1748) österreichischer Erbfolgekrieg (1740-1748)
  Oosterstaketsel (Oostende) Ostmole (Ostende)
  Oost-Vlaanderen Ostflandern
  op 30 juni van het volgende burgerlijke jaar [BS] am 30. Juni des Kalenderjahres [BS]
  op aangifte van auf Anzeige
  (Koninklijk Besluit) Op de voordracht van Onze Minister van ... [RvS] (Königlicher Erlass) Auf Vorschlag Unseres Mini­sters des/der ... [SR]
  Op de openbare terechtzitting van (...), onder voorzitterschap van rechter (...) ter vervanging van voorzitter (...), wettig verhinderd, zijn verschenen Mr. (...), hebben de rechters-verslaggevers (...) verslag uitgebracht, zijn de voornoemde advocaten gehoord, is de zaak in beraad genomen. (Arbitragehof) [BS] Auf der öffentlichen Sitzung vom (...), unter dem Vorsitz des Richters (...) in Vertretung des gesetzmäßig verhinderten Vorsitzenden (...), erschienen RA (...), haben die referierenden Richter (...) Bericht erstattet, wurden die vorgenannten Rechtsanwälte angehört, wurde die Rechtssache zur Beratung gestellt. (Schiedshof) [BS]
  Op 1 juni 1998 treden in werking: 1° de wet (het decreet, de ordonnantie) van ... betreffende ... 2° dit besluit. [RvS] Am 1. Juni 1998 treten in Kraft: 1. das Gesetz (das Dekret / die Ordonnanz) vom ... über ...; 2. dieser Erlass. [SR]
  op een abnormaal peil houden auf einer ungewöhnlichen Höhe halten
  op gemeenschapsniveau regelen, op het niveau van de/een Gemeenschap regelen vergemeinschaften
  Op het ogenblik van de rechtsingang en later dienen de partijen in persoon of bij advocaat te verschijnen. [GerW] Bei der Einleitung der Sache und später sind die Parteien verpflichtet, entweder persönlich zu erscheinen oder sich durch einen Rechtsanwalt vertreten zu lassen. [BS]
  op het ogenblik van het feit zur Tatzeit
  op klacht van auf Antrag
  op tegenspraak in Anwesenheit
  op tegenspraak veroordelen in einem Anwesenheitsverfahren verurteilen
  op verkenning uitzenden zu Erkundungszwecken aussenden
  opbrengst van geconsolideerde leningen (langer dan één jaar) [BS] Ertrag der konsolidierten Anleihen (länger als 1 Jahr) [BS]
  opcentiemen heffen op [INBEL] Steuerzuschläge erheben auf [INBEL]
  openbaar ambt öffentliche Beamteneigenschaft, öffentliche Beamtentätigkeit
  openbaar bestuur öffentliche Verwaltung
  Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) Öffentliches Sozialhilfezentrum (ÖSHZ) [Eupen, GE]
  openbaar effect Staatspapier
  openbaar eigendom öffentlicher Besitz
  openbaar mandaat öffentlicher Auftrag
  openbaar ministerie, parket Staatsanwaltschaft
  openbare ambtenaar öffentlicher Bediensteter
  openbare bediening öffentliche Angestellteneigenschaft, öffentliche Angestelltentätigkeit
  openbare betrekking öffentliches Amt
  openbare bewaarder öffentlicher Verwahrer
  openbare bewaarplaats öffentlicher Verwahrungsort
  openbare bijeenkomst öffentliche Versammlung
  openbare instelling öffentliche Anstalt
  openbare macht [SW] öffentliche Gewalt
  openbare officier öffentlicher Beamter
  openbare plaats [SW] der Öffentlichkeit zugänglicher Ort
  openbare plechtigheid van een eredienst öffentliche Zeremonie einer Religion
  openbare rust öffentliche Ordnung
  openbare schennis van de goede zeden [SW], openbare zedenschennis öffentliche Verletzung der guten Sitten
  openbare trouw öffentlicher Glauben
  openbare vermakelijkheid [SW] öffentliche Veranstaltung
  Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) Öffentliche Flämische Abfallentsorgungsgesellschaft [GE]
  openbare werken [INBEL] öffentliche Arbeiten [INBEL]
  openlijk handelen offen handeln
  openlijk tentoonstellen [SW] den Blicken der Öffentlichkeit aussetzen
  opgeheven aufgehoben
  Opgeheven worden: 1° het ... besluit van ... betreffende ..., 2° het ... besluit van ..., gewijzigd bij de ... besluiten van ... en ... [RvS] Aufgehoben werden: 1.  der ... Erlass vom ... über ...; 2.  der ... Erlass vom ..., geändert durch die ... Erlasse vom ... und vom ... [SR]
  ophangingstest [SBAT] (Aufhängungstest [AS])
  opmeting Aufnahme
  opperwachtmeester (OWM) [Rijkswacht] Oberwachtmeister (OWM) [Gendarmerie]
  oprichting (van een vennootschap) Gründung (einer Gesellschaft) [DBG]
  Oproep 2020 (VTM-programma), Opsporing verzocht Fahndungssendung [GE]
  oproerige bijeenkomst [SW] aufrührerische Versammlung
  opsluiting Zuchthausstrafe
  opsluitingshuis [SW] Zuchthaus
  opsporing Suchmaßnahme
  op straffe van nietigheid [GerW] zur Vermeidung der Nichtigkeit [BS]
  opvang van migranten [INBEL] Aufnahme von Einwanderern [INBEL]
  opvangcentrum (voor asielaanvragers) Auffangzentrum (für Asylbewerber) [GE]
  (Besluit van een gemeenschaps- of gewestregering of van een college) Op voorstel van de Minister van ...; Op voorstel van het lid van het College belast met ... [RvS] (Erlass einer Regierung oder eines Kollegiums) Auf Vorschlag des Ministers des/der ...; Auf Vorschlag des mit ... beauftragten Mitglieds des Kollegiums [SR]
  (Koninklijk Besluit) Op de voordracht van Onze Minister van ... en Onze Minister van ... [RvS] (Königlicher Erlass) Auf Vorschlag Unseres Mini­sters des/der ... und Unseres Ministers des/der [SR]
  (Besluit van een gemeenschaps- of gewestregering of van een college) Op voorstel van de Minister van ... en de Minister van ...; Op voorstel van het lid van het College belast met ... en het lid van het College belast met ... [RvS] (Erlass einer Regierung oder eines Kollegiums) Auf Vorschlag des Ministers des/der ... und des Mini­sters des/der ...; Auf Vorschlag des mit ... beauftragten Mitglieds des Kollegiums und des mit ... beauftragten Mit­glieds des Kollegiums [SR]
  Op de voordracht van Onze Minister van ... en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers [RvS] Auf Vorschlag Unseres Ministers des/der ... und im Einverständnis mit Unseren Ministern, die im Rat dar­über beraten haben [SR]
  op verzoek van de meest gerede partij auf Antrag der zuerst handelnden Partei
  opzettelijk doden en opzettelijk toebrengen van lichamelijk letsel [SW] vorsätzliche Tötung und vorsätzliche Körperverletzung
  Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw Belgisches Forschungszentrum für Straßenbau
  Orde der Geneesheren Ärzteberufskammer [GE]
  Orde van de Zilveren Palmen Silberpalmenorden [GE]
  ordonnancering (van de betaling) Anweisung (der Bezahlung)
  ordonnantie [INBEL] Ordonnanz [INBEL]
  Ordonnantie betreffende de milieuvergunning [RvS] Ordonnanz betreffend die Um­welt­genehmigung, Ordonnanz bezüglich der Umweltgenehmigung [SR]
  organieke wet [BS] Grundlagengesetz [BS], organisierendes Gesetz [BS]
  Oudenaarde Oudenaarde
  ouderdomspensioen Alterspension [GE]
  oud-strijders Kriegsveteranen [GE]
  overheidsbedrijf [INBEL] öffentliches Unternehmen [INBEL]
  overheidsschuld [INBEL] Staatsschuld [INBEL]
  overlappende vergaderingen [INBEL] sich überschneidende Volksversammlungen [INBEL]
  overlijden van de man/vrouw [BS] Tod des Ehemanns/der Ehefrau [BS]
  overlijdensakte [BS] Sterbeurkunde [BS]
  overspel en dubbel huwelijk [SW] Ehebruch und Doppelehe
  overtreding [SW] Übertretung, Zuwiderhandlung
  overtreding van de begrafeniswetten [SW] strafbare Handlung gegen die Beerdigungsgesetze
  Overwegende ... (opgave van de redenen waarom een beroep wordt gedaan op de dringende noodzakelijkheid) [RvS] In der Erwägung, dass ... (Begründung der Dringlich­keit) [SR]
  overweldigen [SW] mit Gewalt besetzen
  Pacificatie van Gent (1576. Bij de Pacificatie van Gent komen de zuidelijke en noordelijke provincies overeen zich gezamenlijk tegen de politiek van Filips II te verzetten.) Pazifikation von Gent (1576. In der Pazifikation von Gent vereinbaren die südlichen und nördlichen Provinzen, gemeinsam gegen die Politik Philipp II. Widerstand zu leisten.)
  Paleis der Natie (Brussel) Palast der Nation (Brüssel)
  paneel met/van de Rechtvaardige Rechters (Lam Gods, Gent) Tafel mit den gerechten Richtern (Genter Altar)
  paracommando's Fallschirmjäger [GE, DK]
  parallel onderzoek Parallelrecherche [GE]
  paritaire commissie paritätische Kommission
  parket bij de politierechtbank Staatsanwaltschaft beim Polizeigericht [Eupen]
  parlementair initiatiefrecht [INBEL] parlamentarisches Initiativrecht [INBEL]
  Parlementaire Handelingen [BS] Parlamentsannalen [BS]
  parlementaire onderzoekscommissie parlamentarische Untersuchungskommission [GE]
  parlementaire onschendbaarheid parlamentarische Immunität [GE]
  Parlementaire Stukken [BS] Parlamentsdokumente [BS]
  parlementslid [INBEL] Parlamentsmitglied [INBEL]
  parlementsverkiezingen [INBEL] Parlamentswahlen
  parochie Pfarramt [Eupen]
  Partij voor Nieuwe Politiek (PNP) (de partij opgericht door Paul Marchal) Partei für Neue Politik (PNP) [GE]
  partijbureau [FVD] Parteivorstand [FVD]
  pastoor Pfarrer [Eupen]
  patriciërshuis, patriciërswoning (Brugge, Gent) Patrizierhaus (Brügge, Gent)
  Patronale Groepering der Handels- en Scheepvaartburelen Arbeitgeberverband der Handel- und Schifffahrtsgesellschaften
  personenbelasting [INBEL] Personensteuer [INBEL]
  persoonsgebonden materies [INBEL], persoonsgebonden aangelegenheden personenbezogene Angelegenheiten [INBEL, RDG]
  Plaatselijk Tewerkstellingsagentschap (PWA) Lokale Beschäftigungsagentur (LBA) [GE]
  plaatsvervangend [BS] stellvertretend
  plakzegel [SW] Klebemarke
  Planbureau Planbüro [GE]
  (Plantsoendienst) Stadtgärtnerei [Eupen], Gartenbauamt
  plattelandsvernieuwing ländliche Erneuerung [GE]
  pleegvoogdij [BW] Pflegevormundschaft [BS]
  pleging, plegen van het misdrijf [SW] Begehung der strafbaren Handlung
  plenaire vergadering (van de Kamers) [BS] Plenarsitzung (der Kammern) [BS, RDG]
  plundering [SW] Plünderung
  poging tot brandstichting [SW] Versuch der Brandstiftung
  poging tot misdaad [SW] Versuch eines Verbrechens
  poging tot namaking [SW] Versuch des Nachmachens
  poging tot ontvluchting [SW] Versuch des Entweichens
  poging tot vernieling [SW] Versuch der Zerstörung
  poging tot wanbedrijf [SW] Versuch eines Vergehens
  politiebureau Polizeiwache [Eupen]
  politiecommissariaat Polizeikommissariat
  politiegevangenisstraf Polizei-Gefängnisstrafe
  politiek secretaris van een partij [FVD] politischer Sekretär einer Partei [FVD]
  politieofficier Polizeioffizier
  Politierechtbank Polizeigericht
  politierechter, rechter in de politierechtbank Polizeirichter
  politiestraf [SW] Polizeistrafe
  politiezaak [SW] Polizeisache
  politiezone Polizeizone
  portier [SW] Türhüter
  praalgraf Prunkgrab
  praalwagen Prunkwagen
  prent [SW] Zeichnung
  prijs- en inkomensbeleid [INBEL] Preis- und Einkommenspolitik [INBEL]
  Prinsbisdom Luik Fürstbistum Lüttich
  probatiecommissie Bewährungskommission [Eupen]
  procedurefout Formfehler [GE]
  procesakten in strafzaken strafrechtliche Verfahrensunterlagen
  procureur des Konings Prokurator des Königs
  procureur-generaal Generalprokurator
  proosdij (van Sint-Donaas, Brugge) Propstei (Brügge)
  provinciaal opleidingscentrum voor politiepersoneel provinziales Trainings- und Ausbildungszentrum der Polizei
  provinciaal rampenplan (provinzieller Katastrophenplan), Katastrophenplan [GE]
  provincie [INBEL] Provinz [INBEL]
  provincieraad Provinzialrat [GE]
  provincieraadslid, lid van een provincieraad Provinzialrat [RDG]
  Psycho-Medisch-Sociaal Centrum, PMS-Centrum Psycho-Medizinisches-Soziales Provinzialzentrum [Eupen], Sozial-Psychologisches Zentrum [Eupen, GE], SPZ-Zentrum, schulpsychologischer Dienst [GE], PMS-Zentrum [GE]
  quaestor (Kamer van Volksvertegenwoordigers) Quästor (Abgeordnetenkammer)
  Quaestuur (Kamer van Volksvertegenwoordigers) Quästur [GE]
  Raad van de Duitstalige Gemeenschap [INBEL] Rat der Deutschsprachigen Gemeinschaft [INBEL, RDG, BF]
  Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest [INBEL] Rat der Region Brüssel-Hauptstadt [INBEL]
  Raad van State [BS, INBEL] Staatsrat [BS, INBEL, RDG]
  Raad van State. Vademecum betreffende de toepassing van de nieuwe procedureregels [BS] Staatsrat. Vademekum über die Anwendung der neuen Verfahrensregeln [BS]
  Raad van Vlaanderen (hist.) Rat von Flandern (hist.)
  Raad voor Journalistiek [DM] Rat für deontologische Fragen [GE], Presserat [GE]
  Raadkamer Ratskammer [GE]
  raadsheer (Hof van Beroep, Arbeidshof, Hof van Cassatie) Gerichtsrat (im Appellationshof, Arbeitshof, Kassationshof)
  Rampenfonds Katastrophenfonds
  randgemeente Randgemeinde [GE]
  recht om te stemmen en te kiezen aktives Wahlrecht
  recht om verkozen te worden passives Wahlrecht
  recht van genade, genaderecht Gnadenrecht
  Rechtbank van Eerste Aanleg Gericht Erster Instanz
  Rechtbank van Koophandel Handelsgericht
  rechten Gebühren
  rechter (Arbitragehof) [BS] Richter (Schiedshof) [BS]
  rechter in handelszaken konsularischer Richter
  rechter in sociale zaken Sozialrichter
  rechter-commissaris Konkursrichter, kommissarischer Richter
  rechter-verslaggever (Arbitragehof) [BS] referierender Richter (Schiedshof) [BS]
  rechterlijk bevel gerichtlicher Befehl
  rechterlijk kanton Gerichtskanton
  rechterlijke beschikking gerichtliche Anordnung
  rechterlijke beslissing Gerichtsentscheidung
  rechtsbedeling Rechtspflege
  rechtspersoonlijkheid Rechtspersönlichkeit
  rechtspleging (Arbitragehof) [BS] Verfahren (Schiedshof) [BS]
  rechtsplegingsvergoeding [BS] Prozesskostenentschädigung [BS]
  rechtstreeks verkiezen bij algemeen stemrecht [INBEL] bei allgemeinem Wahlrecht direkt wählen [INBEL]
  rechtstreeks verkozen senator [INBEL] direkt gewählter Senator [INBEL]
  rechtvaardigingsgronden Rechtfertigungsgründe
  recidivist Rückfälliger, Wiederholungstäter [GE]
  recreatiegebied (gewestplan) [BS] Freizeitgebiet (Sektorenplan) [BS]
  regent Regent
  Regering van de Duitstalige Gemeenschap [INBEL] Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft [INBEL]
  regeringscommissaris Regierungskommissar [GE]
  Regie der Gebouwen Verwaltung der Gebäude, Gebäuderegie
  Regie der Luchtwegen Belgische Flughäfen- und Flugstreckenverwaltung, (Luftfahrregie [GE]), (Luftaufsichtsbehörde, [GE])
  Regie der Posterijen, De Post Postregie, Postverwaltung, Die Post
  Regie van Telegrafie en Telefonie (RTT) Telegrafen- und Telefonregie, Telefon- und Telegrafenregie, Telefon- und Telegrafenverwaltung
  Regie voor Maritiem Transport (RMT) Regie für Maritimen Transport (RMT), Regie der Seetransporte, Maritime Transportregie (RTM) [GE]
  regionale bevoegdheden [INBEL] regionale Befugnisse [INBEL]
  regionale regeling regionales Abkommen
  regionaliseren, op gewestniveau regelen, regelen op het niveau van een Gewest regionalisieren
  rei (Brugge) Gracht (Brügge)
  Reiefeest (Brugge) Grachtenfest (Brügge)
  reisorder Marschroute
  Rekenhof [BS] Rechnungshof [BS, RDG]
  rentebewijs Zinsschein
  representatieve werkgeversorganisaties [BS] repräsentative Arbeitgeberorganisationen [BS]
  representatieve werknemersorganisaties [BS] repräsentative Arbeitnehmerorganisationen [BS]
  Repressie Repression, Säuberung [BF], Säuberungswelle [RDG]
  reproductie [SW] Vervielfältigung
  Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1814) Republik der Vereinten Provinzen, Republik der Vereinigten Provinzen (1579-1814) [BF]
  reserveofficier Reserveoffizier
  Reuzenommegang (Dendermonde) Umzug der Riesen (Dendermonde)
  Ridder in de Kroonorde [BS] Ritter des Kronenordens [BS, GE]
  Ridder in de Leopoldsorde [BS] Ritter des Leopoldordens [BS]
  Ridder in de Orde van Leopold II [BS] Ritter des Leopold-II-Ordens [BS], Ritter des Ordens von Leopold II [BS]
  Ridderkruis Ehrenkreuz für Ritter [GE]
  Rijk Königreich
  Rijksarchief Staatsarchiv [Eupen] [GE]
  Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) Landesamt für Arbeitsbeschaffung (LFA) [Sankt-Vith], Arbeitsbeschaffungsbehörde
  Rijksdienst voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSZ) Landesinstitut der Sozialversicherungen für Selbständige
  Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie Landesamt für Jahresurlaub, Jahresurlaubskasse [DBG]
  Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Zentralanstalt für Familienbeihilfen für Arbeitnehmer [GE], Landesamt der Familienzulagen für Lohnempfänger, Nationalamt für Familienzulagen für Lohnarbeiter [DBG]
  Rijksdienst voor Pensioenen Landespensionsamt, Landespensionsanstalt [Werbung Föderalministerium des Öffentlichen Amtes im GE]
  Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) Landesamt für soziale Sicherheit (LASS) [DBG], Landesamt für Sozialsicherheit
  Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) Landesinstitut der Kranken- und Invalidenversicherung (in Urteilen aus Eupen), Nationalinstitut für Kranken- und Invalidenversicherung (NIKIV) [GE], Landesinstitut für Kranken- und Invalidenversicherung, Institut für Kranken- und Invaliditätsversicherung, Nationale Kranken- und Invaliditätsversicherung
  Rijksregister [BS] Nationalregister [BS]
  Rijkswacht [INBEL] Gendarmerie [INBEL]
  ristorno [INBEL] Dotation [INBEL]
  Rode Duivels (Belgische nationale voetbalploeg) Rote Teufel [GE] (belgische Fußballnationalmannschaft)
  roerende zaken bewegliche Güter
  rogatoire commissie Rechtshilfeersuchen
  rolnummer [BS] Geschäftsverzeichnisnummer [BS]
  ronddelen [SW] verbreiten
  Ronse Ronse
  ronselen [SW] einstellen
  roverij plegen [SW] Straßenraub begehen
  ruimtelijke ordening en stedenbouw [INBEL] Raumordnung und Städtebau [INBEL]
  rustdagen onderhouden Ruhetage einhalten
  rusthuis [INBEL] Pflegeheim [INBEL]
  met 's Lands zegel   gezegeld [BS] mit dem Staatssiegel versehen [BS]
  's Rijks des Königreichs
  samenloop van verscheidene misdaden [SW] Zusammentreffen mehrerer Verbrechen
  samenscholing [SW] Zusammenrottung
  samenspanning tegen [SW] Verschwörung gegen
  samenspanning van ambtenaren Vereinigung der öffentlichen Bediensteten
  samenwerking tussen de Gemeenschappen zwischengemeinschaftliche Zusammenarbeit [RDG]
  samenwerkingsakkoorden met en tussen de verschillende deelstaten [INBEL] Kooperationsabkommen zwischen den einzelnen Teilstaaten [INBEL]
  samenwonend nicht-eheliche Partnerschaft [GE], nicht-eheliche Lebensgemeinschaft [GE]
  schaduwkabinet [FVD] Schattenkabinett [FVD]
  Schatkist Staatskasse
  schatkisttoestand op kasbasis [BS] Kassenlage [BS]
  scheiding van tafel en bed [BW, BS] Trennung von Tisch und Bett [BS]
  scheidsrechter Schiedsrichter
  Scheldebekken Scheldebecken
  Scheldegotiek Scheldegotik
  Scheldevlakten Scheldeebenen
  schending van de seksuele integriteit Verletzung der sexuellen Integrität [GE]
  schending van de vrijheid veroorzaken die Freiheit beeinträchtigen
  schending van het geheim van het onderzoek Verletzung des Untersuchungsgeheimnisses [GE]
  schennis van munten [SW] Falschmünzerei, Münzen fälschen
  schennis (van de openbare zeden, van de goede zeden) [SW] Verletzung der guten Sitten
  Schepenhuis (Mechelen) Ratsherrenhaus (Mecheln)
  schijnhuwelijk Scheinheirat, Scheinehe
  Schoolpact Schulpakt
  schoolplicht Schulpflicht [RDG]
  Schoolstrijd Schulkampf
  schorsen vorläufig seines Dienstes entheben, suspendieren [GE] ; aufschieben
  schorsen (de uitoefening van een dienst) zum Stillstand bringen (die Ausübung einer Dienstverrichtung)
  schorsing (uit een ambt) Suspendierung, Dienstsuspendierung [GE]
  schouwingskaart (auto) technische Kontrollbescheinigung
  schuilplaats verschaffen [SW] Zuflucht gewähren
  schuldbevrijding Entlastungserklärung
  schuldbrief Schuldverschreibung
  schuldbrief van de openbare schuld van een vreemd land Staatsschuldverschreibung
  schuldig bevinden (X aan Y) X der Begehung Y überführen
  schuldige Schuldiger
  schutkring (wegens varkenspest) Sperrgürtel (wegen Schweinepest) [GE]
  Sectorcomité XIX van de Duitstalige Gemeenschap [BS] Sektorenausschuss XIX der Deutschsprachigen Gemeinschaft [BS]
  selectief opgehaald afval [BS] selektiv gesammelte Abfälle [BS]
  selectieve ophaling selektive Sammlung [BS]
  Senaat [INBEL] Senat [INBEL]
  senator [INBEL] Senator [INBEL, RDG]
  senator van rechtswege [INBEL] Senator von Rechts wegen [INBEL]
  seniorenacademie Seniorenakademie [GE]
  Sint-Adriaansabdij (Grimbergen) Adriani-Abtei (Grimbergen)
  Sint-Baafsabdij (Gent) Sankt-Bavo-Abtei (Gent)
  Sint-Baafskathedraal (Gent) Sankt-Bavo-Kathedrale (Gent)
  Sint-Bartholomeuskerk (Geraardsbergen) Bartholomäuskirche (Geraardsbergen)
  Sint-Bertinus(hoofd)kerk (Poperinge) Bertinuskirche (Poperinge)
  Sint-Jacobskerk (Gent, Brugge) Jakobskirche (Gent, Brügge)
  Sint-Janshospitaal (Brugge) Johannesspital (Brügge)
  Sint-Janskerk (Poperinge) Sankt-Johanneskirche (Poperinge)
  Sint-Maartenskathedraal (Ieper) Martinskathedrale (Ypern)
  Sint-Maartenskerk (Kortrijk), Sint-Martinuskerk (Aalst) Martinskirche (Kortrijk, Aalst)
  Sint-Michielsbrug, Sint-Michielshelling (Gent) Michaelsbrücke (Gent)
  Sint-Michielskerk (Gent) Michaelskirche (Gent)
  Sint-Niklaaskerk (Gent, Veurne) Nikolaikirche, Nikolauskirche (Gent, Veurne)
  Sint-Salvatorskathedraal (Brugge) Salvator-Kathedrale (Brügge)
  slagen of verwondingen [SW] Körperverletzung
  slagen toebrengen aan schlagen
  smaad [SW] Beleidigung
  smaad aan de politie, Rijkswacht Beamtenbeleidigung [GE]
  smaden [SW] beschimpfen
  snelheidsbegrenzer Geschwindigkeitsbegrenzer [AS]
  sociaal bemiddelaar Sozialschlichter [GE], Sozialvermittler [GE]
  sociaal geschil soziale Streitigkeit, Konflikt zwischen Sozialpartnern
  sociaal overleg Konzertierung der Sozialpartner, Verhandlungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern bzw. Gewerkschaften
  sociaal plan Sozialplan, Betreuungsplan für die Entlassung bzw. hinsichtlich der Neubeschäftigung von Arbeitnehmern
  sociaal secretariaat Sozialsekretariat [DBG]
  sociale identiteitskaart soziale Identitätskarte
  sociale promotie [INBEL] soziale Förderung [INBEL]
  sociale woning Sozialwohnung [GE]
  soeverein [INBEL] autonom [INBEL]
  soevereiniteit Souveränität
  Spaanse Nederlanden (1579-1596, 1621-1713) Spanische Niederlande (1579-1596, 1621-1713)
  Spaanse Successieoorlog (1701-1714) spanischer Erbfolgekrieg (1701-1714)
  Speciaal Interventie-eskadron (SIE) [Rijkswacht] Spezialeinheit ESI [GE], Sondereinheit ESI [GE]
  species van uitbaggeringen [BS] Ausbeute aus Baggerungen [BS]
  splitsing van de provincie Brabant [INBEL] Aufteilung der Provinz Brabant [INBEL]
  spoorwegpolitie Bahnpolizei [GE]
  sportinfrastructuur [INBEL] Sportinfrastruktur [INBEL]
  staat van kennelijk onvermogen [SW] Vermögensverfall
  staatshervorming [INBEL] Staatsreform [INBEL, RDG, BF]
  Staatssecretariaat voor Energie Staatssekretariat für Energie
  Staatssecretariaat voor Europa 1992 Staatssekretariat für Europa 1992
  Staatssecretariaat voor Europese Zaken en Landbouw Staatssekretariat für Europäische Angelegenheiten und Landwirtschaft
  Staatssecretariaat voor Financiën Staatssekretariat für Finanzen
  Staatssecretariaat voor het Brusselse Gewest Staatssekretariat für die Brüsseler Region
  Staatssecretariaat voor Institutionele Hervormingen (belast met de Herstructurering van het Ministerie van Openbare Werken en voor Kleine en Middelgrote Ondernemingen) Staatssekretariat für Institutionelle Reformen (beauftragt mit der Umstrukturierung des Ministeriums für Öffentliche Arbeiten und für Kleine und Mittlere Betriebe)
  Staatssecretariaat voor Kleine en Middelgrote Ondernemingen Staatssekretariat für Kleine und Mittlere Betriebe
  Staatssecretariaat voor Leefmilieu en Maatschappelijke Emancipatie Staatssekretariat für Umwelt und Gesellschaftliche Emanzipation
  Staatssecretariaat voor Middenstand en voor de Oorlogsslachtoffers Staatssekretariat für Mittelstand und für Kriegsopfer
  Staatssecretariaat voor Pensioenen Staatssekretariat für Pensionen
  Staatssecretariaat voor Volksgezondheid en Gehandicaptenbeleid Staatssekretariat für Volksgesundheit und Behindertenpolitik
  Staatssecretariaat voor Wetenschapsbeleid Staatssekretariat für Wissenschaftspolitik
  staatssecretaris [INBEL] Staatssekretär [INBEL]
  staatstussenkomst [BS] Beteiligung des Staates [BS]
  Staatsveiligheid Staatssicherheit, Staatssicherheitsdienst [GE]
  stadsarchief Stadtarchiv [GE]
  stadsarchivaris Stadtarchivar [GE]
  Stadsschaal (Poperinge) Stadtwaage (Poperinge)
  Staten-Generaal Generalstaaten, Generalstände
  Stedelijk Museum voor Actuele Kunst (SMAK, Gent) Städtisches Museum für Aktuelle Kunst (Gent)
  stemming [BS] Abstimmung [BS]
  stempel [SW] Stempel, Prägestempel
  strafbaar zijn met X mit X bedroht sein
  strafbare poging [SW] strafbarer Versuch
  strafheffingsstelsel ter bevordering van de selectieve ophalingen [BS] Regelung zur Erhebung einer Strafgebühr, um die selektive Sammlung zu fördern [BS]
  strafhuis [SW] Strafanstalt
  strafrechter Strafjustiz, Strafrichter
  Strafwetboek Strafgesetzbuch
  strekkende om in beschuldiging te doen stellen zur Einleitung eines Strafverfahrens
  strekkende om te vervolgen zur Einleitung einer Strafverfolgung
  strijdig met zuwider
  strijdig zijn met de goede zeden [SW] gegen die guten Sitten verstoßen
  strijdkrachten te land Landstreitkräfte
  strijdkrachten ter zee Seestreitkräfte
  stroop (Land van Herve) Sirup (Herver Land)
  studiebeurs Studienbeihilfe [GE, RDG]
  Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) Zentrum für Kernenergie, Forschungszentrum für Kernenergie, Kernforschungszentrum
  stuiten einstellen
  stukken in strafzaken strafrechtliche Schriftstücke
  stukken van de Raad [BS] Dokumente des Rates [BS]
  subsidiariteitsprincipe [INBEL] Subsidiaritätsprinzip [INBEL]
  subsidiëring van gemeentelijke en private sportinfrastructuren [INBEL] Bezuschussung kommunaler und privater Sportinfrastrukturen [INBEL]
  subsidietrekker [BS] Subventionsempfänger [BS]
  substituut-procureur-generaal Generalstaatsanwalt
  substituut-procureur des Konings Staatsanwalt
  Sûre Sauer, Sûre
  Syndicale Dienst SPORTA Gewerkschaftsdienst SPORTA
  Syndicale Kamer der Auto- en Motorrijwielenconstructeurs van België, Belgische Federatie der Auto- en Rijwielnijverheden (FEBIAC) Berufsverband der Automobil- und Fahrradhersteller Belgiens, Belgischer Verband der Auto- und Fahrradindustrie (FEBIAC)
  Syndicale Unie van de Belgische Middenstand Mittelstandsvereinigung, Berufsverband des Mittelstandes
  taalfaciliteiten sprachliche Sonderregelungen [BF], Spracherleichterungen [BF], sprachliche Erleichterungen [GE]
  taalgebied Sprachgebiet [RDG, JC]
  taalgebruik [INBEL] Sprachengebrauch [INBEL, RDG]
  taalgrens Sprachengrenze [BF]
  taalgroep [INBEL] Sprachgruppe [INBEL]
  taalpariteit [INBEL] Sprachparität [INBEL]
  taalstrijd Sprachenstreit [GE, HR], Sprachkampf [GE]
  taalwet Sprachengesetz [GE, BF]
  tabel van de Orde van Advocaten Standesliste der Anwälte
  technische herkeuring [SBAT] technische Nachprüfung [AS]
  Te dien einde moeten de gevangen vissen die de reglementaire afmetingen niet hebben, voorzichtig bewaard worden in nylonleefnetten van minstens twee meter lang die in de waterloop liggen, en moeten zij aan het einde van de wedstrijd, na het tellen en wegen, onmiddellijk worden vrijgelaten. [BS] Zu diesem Zweck werden die gefangenen Fische, die den vorgeschriebenen Größen nicht entsprechen, in Setzkeschern aus Nylon, die eine Mindestlänge von 2 Metern haben und im Wasserlauf untergebracht sind, sorgfältig aufbewahrt und unmittelbar nach Ablauf des Wettbewerbs, nach Zählung und Abwiegen, behutsam wieder freigelassen. [BS]
  tegensabotage Sabotageabwehr
  tekst overgezonden door de Senaat [BS] von dem Senat übermittelter Text [BS]
  Tele-Onthaal Telefonhilfe und Anonyme Lebenshilfe (Nummer 108) [GE]
  telegraafdienst [SW] Telegrafenamt
  ten laste van de bestuurder van het voertuig met nummerplaat: zu Lasten des Fahrers des Motorfahrzeuges mit dem Kennzeichen:
  ten nadele van de beschuldigde zum Nachteil des Angeklagten
  ten overstaan van een notaris in Gegenwart eines Notars
  ten uitvoer leggen vollstrecken
  tenietgaan van de straf [SW] Erlöschen der Strafe
  Tenzij bijzondere wetten anders bepalen, verwijst ieder eindvonnis, zelfs ambtshalve, de in het ongelijk gestelde partij in de kosten, onverminderd de overeenkomst tussen partijen, die het eventueel bekrachtigt. [GerW] Jedes Endurteil verkündet unbeschadet der Parteivereinbarung, die eventuell durch das Urteil bekräftigt wird, selbst von Amts wegen die Verurteilung der unterliegenden Partei in die Gerichtskosten, es sei denn, dass besondere Gesetze anders darüber bestimmen.[BS]
  terechtzitting (van een hof of een rechtbank) Gerichtsverhandlung
  terril Kohlenhalde
  territorialiteitsbeginsel [BS] Territorialitätsgrundsatz [BS]
  te vondeling leggen en verlaten van kinderen [SW] Aussetzung und Verlassen von Kindern
  Textielarbeiderscentrale van België (TACB) Textilarbeiterzentrale Belgiens (TAZB)
  Tienen Tienen
  Tijdstip waarop de heffing verschuldigd is. [BS] Zeitpunkt, an dem die Abgabe zu entrichten ist. [BS]
  titel (in een wetboek) Teil (in einem Gesetzbuch)
  Titel I. Instelling van de vordering. [GerW] Titel I. Einreichung der Klage. [BS]
  Titel IV. Uitgaven en kosten. [GerW] Titel IV. Ausgaben und Gerichtskosten. [BS]
  titularis Inhaber
  titularis van een eregraad mit einem Ehrendienstgrad
  Toegezonden aan: Übersandt an:
  toekennen op, toerekenen op anrechnen auf
  toekenning van het statuut van dienst met afzonderlijk beheer [BS] Verleihung des Statuts einer getrennt verwalteten Dienststelle [BS]
  toelage [BS] Bezuschussung [BS]
  toeslag voor zondagsdiensten [BS] Zulage für Sonntagsdienste [BS]
  toezicht over de ondergeschikte besturen [INBEL] Kontrolle untergeordneter Verwaltungsebenen [INBEL]
  toezicht over de politiediensten [INBEL], toezicht op de politiediensten Aufsicht der Polizeidienste [INBEL]
  toeziend voogd Nebenvormund
  Tongeren Tongern
  tonnekensbrand (Geraardsbergen) Pechfeuer (Geraardsbergen)
  tot de proeftijd toelaten als [BS] zur Probezeit zulassen als [BS]
  tot eigendom van de Schatkist verklaren als der Staatskasse verfallen erklären
  tot zijn ambtsplichten behoren zu seinem Pflichtenbereich gehören
  tot zijn bevoegdheid behoren in seine Zuständigkeit fallen
  transitcentrum 127bis (Steenokkerzeel) [DM] Abschiebezentrum 127bis [GE], Transitzentrum [GE]
  trappist(bier) (Westvleteren, Westmalle, Rochefort, Chimay, Orval, Achel) Trappistenbier (Westvleteren, Westmalle, Rochefort, Chimay, Orval, Achel)
  troonsbestijging Thronbesteigung [BF]
  troonopvolger Thronfolger
  troonopvolging Thronfolge, (Thronfolgeordnung)
  tuchthuis Zwangsarbeitshaus
  Tussen Samber en Maas Zwischen Samber und Maas
  tussenpersoon [SW] Vermittler
  uit hoofde van de overtreding op het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer (K.B. 01.12.1975), Artikel... in Zuwiderhandlung gegen die allgemeinen Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung, Königlicher Erlass vom 1. Dezember 1975, Artikel...
  uit hoofde van zijn bediening auf Grund seines Auftrags
  uit winstbejag mit Gewinnabsicht
  uitgeven (van biljetten) [SW] verbreiten
  uitgifte (van munten) [SW] Verbreitung (von Münzen)
  uitleveringswet [SW] Auslieferungsgesetz
  uitlokken [SW] anstiften; auffordern
  uitlokker (van een samenspanning tegen de veiligheid van de Staat) [SW] Rädelsführer (einer Verschwörung gegen die Sicherheit des Staates)
  uitoefening van de bediening Ausübung des geistlichen Amtes
  uitoefening van de geneeskunst, de verpleegkunde, de paramedische beroepen [BS] Ausübung der Heilkunst, der Krankenpflege, der Heilhilfsberufe [BS]
  uitoefening van een eredienst Vornahme einer religiösen Handlung
  uitoefening van een wettelijke dienst Ausübung einer gesetzlich festgelegten Dienstverrichtung
  uitrustingsstuk Ausrüstungsgegenstand
  uittreksel uit de geboorteakte nr. [BS] Auszug aus dem Geburtseintrag Nr. [BS]
  uittreksel uit de huwelijksakte nr. [BS] Auszug aus dem Heiratseintrag Nr. [BS]
  uitvoerende macht [INBEL] ausführende Gewalt [INBEL]
  uitvoeringsbesluit [BS] Durchführungserlass [BS]
  uitvoeringswet Ausführungsgesetz [RDG]
  uitwendige daad äußere Handlung
  uitwerking missen die Wirkung verfehlen
  Ukkel Uccle
  V.Z.W. (Vereniging zonder winstoogmerk) G.o.E. (Gesellschaft ohne Erwerbszweck), ((e.V. (eingetragener Verein))
  vakantiekamer (van een rechtbank) Ferienkammer (eines Gerichts) [GE]
  validering van een identificatieplaat [SBAT] (Gültigkeitserklärung einer Identifizierungsplakette [AS])
  valse handtekening gefälschte Unterschrift
  valse munt Falschgeld
  valsheid in authentieke en openbare geschriften [SW] Fälschung öffentlicher Urkunden
  valsheid in bankgeschriften [SW] Fälschung von Bankurkunden
  valsheid in geschriften [SW] Urkundenfälschung
  valsheid in handelsgeschriften [SW] Fälschung von Handelsurkunden
  valsheid in private geschriften [SW] Fälschung von Privaturkunden
  valsheid in reispassen [SW] Fälschung von Pässen
  valsheid in telegrammen [SW] Telegrammfälschung
  valsheid plegen eine Fälschung begehen
  van corruptie verdacht worden unter Korruptionsverdacht stehen [GE]
  van het Rijk des Königreichs
  van Koningswege [BS] von Königs wegen [BS]
  Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten, Comité P staatlicher Polizeikontrolldienst [DK]
  vast recht (VR; De afkorting wordt zowel gebruikt voor het aanwijzen van de volledige als voor de proportionele vergoeding (¾-¼) en insgelijks voor de proportionele vergoeding van de bijkomende afschriften (1/5).) [afkorting in gerechtelijke brieven] Pauschalgebühr (PSCH; Die Abkürzung wird sowohl gebraucht, um die ganze Gebühr anzugeben als auch für die proportionale Gebühr (¾-¼) und gleichzeitig für die proportionale Entschädigung der zusätzlichen Abschriften (1/5).) [in gerichtlichen Schreiben verwendete Abkürzung]
  Vast Secretariaat voor Werving van het Rijkspersoneel Ständiges Sekretariat zur Anwerbung des Staatspersonals
  Vaste Commissie voor Taaltoezicht [INBEL] Ständige Sprachenkontrollkommission [RDG], Ständiger Ausschuss für Sprachenaufsicht [INBEL], (Ständige Kommission für Sprachenkontrolle [GE])
  vastlegging van het legercontingent [INBEL] Festlegung des Truppenkontingentes [INBEL]
  VDK Spaarbank VDK Sparbank [GE]
  veelluik Flügelaltar
  veiligheidscontract Sicherheitsvertrag [GE]
  veldbrigadier Feldbrigadier
  veldwachter Feldhüter
  verbeterhuis [SW] Besserungshaus
  verbeurdverklaring [SW] Einziehung
  verbintenis Schuldschein
  verblijfsvergunning Aufenthaltsgenehmigung [GE], Aufenthaltserlaubnis [DK]
  Verbond der Gasnijverheid Vereinigung der Gasindustrie, Industrieverband für das Gas
  Verbond der Glasnijverheid Verband der Glasindustrie, Verband der belgischen Glasindustrie
  Verbond der Landbouw- en Voedingsnijverheid Verband der Landwirtschaftlichen und Nahrungsmittelindustrie
  Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) Verband der belgischen Unternehmen, Verband Belgischer Unternehmen, Dachverband der Arbeitgeber, Belgischer Unternehmerverband
  verdediging van het grondgebied Landesverteidigung
  verdedigingsstelsel Verteidigungsplan
  verdedigingswerk Verteidigungsanlage
  verdeelsleutel [INBEL] Verteilungsverhältnis [INBEL]
  verdichte naam [SW] falscher Namen
  verdrag van bondgenootschap [SW] Bündnisvertrag
  verduistering door openbare ambtenaren gepleegd Amtsunterschlagung
  verdwijnen van de mijnbouw, verdwijnen van de steenkoolontginning Grubensterben
  vereenvoudigde keuring [SBAT] (vereinfachte Kontrolle [AS])
  vereffening van een zaak Abwicklung eines Geschäfts
  Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten Vereinigung der belgischen Städte und Gemeinden, (Belgischer Städte- und Gemeindeverband)
  Vereniging van de Journalisten van de Periodieke Pers (VJPP) Berufsverband der belgischen Journalisten [GE]
  vereniging van gemeenten [BS] Gemeindeverband [BS]
  vereniging van polders of van wateringen [BS] Polder- und Moorentwässerungsverband [BS]
  vereniging zonder winstgevend doel Vereinigung ohne Gewinnabsicht, Verein ohne Erwerbszweck (V.o.E.)
  vergaderplaats verschaffen [SW] Versammlungsstätte gewähren
  verhaal op zijn goederen gegen sein Vermögen gerichtete Vollstreckungsmaßnahmen
  verkeersdrukte Verkehrsstrom
  verkeersweg Verbindungsweg
  verkennen [SW] auskundschaften
  verkiezingsdistrict [INBEL] Wahlkreis [INBEL]
  verklaring tot herziening van de Grondwet [BS] Erklärung zur Revision der Verfassung [BS]
  verkrachting Notzucht, Vergewaltigung
  verlating van een kind of een onbekwame [SW] Verlassen eines Kindes oder eines Hilflosen
  verlating van een minderjarige [BW] Verlassen eines minderjährigen Kindes [BS]
  verlating van familie [SW] Vernachlässigung der Familie
  verleiding (van tolken, deskundigen, etc.) [SW] Verleitung (von Dolmetschern, Sachverständigen, usw.)
  verlenen van naturalisaties [INBEL] Erteilung der Naturalisierungen [INBEL]
  verlies van de burgerlijke rechten door verlies van de staat van Belg [BW] Verlust der bürgerlichen Rechte durch den Verlust der belgischen Staatsangehörigkeit [BS]
  verlies van de burgerlijke rechten ten gevolge van rechterlijke veroordelingen [BW] Verlust der bürgerlichen Rechte infolge gerichtlicher Verurteilungen [BS]
  verloskundige [SW] Geburtshelfer(in)
  verminking [SW] Verstümmelung
  vermoeden van vaderschap [BW] Vaterschaftsvermutung [BS]
  veroordeelde Verurteilter
  veroordeling Verurteilung
  verordening Verordnung
  verschoningsgronden Entschuldigungsgründe
  verschoonbaar entschuldbar
  verspieder [SW] Spion
  verspreiding (van een dagblad) Vertrieb (einer Zeitung)
  verstekvonnis [GerW] Versäumnisurteil [BS]
  versterking Befestigung
  versterkte autonomie [INBEL] verstärkte Autonomie [INBEL]
  versterkte plaats [SW] befestigter Platz
  vervallenverklaring Rechtsverlust
  vervalser Fälscher
  vervalste naam verfälschter Namen
  vervangende gevangenisstraf Ersatzstrafe
  vervoer [INBEL] Transportwesen [INBEL]
  vervolging Strafverfolgungsmaßnahme
  vervormen die Umgestaltung
  vervroegde begraving [SW] vorzeitige Beerdigung
  verwekken (een oorlog) [SW] ausreizen (einen Krieg)
  verwekken van stoornis [SW] Aufruhr
  verwerking van persoonsgegevens [BS] Verarbeitung personenbezogener Daten [BS]
  verzet met geweld Widerstand mit Gewalt
  verzoekende partij [BS] klagende Partei [BS]
  vesten (Brugge) Wälle (Brügge)
  vesting Festung
  Veurne Veurne
  vicaris-generaal Generalvikar [GE]
  vice-admiraal (marine) Vizeadmiral (Marine)
  Vice-Eerste Minister [BS, FVD] Vizepremierminister [BS, FVD]
  vice-gouverneur [INBEL] Vizegouverneur [INBEL]
  vice-premier stellvertretender Premierminister [GE], Vizepremierminister [GE]
  vignet [SBAT] Vignette [AS]
  vijandelijkheid Feindseligkeit
  Vilvoorde Vilvoorde
  Vlaams Gewest [INBEL] Flämische Region [INBEL]
  Vlaams-Brabant [INBEL] Flämisch Brabant [INBEL]
  Vlaamse Beweging Flämische Bewegung [BF]
  Vlaamse Gemeenschap [INBEL, BS] Flämische Gemeinschaft [INBEL, BS, RDG]
  Vlaamse Gemeenschapscommissie [BS] Flämische Gemeinschaftskommission [BS, RDG]
  Vlaamse Liberale Studentenvereniging [FVD] Flämische Vereinigung liberaler Studenten [FVD]
  Vlaamse Primitieven (schilders) Flämische Primitive
  Vlaamse Raad [INBEL, BS] Flämischer Rat [INBEL, BS, RDG]
  Vlaamse Regering [INBEL] Flämische Regierung [INBEL]
  Vlaanderen [INBEL] Flandern [INBEL]
  Ronde van Vlaanderen (wielrennen) Flandern-Rundfahrt (Rennradfahren)
  vogelopvangcentrum Erholungsstätte für verletzte Vögel (CROH, Eupen) [GE]
  Voldaan en teruggezonden aan de Procureur des Konings, Afdeling Politierechtbank te ... Erledigt und dem Prokurator des Königs, Abteilung Polizeigericht, in ... zurückgesandt
  Omloop Het Volk (wielrennen) Frühjahrsrennen "Het Volk" (Rennradfahren)
  volksgezondheid [INBEL] öffentliches Gesundheitswesen [INBEL, RH]
  Volkshogeschool van de Oostkantons Volkshochschule der Ostkantone [Eupen]
  een volksraadpleging houden [BS] eine Volksbefragung abhalten [BS]
  volksvertegenwoordiger, ((volksafgevaardigde)) [INBEL] Abgeordneter [INBEL, RDG]
  volledig verlies van het gebruik van een orgaan [SW] Verlust der vollen Gebrauchsfähigkeit eines Organs
  volledig verslag, openbare vergadering van 8 juli 1998 [BS] ausführliches Sitzungsprotokoll, öffentliche Sitzung vom 8. Juli 1998 [BS]
  vonnis (erstinstanzliches) Urteil
  vonnisgerecht erkennendes Gericht
  voogd Vormund
  voogdij Vormundschaft
  voor begin van vervolging vor Einleitung der Strafverfolgung
  Voor de betaling van de heffing op huisvuil zijn solidair verantwoordelijk de exploitant van het sorteercentrum, van de verbrandingsoven of van het centrum voor technische ingraving waar het huisvuil wordt aangevoerd, alsmede de eigenaar, de bezitter, de erfpachter, de oppervlakte-eigenaar, de vruchtgebruiker en de huurder van de plaats waar de exploitatieactiviteit wordt uitgeoefend. [BS] Der Betreiber der Sortierungsanlage, der Verbrennungsanlage oder des technischen Vergrabungszentrums, zu denen die Haushaltsabfälle gebracht werden, sowie der Eigentümer, der Besitzer, der Erbpächter, der Bauberechtigte, der Nießbraucher und der Mieter des Ortes, an dem die Tätigkeit des Betriebes ausgeübt wird, haften als Gesamtschuldner für die Zahlung der Gebühr für die Haushaltsabfälle. [BS]
  Voor de Procureur des Konings, die hem bij de Politierechtbank bijstaat Für den Prokurator des Königs: Der Polizeikommissar ..., der ihn beim Polizeigericht vertritt
  Voor de toepassing van de desbetreffende bepalingen legt de Raad van bestuur de equivalentie van de graden vast. [BS] Für die Anwendung der entsprechenden Bestimmungen legt der Verwaltungsrat die Äquivalenz der Dienstgrade fest. [BS]
  Voorafgaande opmerking. Wanneer in dit vademecum bepaald wordt dat de griffie een partij verzoekt binnen een termijn van 15 dagen een welbepaalde handeling te stellen, gaat die termijn in op de dag waarop de brief van de griffie ter post wordt aangetekend. [BS] Vorbemerkung. Wenn im vorliegenden Vademekum vorgesehen ist, dass die Kanzlei eine Partei auffordert, eine bestimmte Handlung innerhalb einer Frist von fünfzehn Tagen zu verrichten, beginnt diese Frist am Tage, an dem der Einschreibebrief der Kanzlei bei der Post aufgegeben wurde. [BS]
  voorstel van wet, wetsvoorstel [INBEL] Gesetzesvorschlag [INBEL]
  voorstel van decreet Dekretvorschlag [RDG]
  voortbrenger Erzeuger
  voortvloeiend uit eingetreten infolge
  voorwerp van het misdrijf Gegenstand der Straftat
  voorzitter (van de Vlaamse Raad, van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap) Präsident (des Flämischen Rates, des Rates der Deutschsprachigen Gemeinschaft), Ratspräsident [RDG]
  voorzitter van de Arbeidsrechtbank Präsident des Arbeitsgerichts
  voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg Präsident des Gerichts Erster Instanz
  voorzitter van de Rechtbank van Koophandel Präsident des Handelsgerichts
  vordering tot uitkering voor levensonderhoud, opvoeding en passende opleiding [BW] Klage auf Alimente für Unterhalt, Erziehung und angemessene Ausbildung [BS]
  Vredegerecht Friedensgericht [Eupen, BS]
  vrederechter Friedensrichter
  Vredeseilanden Friedensinseln [GE]
  vreemde mogendheid [SW] fremde Macht
  vreemde orde ausländischer Orden
  vreemdelingenregister [BS] Fremdenregister [BS], Ausländerregister [DK]
  vruchtafdrijving [SW] Abtreibung
  vrij blijven van straf von der Strafe befreit werden
  vrij gesubsidieerd onderwijs freies subventioniertes Unterrichtswesen [GE]
  Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt (VSOA) Freie Gewerkschaft für das öffentliche Amt (FGOA)
  vrije uitoefening van erediensten freie Religionsausübung
  vrijheidsberoving [SW] Freiheitsentzug
  vrijheidsstraf [SW] Freiheitsstrafe
  vrijwillige brandweer freiwillige Feuerwehr [GE]
  vrijwillige slagen en verwondingen vorsätzliche Schläge mit Körperverletzung [GE]
  Waals Gewest [INBEL] Wallonische Region [INBEL]
  Waals Ministerie van Uitrusting en Vervoer [BS] Wallonisches Ministerium für Ausrüstung und Transportwesen [BS]
  (Waals Verbond van Ondernemingen) Wallonischer Unternehmerverband [GE]
  Waals-Brabant [INBEL] Wallonisch Brabant [INBEL]
  Waalse Beweging Wallonische Bewegung [BF]
  Waalse Dienst voor Plattelandsontwikkeling [BS] Wallonisches Amt für ländliche Entwicklung [BS]
  Waalse Gewestraad [INBEL] Wallonischer Regionalrat [INBEL]
  Waalse Regering [INBEL] Wallonische Regierung [INBEL]
  waarborgkantoor Stempelamt
  waarnemend voorzitter (Arbitragehof) [BS] stellvertretender Vorsitzender (Schiedshof) [BS]
  waaruit blijkt dat hij/zij reeds tot gebruik heeft gediend der/die/das die erfolgte Benutzung anzeigt
  waarvan akte, worüber Urkunde,
  wachtmeester (WM) [Rijkswacht] Wachtmeister (WM) [Gendarmerie]
  Wallonië [INBEL] Wallonie [INBEL], ((Wallonien))
  wanbedrijf [SW] Vergehen
  wandtapijt Gobelin
  wapens dragen [SW] Waffendienst leisten
  Wapenstilstand (11 november, WO I) Waffenstillstand [GE]
  Waters en Bossen Forstamt
  weddeschaal [BS] Gehaltsrang [BS]
  wederrechtelijk [SW] gesetzwidrig
  wederzijdse rechten en verplichtingen van echtgenoten [BW] gegenseitige Rechte und Pflichten der Ehegatten [BS]
  weduwnaar, weduwe verwitwet (als Personenstandsangabe)
  Weduwen, invaliden, gepensioneerden en wezen (WIGW) Witwen, Invaliden, Pensionierte und Waisen (WIPW) [GE]
  weerbaar [SW] unversehrt
  weerspannige [SW] Aufrührer
  weerspannigheid [SW] Widerstand, Widerspenstigkeit [GE]
  weigeren het aan partijen verschuldigde recht te spreken den Parteien die ihnen zustehende Entscheidung in einer Rechtssache verweigern
  Wener Congres, Congres van Wenen (september 1814 - juni 1815) Wiener Kongress (September 1814 - Juni 1815)
  Wereldwinkel (OXFAM) Weltladen (OXFAM) [GE]
  werk in regie Regiebetrieb
  Werkgeversverbond der Belgische Havens Verband der Arbeitgeber der Belgischen Häfen
  werkhuis [SW] Werkstatt
  werkplaats [SW] Baustelle
  werktuig [SW] Instrument
  Westerstaketsel (Oostende) Westmole (Ostende)
  West-Vlaanderen Westflandern
  wet met bijzondere meerderheid [INBEL] Gesetz mit Sondermehrheit [INBEL]
  wet tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen en gewoontemisdadiger Gesetz über die soziale Verteidigung gegen Anormale und Gewohnheitsverbrecher
  wet op de partijfinanciering Gesetz über die Parteienfinanzierung [GE]
  Wet op de rechterlijke inrichting [RvS] Gesetz über das Gerichtswesen [SR]
  Wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij [BS] Gesetz vom 1. Juli 1954 betreffend die Flussfischerei [BS]
  Wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige organismen van openbaar nut [BS] Gesetz vom 16. März 1954 über die Kontrolle verschiedener Einrichtungen öffentlichen Nutzens [BS]
  Wet van 18 februari 1977 houdende vastlegging van sommige bepalingen over de openbare dienst van radio en televisie [BS] Gesetz vom 18. Februar 1977 zur Festlegung gewisser Bestimmungen über den öffentlichen Dienst des Rundfunks und des Fernsehens [BS]
  Wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, gewijzigd bij de wetten van 6 juli 1990, 18 juli 1990, 5 mei 1993, 16 juli 1993 en 30 december 1993 [BS] Gesetz vom 31. Dezember 1983 über institutionelle Reformen für die Deutschsprachige Gemeinschaft, abgeändert durch die Gesetze vom 6. Juli 1990, 18. Juli 1990, 5. Mai 1993, 16. Juli 1993 und 30. Dezember 1993 [BS]
  Wet tot uitlegging van ... [RvS] Gesetz zur Auslegung des ... [SR]
  Wet tot wijziging van de artikelen ... van het Burgerlijk Wetboek [RvS] Gesetz zur Änderung der Artikel ... des Zivilgesetzbu­ches [SR]
  Wet (decreet of ordonnantie) houdende instemming met het verdrag ... (het opschrift van het verdrag moet volledig worden overgenomen, met inbegrip van de datum en de plaats van ondertekening) [RvS] Gesetz (Dekret oder Ordonnanz) zur Zustimmung zum Vertrag ... (der volle Titel des Vertrags muss angegeben werden, einschließlich des Datums und des Ortes der Unterzeichnung) [SR]
  Wet (decreet of ordonnantie) houdende instemming met het samenwerkingsakkoord ... (het opschrift van het samenwerkingsakkoord moet volledig worden overgenomen, met inbegrip van de datum en de plaats van ondertekening) [RvS] Gesetz (Dekret oder Ordonnanz) zur Zustimmung zur Zusammenarbeitsübereinkunft ... (der volle Titel der Zusammenarbeitsübereinkunft muss angegeben werden, einschließlich des Datums und des Ortes der Unter­zeichnung) [SR]
  Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTB) Wissenschaftliches und Technisches Bauzentrum, Technisches und wissenschaftliches Zentrum des Bauwesens
  wetgevende macht [INBEL] gesetzgebende Gewalt [INBEL, RDG]
  wetgevende vergadering [INBEL] gesetzgebende Versammlung [INBEL]
  wetgevingstechniek [BS] Gesetzgebungstechnik [BS]
  wetsgeneesheer, (wetsdokter) Gerichtsmediziner [GE]
  wetswinkel Infoladen [GE]
  wettelijk gangbaar zijn einen gesetzlichen Kurs haben
  wettelijk verschuldigde dienst gesetzliche Dienstpflicht
  wettelijke onbekwaamheid gesetzliche Entmündigung
  wetten inzake het gebruik van talen in bestuursaangelegenheden [INBEL] Gesetze über den Sprachgebrauch in Verwaltungsangelegenheiten [INBEL]
  wetten met betrekking tot de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de ministers [INBEL] Gesetze über die zivil- und strafrechtliche Haftbarkeit der Minister [INBEL]
  wettige zelfverdediging Notwehr
  wezen [SW] wesentlicher Inhalt
  wijkagent (Revierbediensteter)
  Willem van Oranje (1533-1584) Wilhelm von Oranien (1533-1584)
  Wit-Gele Kruis van België, Witgeel Kruis Das Gelbe und Weiße Kreuz, Gelbes und Weißes Kreuz [GE]
  wrakingsprocedure [BS] Ablehnungsverfahren [BS]
  zaakvoerder (BVBA) Geschäftsführer (PGmbH)
  zaakvoering Geschäftsführung
  Zaakwaarnemers mogen niet als gevolmachtigden optreden. [GerW] Sachverwalter dürfen nicht als Bevollmächtigte auftreten. [BS]
  zaken die uit het misdrijf voortkomen [SW] durch die Straftat erlangte Sachen
  Zandig-Vlaanderen Sandflandern
  zeearm van het Zwin Förde des Zwin
  Zeeuws-Vlaams seeländisch-flandrisch
  zeevaartinrichting [SW] Anlage der Seeschifffahrt
  Zeebrugge Zeebrügge
  zegel [SW] Siegel
  zegelafdruk [SW] Stempelaufdruck
  zegels leggen [SW] Siegel anbringen
  zegels verbreken [SW] Siegel erbrechen
  zegelverbreking [SW] Siegelbruch
  zelfhulpgroep Selbsthilfegruppe
  Zenne Senne [BF]
  zich aan het hoofd stellen van sich an die Spitze stellen von
  zich onttrekken aan de overheid sich den Behörden entziehen
  zich onttrekken aan het gerecht sich dem Zugriff der Justizbehörden entziehen
  zich schuldig maken aan een misdaad ein Verbrechen begehen
  zich tegen elkaar wapenen sich zu gegenseitiger Bekämpfung bewaffnen
  zich toegang verschaffen tot sich Zutritt verschaffen zu
  zich van de straf bevrijden sich von der Strafe befreien
  ziekte- en invaliditeitsverzekering [INBEL] Kranken- und Invalidenversicherungen [INBEL]
  zijn private belangen bevorderen seine Privatinteressen begünstigen
  Zilveren Medaille der Kroonorde [BS] Silbermedaille des Kronenordens [BS]
  Zilveren Medaille in de Orde van Leopold II [BS] Silbermedaille des Leopold-II-Ordens [BS]
  Zilveren Palm van de Kroonorde Silberpalme des Kronenordens [GE]
  Zilveren Palmen der Kroonorde [BS], Zilveren Palmen in de Kroonorde [BS] Silberne Palmen des Kronenordens [BS]
  Zimmertoren (Lier) Zimmer-Turm (Lier)
  zinnebeeld [SW] Sinnbild
  Zinnik Soignies
  zitting 1997-1998 [BS] Sitzungsperiode 1997-1998 [BS]
  zitting hebben in dezelfde taalrol [INBEL] in derselben Sprachgruppe tagen [INBEL]
  zitting hebben in [INBEL] einen Sitz haben in [INBEL]
  zonaal veiligheidsplan zonaler Sicherheitsplan
  zonale politieraad zonaler Polizeirat
  zonale veiligheidsraad zonaler Sicherheitsrat
  zonder recht ohne Befugnis
  zonder verlof ohne Erlaubnis, ohne Ermächtigung
  zonder wapens unbewaffnet
  zonder wettige last ohne gesetzmäßigen Auftrag
  zonder wettige reden ohne rechtmäßigen Grund
  zorgverzekering Pflegeversicherung
  Zwalmstreek Zwalmland
  Zwarte Madonna (Halle) Schwarze Madonna (Halle)
  zwijgplicht, geheimhoudingsplicht Schweigepflicht [GE]
  het Zwin das Zwin

  Laatste wijziging / letzte Aktualisierung / last update / dernier changement : 11 June 2012 - © Luc Ockers - All rights reserved.